ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Organizarea şi funcţionarea oficiilor cadastrale teritoriale

Pavel TAMACIUC, doctorand, ULIM
Recenzent: Lilea MĂRGINEANU, doctor în drept, conferenţiar universitar ad interim

This article refers to the services provided by the territorial cadaster offices, as well as by private companies, to the population of Republic of Moldova, the analysis of errors committed in the process of performance of cadastral works: the actualization of land lots adjacent to the private property objects, retaining basic principles and key elements of organizing and functioning of this service on the national level. The 2006-2014 period of activity of territorial cadaster offices of Republic of Moldova had been analyzed, and there have been made pertinent proposals and conclusions.

Key words: cadaster office, cadaster, lot, local public administration, OrtFoto, inside town, outside town, general borders

Prezentul articol se referă la serviciile prestate de către oficiile cadastrale teritoriale, cît şi a firmelor private, populaţiei Republicii Moldova, analiza erorilor comise în procesul de executare a lucrărilor cadastrale: actualizarea terenurilor aferente obiectelor privatizate, menţinînd principiile de bază şi elementele–chee ale organizării şi funcţionării acestui serviciu în plan naţional. Analiza activităţii oficiilor cadastrale teritoriale din ţară în perioada 2006—2014, oferindu–se propuneri şi concluzii pertinente.

Cuvinte cheie: oficii cadastrale, cadastru, teren, administraţie publică locală, OrtFoto, intravilan extravila, hotare generale.

Situaţia în domeniul cadastrului din anii 2006 şi pînă în prezent s–a îmbunătăţit esenţial în legătură cu implimentarea programelor performante în executarea lucrărilor cadastrale.

În procesul de cercetare şi identificare a problemelor în activitatea oficiilor cadastrale teritoriale, sunt depistate încă multe erori, care le putem caracteriza ca factori: tehnici şi umani, care pînă la urmă sunt corectaţi, deoarece orice eroare, mai devreme sau mai tîrziu apare ca un obstacol, care nu permite executarea altor lucrări cadastrale în teren.

În procesul studiului de executare a lucrărilor cadastrale, ca actualizare a terenului aferent a construcţiei am depistat cazuri de erori bine instrumentate şi puse în practică, (factor uman) de către specialiştii pentru reglementarea chestiunilor funciare din primării, care urmau să fie puse în practică cu acordul oficiului cadastral teritorial, prin modificarea configuraţiei şi suprafeţelor de teren a vecinilor, drumurilor publice.

Exemplu: Consiliul primăriei comuna Pănăşeşti, raionul Străşeni, a primit o decizie prin care modifică suprafaţa terenului de pe lîngă casă, mărindui suprafaţa ilegal.

Citat din Decizia nr.1/10 din 21 februarie 2014, consiliul comuna Pănăşeşti raionul Străşeni, ,,Cu privire la regimul juridic al terenului public“, examinînd cererea cet. Panuş Andrei a.n. 1942, privind corectarea erorilor admise în planul geometric al terenului aferent casei de locuit, transmis în proprietate prin decizia consiliului comunal nr.1/3 din 02.03.2012, documentele respective, (actul de constatare pe teren, la modificarea planului cadastral / geometric cu nr. cadastral 8028202467.

Se aprobă unele modificări în anexa nr. 2 la decizia consiliului comuna Pănăşeşti nr.1/3 din 02.03.2012, ,,Cu privire la implimentarea proiectului de efectuare a lucrărilor cadastrale masive în teritoriul comunei Pănăşeşti, după cum urmează:

La pagina nr. 42, rîndul nr.322 referitor la cet. Panuş Andrei, cifra ,,0228“ se substituie cu cifra ,,02350“ — cu schimbarea configuraţiei a planului geometric cu numărul cadastral 8028202467, întocmit de societatea comercială,,Geomar Grup“ SRL la 10.02.2014.

Decizia şi materialele au fost prezentate la oficiul cadastral teritorial, pentru operarea modificărilor în grafica bazei de date.

Raportorul proiectului de decizie, nu a informat consilierii ce se ascunde de fapt în acestă lucrare cadastrală. Întrebarea din proiectul de decizie: ,,Cu privire la regimul terenului public“ (dar în realitate se măreşte suprafaţa unui locuitor, Panuş Andrei, este o tranzacţie ascunsă), din materialele studiate s–a constatat că la momentul măsurării, vecinul a cărui interes a fost atins nu a fost invitat.

