ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cerinţe faţă de manuscrise

Stimaţi colegi!

Redacţia „Studii Juridice Universitare“ preia pentru examinare și publicare, fără taxe pentru procesarea sau depunerea articolelor, lucrările ştiinţifice ale autorilor în limbile română, rusă, engleză sau franceză, imprimate pe o parte format A4 sau în format electronic (la adresa [email protected] sau prin intermediul site-ului: ulim.md/sju/trimite/).

Pe manuscris se indică data prezentării (revizuirii) articolului. Manuscrisul în mod obligatoriu trebuie să fie semnat de autor (coautori).

Textul: Word, Times New Roman; Dimensiune font — 12; Spaţiu — 1,5. Parametrii paginii: sus — 2 cm; dreapta — 1 cm; stânga — 3 cm; jos — 2 cm. Paginile urmează a fi numerotate.

Autorul (coautorii) vor prezenta redacţiei datele personale (numele, prenumele, locul de muncă, funcţia, gradul ştiinţific, telefonul de contact, e-mail).

Manuscrisele sunt evaluate preliminar redacție în privința corespunderii prezentelor cerințe și contra plagiatului și, ulterior, recenzate în mod anonim de doi experți în domeniu, fără divulgarea identității autorului (dublu-anonim).

Volumul textului poate varia între 0,5—1,0 c.a. Concomitent cu textul articolului este necesar de a prezenta adnotarea (în jur de cinci propoziţii — 500 semne) în limba română şi engleză.

Trimiterile la sursele utilizate vor fi făcute în subsol. Atenţionăm autorii despre necesitatea oformării corecte a trimiterilor la sursele normative şi literatură. Numerarea trimiterilor va fi unica pentru întregul articol. La trimiterea la document este necesar de a prezenta rechizitele complete şi locul publicării.

Lucrarea trebuie să fie însoţită de un extras din procesul verbal al şedinţei catedrei (secţiilor, sectoarelor instituţiilor academice) cu recomandarea spre publicare. Lucrările doctoranzilor trebuie să fie însoţite de o recenzie cu recomandarea spre publicare semnată de un specialist cu grad ştiinţific de doctor/doctor habilitat în domeniul respectiv.

Manuscrisele nu se restituie, excepţie constituind cazurile, în care colegiul de redacţie constată necesară perfectarea lucrării. Redacţia este în drept să redacteze, să reducă materialele primite, precum şi să modifice denumirea articolelor, cu aprobarea ulterioară a autorului.

Atenţionăm autorilor, cointeresaţi în publicarea articolelor sale în revista noastră, că articolele trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • generalizarea problemei şi legătura ei cu sarcinile teoretice şi practice;
  • analiza ultimelor cercetări şi publicaţii, în cadrul cărora a fost pornită studierea problemei în cauză, pe care se bazează autorul, enunţarea elementelor nesoluţionate ale problemei cărei este adresat articolul;
  • formularea obiectivelor propuse de articol;
  • expunerea materialului principal cu argumentarea rezultatelor ştiinţifice la care s-a ajuns;
  • concluziile la studiul efectuat şi perspectivele ulterioare la acest capitol.

Atenție, revista SJU este o revistă cu acces deschis, în mod liber accesibilă on-line, conform Creative Commons Attribution 4.0 International License.