ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2013

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Exercitarea drepturilor unui popor minoritar în contextul caracterului imperativ al respectării cadrului normativ internaţional: cazul UTA Găgăuz-Eri

Alexandru CAUIA.
„Impedimentele“ constituţionale ale aplicării jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale asupra persoanelor implicate în cadrul conflictelor armate „hibrid“

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Victor POPA, Nicolae TERZI.
Analiza teoretico-practică a diverselor modalităţi de exprimare liberă a opiniei

Dumitru BALTAG, George TRAGONE.
Unele considerente referitor la noţiunea, semnele distinctive şi conţinutul abuzului de drept

Dumitru BALTAG, Rita MUNTEANU.
Ideologia juridică — dimensiune a realităţii juridice

Ion POSTU, Dana Mihalache.
Actul normativ juridic ca mijloc principal de reglementare a relaţiilor sociale

Dumitru C. Grama.
Dimitrie Cantemir — promotor al integrării ştiinţei dreptului românesc în cultura europeană (340 de ani de la naşterea domnitorului savant) (Partea II)

Nicolae V. Dură.
„Persoana“ umană, şi libertăţile ei fundamentale, în percepţia gândirii filosofice şi juridice europene

Cătălina Mititelu.
Rudenia în „Pravila cea Mare“ (Târgovişte, 1652). Studiu juridico-canonic

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья Осояну.
Правовое регулирование личного статута юридического лица в международном частном праве

Valeriu BAEŞU.
Libertatea contractuală la nivelul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

ŞTIINŢE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe Golubenco.
Starea psihofiziologică a şoferului ca factor cauzator de accidente rutiere

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Mariana Gulian.
Formele răspunderii juridice a instituţiei medico-sanitare şi a personalului medical

Николай Левандовский.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитования

Elena TRAGONE.
Unele consideraţii referitor la coraportul: răspundere, responsabilitate, sancţiune stimulatorie şi sancţiune punitivă

Vladimir Sterpu.
Programele vizionare şi proiectele comprehensive ale INTERPOL-ului pentru o lume mai sigură

Raluca LUPU.
Judecătorii — autoritate legislativă în sistemul anglo–saxon?

Elena DUDA.
Aspecte teoretico-practice privind personalitatea şi psihologia infractorului

Corina Oncioiu.
Partea responsabilă civilmente ca parte în procesul penal

Alexandru Grecu.
Aspecte comparative a constituţionalismului în Republica Moldova şi Ucraina prin prisma instituţiei Curţii Constituţionale

Rita Munteanu.
Conştiinţa juridică — reglator intern al comportamentului persoanei

Rodica CIUBOTARU.
Criterii ce determină originile şi obiectivele politicii de concurenţă a Uniunii Europene

Camelia Nicoleta OLTEANU.
Autoritarism şi putere centralizată în perioada 1938—1948. Cazul României

George TRAGONE.
Abuzul de drept şi abuzul de putere

ANVIERSĂRI / ANNIVERSARY

Onor domnului DUMITRU C. GRAMA, dr., conf. cercetător, ULIM

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la lucrarea „Constituţia la răscruce de milenii“, autor Ion GUCEAC, dr. hab., prof. univ. Chişinău. 2013, 416 p. .