Reprezentantul oficiului cadastral teritorial (inginerul cadastral certificat), responsabil pentru verificarea corectitudinii îndeplinirii lucrărilor cadastrale, operarea modificărilor în baza de date, configuraţiei şi suprafeţei substituite, de la cifrele ,,0228 la 02350“, conform procedurii de operare — 10 (PO), ediţia 02 întreprinderii de Stat ,,CADASTRU“ a depistat abateri de la procedura de operare sus menţionată şi a refuzat de a modifica configuraţia şi mărirea suprafeţei terenului prin constatarea faptului:

— În urma examinării materialelor prezentate la oficiul cadastral teritorial de către specialistul pentru reglamentarea chestiunilor funciare a comunei Pănăşeşti, s–a constatat: a) Planului geometric, actului de constatare pe teren la modificarea planului cadastral şi/sau geometric nu este semnat de un vecin, a cărui interes este atins esenţial, prin modificarea planului geometric, conform ordinului nr.140 din 06.08.2012, emis de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

Concomitent prin decizia de modificare, schimbării configuraţiei, nu se indică mărirea suprafeţei cu 70 m.p. din contul drumului public şi a vecinului care nu a semnat actul de constatare pe teren. În urma investigării lucrării de către specialistul oficiului, primăria comunei Pănăşeşeti a primit refuz la cererea depusă de a recepţiona planul geometric a terenului în cauză.

Persoana cărui s–a încălcat dreptul de proprietate, a contestat decizia consiliului comunei Pănăşeşti în instanţa de judecată, concomitent adresînduse şi la Cancelaria de Stat. În urma studierii lucrării, Cancelaria de Stat a trimis o notă informativă consiliului comunei Pănăşeşti solicitînd abrogarea deciziei, deoarece contravine prevederilor legislaţiei în viguare, menţionînd:

— Potrivit art.5, aln.(1) din Legea nr.121–XVI din 04.05.2007, privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, de domeniul public al satului (comunei), sunt de drept real.

— Potrivit art.10, aln.(2), din Legea sus menţionată, bunurile din domeniul public sunt: ilanielabile, insesizabile şi inprescriptibile.

Instanţa de Judecată a emis o Hotărîre prin care anulează decizia consiliului comunei Pănăşeşti, parţial.

Legea nr. 1543–XIII/1998, (expres): în cazul actualizării planului cadastral — geometric a terenului, se informează în scris vecinii cu terenul aferent, în cauză a căror interese pot fi afectate, a căror prezenţă este obligatorie, care după măsurările efectuate contrasemnează schiţa pe suport de hîrtie, fiind de acord cu modificările planului cadastral — geometric, suprafeţei mărite, de pe care în continuare se operează modificări în grafica bazei de date a Registrului oficiului cadastral teritorial.

Constatăm: Consiliul comunei Pănăşeşti în cazul actualizării terenului cetăţeanului sus menţionat din s. Pănăşeşti, a hotărît să mărească suprafaţa terenului prin micşorarea drumului public, afectînd accesul persoanelor adiacente spre casele de locuit.

Vînzarea–cumpărarea terenurilr proprietate publică destinate construcţiilor se efectuiază prin concurs sau la licitaţie. (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului, nr.1308–XIII din 25.07.1997, Art.4, Al. 9).

S–a încălcat Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543–XIII/1998, (lucrarea a fost executată de o firmă privată, cu încălcarea legislaţiei),rezultatul cărui trebuia să rămînă ascuns. Concretizare, (Terenul public se înstrăinează numai prin licitaţie).

În scopul perfecţionării specialiştilor în domeniul funcial a primăriilor, reprezentanţii oficiilor cadastrale teritoriale periodic petrec seminare cu abordarea erorilor ce au loc în activitatea primăriilor, formarea bunurilor (terenurilor publice) care în continuare se dau în arendă, cît şi vînzarea–cumpărarea acestora, conform actelor normative.

Cu părere de rău unele primării pentru a înstrăina bunurile imobile proprietate publică ilicit, preferă să se adreseze la firmele private, care în urma stabilirii bornelor de către responsabilul pe chestiuni funciare din primării executa lucrarea cu încălcarea legislaţiei, cu un preţ redus, prin actualizarea terenului persoanei şi anexarea unei suprafeţe de teren adiacent, public.

În aşa scheme ilegale este anexarea terenului liber a primăriei la terenul proprietate privată, care nu atinge interesul altor persoane decît a primăriei, (tranzacţia ascunsă) trece fără ca consilierii să cunoască. Deoarece este o procedură de verificare a suprafeţei şi configuraţiei terenului aferent casei de locuit unde contrasemnează doar primarul şi specialistul pentru reglamentari funciare.

În multe cazuri un primar necompetent în cadastru, chestiuni funciare, care are încredere în specialistul funciar din primărie semnează documentele de actualizare a terenului aferent casei de locuit, perfectat cu încălcarea legislaţiei, cu bună intenţie, ca rezultat se atribuie o porţiune de teren.

Oficiile cadastrale teritoriale verifică actul de constatare pe teren cu semnăturile obligatorii a tuturor persoanelor cu terenurile adiacente a căror interese pot fi atinse prin măsurarea suprafeţei, schimbarea configuraţiei terenului, dar semnăturile deseori se falsifică de către persoanele cointeresate.

La seminarele petrecute de către reprezentanţii oficiilor cadastrale teritoriale, primarilor li se aduce la cunoştinţă necesitatea de a verifica cu ajutorul oficiilor terenurile proprietate publică libere, care nu sunt gestionate de primării, dar sunt folosite de persoane care se mărginesc, fără ca să fie arendate sau privatizate, dar cu timpul anexate cu ajutorul specialiştilor primăriilor ilegal.

