ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

RECENZIE asupra Suportului de curs pentru pregătirea studenţilor către seminare şi examen la Istoria Statului şi Dreptului Tărilor Române, elaborat de conf. univ., dr., Dumitru Grama. Chişinău: „Grafema Libris“ SRL,2016. – 136 p.

Dl doctor în drept, conferenţiar universitar Dumitru Grama în calitatea de cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM şi cadru didactic la ULIM a îndrumat şi contribuit prin cursuri şi seminarii la licenţă, masterat şi doctorat la formaraea a mii de jurişti (unii au ajuns miniştri, ambasadori, doctori în drept, profesori universitari, iar mulţi au devenit judecători, procurori, avocaţi etc.)

Istoria statului şi dreptului a Tărilor Române este o disciplină istorico-juridică, teoretică, introductivă şi interramurală şi formează la studenţi aptitudinile de a evalua dreptul ca un sistem dinamic, strâns legat de necesităţile vieţii sociale, de nivelul de dezvoltare economic, politic, de tradiţii şi mentalitate naţională, de nivelul de cultură a comunităţii naţionale. Cursul se desfăşoară pe parcursul semestrului I.

Importanţa cursului constă în faptul că are drept scop introducerea studentului în lumea jurisprudenţei din punct de vedere istoric. Formarea unei aptitudini ştiinţifice cu privire la sistemul de drept naţional pe parcursul istoriei.

Lucrarea de faţă reprezintă un suport didactic pentru studenţii facultăţilor de drept ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova care audiază prelegerile cursului universitar „Istoria statului şi dreptului a Tărilor Române“. Nu este întâmplător, astfel, faptul că a III-a ediţie, revăzută şi adăugită, apare într-un format editorial original, sub forma unei serii de trei compartimente: partea întâi — programa analitică la ISDŢR; partea a doua — acte legislative utilizate în arealul Carpato-Danubiano-Nistrean în sec. II-XIX şi a listei lucrărilor recomandate pentru studierea aprofundată a ISDŢR.

Menţionăm faptul că lucrarea este de o actualitate şi de o însemnătate evidentă atât pentru cunoaşterea istoriei Tărilor Române, cât şi pentru însuşirea istoriei dreptului românesc şi contribuie la educaţia juridică a studenţilor, la sporirea nivelului de cultură juridică, realizând o tranziţie treptată de la materia predată în liceu la cea de la Universitate.
Cunoscând acele noţiuni pe care literatura de specialitate şi legislaţia Tărilor Române le utiliza pe parcursul istoriei, studenţii vor putea face argumente inteligente şi potenţial convingătoare, precum şi să facă precizări rezonabile despre evoluţia instituţiilor de stat şi de drept pe meleagurile noastre.

În acest context, studiile din perspectivă istorică au o deosebită importanţă pentru dezvoltarea statului şi dreptului contemporan.

În prima parte a cărţii materialul este structurat pe teme de studiu conform planului tematic şi distribuirea orelor de prelegeri şi seminare aprobat de Catedră Drept public ULIM în ordinea cronologică în care vor fi studiate în cadrul seminarelor. Sarcinile pentru fiecare temă fiind prezentate pe subiecte aparte pe mai multe nivele de dificultate: de cunoaştere şi înţelegere, de aplicare şi de integrare. La fiecare temă de studii sunt propuse teste, indicate sursele bibliografice cardinale, de unde, studenţii lecturându-le, vor putea extrage informaţia necesară despre istoria statului şi a jurisprudenţei ţării noastre, Partea a doua a lucrării prezintă extrase din principalele monumente ale dreptului scris, normele juridice ale cărora au reglementat relaţiile social-politice, economice şi culturale ale populaţiei din arealul Carpato-Danubiano-Nistrean în diverse etape ale dezvoltării istorice.

Suportul deasemenea conţine: subiectele pentru examen; tematica recomendată pentru pregătirea referatelor ştiinţifice; startegiile de evaluare; recomandări, precum şi lista unui vast material bibliografic pentru studuerea aprofundată de către studenţi a disciplinei nominalizate. Studentul va găsi în lista bibliografică elemente pentru studiere, care îl vor conduce dincolo de cuprinsul acestui supot de curs.

În urma analizei conţinutului Suportului de curs pentru pregătirea studenţilor către seminare şi examen la Istoria Statului şi Dreptului Tărilor Române, elaborat de conf. univ., dr. în drept., Dumitru Grama deducem importanţa acestuia pentru studenţii facultăţii de drept şi în special facilitarea procesului de studiu, fiindcă acest suport de curs îi va ajuta pe studenţi să-şi sistematizeze informaţia necesară din cadrul disciplinei. În egală măsură suportul de curs este util şi pentru cei care înfăptuiesc cercetarea ştiinţifică.

Autorul a reuşit să atingă scopul propus şi anume de a prezenta o caracteristică generală a conţinutului disciplinei Istoria statului şi dreptului a Tărilor Române, într-un mod coerent şi sistematizat. În concluzie putem menţiona că lucrararea corespunde rigorilor înaintate faţă de astfel de lucrări metodico-didactice.

Andrei Smochină,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Related Posts