Skip to main content
Facultatea de drept

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui Poalelungi Mihai

Tema tezei — „Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”

Pretendent                                    Poalelungi Mihai, dr. drept, conf.univ.

Consultant ştiinţific                        Oleg Balan, dr. hab. drept, prof.univ.

Consiliul ştiinţific specializat            DH 34.552.08 – 02

Specialitatea                                   552.08. Drept internaţional şi european public

Data                                               22 decembrie 2015

Ora                                                11.00

Local                                              Universitatea Liberă Independentă din Moldova , Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Sala Mare a Senatului (et. IV)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului – 36 publicaţii, dintre care monografii, manuale, articole ştiinţifice, comunicate ştiinţifice la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cele mai principale fiind: Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 320 p. (monografie);Extrateritorialitatea Conventiei Europene a Drepturilor Omului: obligații pozitive și jurisdicție. Chișinău, 2014. 300 p. (monografie) (în colab.); Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: positive obligations and jurisdiction. Iași: Vasiliana 98, 2015. 241 p. (monografie) (în colab.);  Типология позитивных обязательств государств-сторон Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. În: Мир юридической науки, Nr. 3, 2014, pp. 78-82; Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale (Categoria B), 2015, nr.1, pp. 9-18; Excepții de la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei (Categoria C), 2015, nr.1 (32), pp. 14-20; Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii de familie. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale (Categoria B), 2015, nr.2, pp.13-22;  Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii private. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei (Categoria C), 2015, nr.2 (33), pp. 21-27; Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul drepturilor omului. In: Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică” (Categoria C), 2015, nr. 3, pp.75-84; Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în temeiul Convenției europene a drepturilor omului. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei (Categoria C), 2015, nr.3 (34), pp. 13-19; Extraterritorial responsibility of states – parties to the European Convention on Human Rights.În: Materialele conferinței ştiinţifice internaţionale cu genericul “Rolul științei și educației în implimentarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, Chişinău, 5 februarie 2015. Iași: Vasiliana 98, pp. 778-790; Răspunderea extrateritorială a statelor-părti la Convenția europeană a drepturilor omului.  În: Materialele conferinței ştiinţifice internaţionale cu prilejul jubileului de 70 ani ai prof. N. Osmochescu,  Chişinău, 14 noiembrie 2014.  Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, Volumul II, pp. 29-34; Termenul rezonabil de examinare a cauzei.  În: Manualul judecătorului pentru cauze civile, ed.2-a. Chişinău: 2013, p. 34-45 (în colab.); Accesul la justiție. În: Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chişinău: 2013, p. 23-33 (în colab.) ş.a.

Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată. Lucrarea tratează problematica complexă a obligaţiilor pozitive şi negative la care sunt ţinute statele-membre ale Consiliului Europei, rezultate din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului, inclusiv din aplicarea extrateritorială a acesteia în cazul unor conflicte armate.

2. Conţinutul de bază al tezei se axează pe cercetarea obligaţiilor pozitive şi negative concrete puse în sarcina statelor semnatare ale CEDO, stabilirea limitelor acestor obligaţii şi cercetarea particularităţilor jurisdicţiei statelor în virtutea Convenţiei. În teză sunt probate ipotezele extrateritorialităţii Convenţiei Europene şi răspunderii statelor-părţi pentru încălcarea obligaţiilor pozitive şi negative dincolo de frontierele naţionale.

3. Principalele rezultate obţinute. Soluţiile cu valoare aplicativă propuse în recomandări vizează modificarea cadrului legal intern pentru a se conforma spiritului obligaţiilor ce rezultă din respectarea conformă a Convenţiei europene. O parte din aceste recomandări vizează instituirea unor mecanisme naţionale de respectare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor omului, cum ar fi instituirea dreptului la recurs individual în faţa Curţii Constituţionale sau crearea în cadrul Parlamentului a unei Comisii permanente pentru supravegherea executării hotărârilor judecătoreşti. Altele se referă la soluţii concrete de îndeplinire a obligaţiilor pozitive, de exemplu în materia garanţiilor procedurale, cum ar fi stabilirea unor termeni concreţi de examinare a cauzelor de către instanţele naţionale judecătoreşti, sau negative – anularea taxei de stat la depunerea cererii de chemare în judecată, astfel asigurându-se accesul absolut la justiţie pentru toate păturile sociale.