Skip to main content

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

ORDIN

Nr. ps 4319.07.2019

 

Cu privire la rezultatele concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020 (1 etapa╠ć)

I╠én conformitate cu Regulamentul de organizare s╠ži desfa╠ćs╠žurare a admiterii i╠én institut╠žiile de i╠énva╠ćt╠ža╠ćma╠ént superior din Republica Moldova la Ciclul I- studii superioare de Licent╠Ža╠ć, aprobat prin ordinul Ministrului Educat╠žiei nr. 362 din 05.04.2019 s╠Ži decizia Comisiei de Admitere ULIM, proces verbal nr. 2 din 19.07.2019, emit urma╠ćtorul ordin:

  1. Se considera╠ć promovat concursul de admitere la specialita╠ćt╠žile, autorizate pentru i╠énmatriculare la studii i╠én ULIM, la Ciclul I – studii superioare de Licent╠Ža╠ć, pentru urma╠ćtorii candidat╠ži, conform anexei la prezentul ordin (20 pagini).
  2. Rezultatele promova╠ćrii concursului de admitere se afis╠žeaza╠ć pe panoul de informat╠žii al Comisiei de admitere ULIM.
  3. Responsabilitatea realiza╠ćrii prevederilor prezentului ordin revine dnei Ludmila Zmuncila, secretarul Comisiei de admitere ULIM 2019.
  4. Monitorizarea implementa╠ćrii prezentului ordin revine dlui Alexandr Cauia, prorector pentru Strategie Academica╠ć s╠Ži Programe de studii.
  5. Prezentul ordin intra╠ć i╠én vigoare la data semna╠ćrii lui.

 

Secretar responsabil
Comisiei de admitere ULIM
Ludmila ZMUNCILA

Ex.: T. Panaghiu
Tel.: 022 20 59 09