Viitorii contabili, pregătiți, la ULIM, conform directivelor europene

Cel de-al treilea Congres Național al Contabililor din RM de la începutul săptămânii, cu tema Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene, a reunit circa o mie de participanți, între care autorități centrale, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, din business, viitori specialiști în domeniu. O prezență solidă la eveniment a fost din partea studenților ULIM, specializați în contabilitate. Implementarea noilor standarde în domeniu, directivele europene, precum și statutul contabilului în spațiul european, au fost chestiunile centrale, dezbătute la congres.

Instruire conform planului de învățământ, adaptat prevederilor acquis-ului comunitar

Dr. Ecaterina Burlea, prodecan al Facultății Științe Economice, explică faptul că studenții ULIM, specializați în contabilitate, sunt instruiți conform planului de învățământ, adaptat prevederilor acquis-ului comunitar. ”La 1 septembrie 2014 a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Astfel, statul nostru și-a asumat angajamentul de a transpune prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative în legislația națională”, menționează doamna prodecan.

În vederea realizării acestui angajament, este pe ultima sută de metri transpunerea  în legislaţia aferentă contabilităţii şi auditului a prevederilor următoarelor documente: Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi; Regulamentul (CE) NR. 1606/2002 al Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Absolvenţii ULIM se angajează cu ușurință în companiile din ţară cu capital străin sau în cele din străinătate

”Studenţii de la specializarea Contabilitate din cadrul ULIM sunt instruiţi în strictă concordanţă cu prevederile planului de învăţământ şi programelor analitice, elaborate în concordanță cu totalitatea reformelor din domeniul contabilităţii şi auditului. Unele dintre disciplinele studiate, în tematica cărora se regăsesc principalele prevederi ale acquis-ului comunitar  sunt: Contabilitate financiară şi managerială, Contabilitate de gestiune aplicată, Contabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, Contabilitatea în ramurile economiei naţionale, Sisteme informaţionale contabile etc.

Acest fapt permite comparabilitatea fondului de cunoştinţe şi abilităţi acumulate de către foștii studenţi ai specialităţii Contabilitate din cadrul ULIM cu cel al absolvenţilor de studii superioare cu licență din spaţiul european, dovadă fiind şi uşurinţa cu care se angajează absolvenţii noștri în companiile din ţară cu capital străin sau în cele de peste hotare.

Acceptarea atât de către mediul academic cât şi de cel de afaceri a noilor rigori şi cerinţe ce reies din acquis-ului comunitar faţă de domeniile contabilităţii şi auditului garantează pregătirea unor specialişti cu cunoştinţe şi aptitudini necesare contabililor profesioniști, capabili să facă faţă tuturor exigenţelor şi provocărilor acestei profesii”, menționează dna Ecaterina Burlea.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.05.2017