Identificarea terenurilor proprietate publică, neutilizate, (libere) se execută cu ajutorul şi prin intermediul oficiului cadastral, firme private, prin vizualizarea bazei de date grafice.

Terenurile proprietate privată sunt înzestrate cu cod cadastral, terenurile primăriei libere, nu sunt actualizate şi nu dispun da număr cadastral. În aşa mod administraţiile publice locale atît de nivelul unu cît şi de nivelul doi, la dorinţă pot identifica terenurile neutilizate, le pot da în arendă sau înstrăina pentru a primi beneficiu pentru acoperirea cheltuielelor pe proiectele de înbunătăţire a localităţilor administrate.

Oficiile cadastrale teritoriale conlucrează activ şi cu secţiile funciare din cadrul consiilor raionale, responsabili de cadastrul funciar care asigură autorităţile administraţiilor publice locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile interesate şi cetăţenii cu informaţia despre starea terenului în scopul organizării folosirii raţionale şi protecţiei lui, reglamentării relaţiilor funciare, regimul proprietăţii funciare, fundamentării proporţiilor plăţilor funciare, aprecierii activităţii economice, efectuării altor măsuri legate de folosirea terenului.

Dosirea tranzacţiei ascunse faţă de consilierii primăriei, are loc din motivul că în materialele proiectului de decizie nu se redă esenţa lucrării depline, cu mărirea suprafeţei unui locuitor, din contul primăriei şi a unei persoane, deoarece este un plan pus la cale bine aranjat de către specialistul pentru reglamentări funciare din primărie.

Un lucru comun în evidenţa, colectarea informaţiei, ţinerea evidenţei şi darea de seamă anuală, la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care evidenţiază schimbările destinaţiei pe parcursul anului a terenurilor, în partea micşorărilor a terenurilor cu destinaţie agricolă, mărirea suprafeţelor din intravilan a administraţiilor publice locale de nivelul unu şi doi.

Informaţia prezentată anual, pe categorii:

1. Intravilan, teren cu destinaţie construcţii.

2. Terenuri incluse în fondul ariilor, protejate de Stat.

3. Terenuri arabile, pîrloagă.

4. Vii, livezi, plantaţii de nuci, plantaţii de dud, arbuşti fructiferi, plantaţii mamă.

I. Terenuri cu destinaţie agricolă:

1. Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ–teritoriale.

2. Terenuri din domeniul privat.

3. Alte terenuri de interes privat.

4. Păşuni.

5. Construcţii.

6. Brigadă de construcţii.

7. Fîntîni arteziene.

8. Staţii de purificare a apelor.

9. Societăţi pe acţiuni.

10. Gospodării ţărăneşti.

11. Deţinătorii de construcţii inginereşti de interes public: Union Finosa, Gospodării comunale, Întreprinderile de deservire a populaţiei cu apă şi canalizare.

12. Grădini.

13. Alte catedorii.

Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor:

1. Terenurile proprietate publicăa unităţilor administrativ–teritoriale.

2. Terenurile localităţilor rurale.

3. Alte terenuri în raza satelor.

4. Reţele de drumuri străzi de uz public.

5. Terenuri aferente obiectelor social–culturale şi de uz public.

6. Terenurile aferente grădiniţelor pentru copii.

7. Terenurile aferente gimnaziilor, liceelor.

8. Terenuri aflate în proprietate privată.

II. Tenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu altă destinaţie specială:

1. Terenuri proprietate publică a statului.

2. Terenuri destinate transportului rutier.

3. Secţia de expluatare a drumurilor

4. Terenuri destinate transportului telecomunicaţiilor.

5. SA Moldtelecom.

Este necesară conlucrarea între secţia funciară de nivelul doi, (consiliile raionale) cu oficiile cadastrale teritoriale, deoarece în lucrările cadastrale solicitate de către locuitorii din raza raionului, sunt implicaţi doar: specialiştii pentru reglamentări funciare a primăriilor, reprezentantul oficiului cadastral, sau (firma privată) solicitantul lucrării, vecinii terenurilor adiacente a căror interese pot fi atinse.

Terenurile fondului silvic:

1. Terenuri proprietate publică a statului.

2. Î.S. Moldsilva.

3. Terenurile fondului apelor.

4. Terenurile fondului de rezervă

Informaţia sus menţionată este actuală pentru toate raioanele republicii. Toate modificările configuraţiilor, suprafeţelor în grafica bazei de date sunt efectuate de către oficiile cadastrale teritoriale, la solicitarea proprietarilor, firmelor private.

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se efectuiază prin hotărîre de guvern, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.2, (Codul funciar), la propunerea consiliilor unităţilor administrativ–teritoriale de nivelul I şi II, în temeiul cererii proprietarului, acordul organelor pentru protecţia mediului înconjurător.

Exemplu: Înregistrarea eronată în trecut, a unui teren cu destinaţie agricolă, conform datelor firmei private, pe care este amplasat un cîntar de mare tonaj, pentru produse agricole, se găsea la o distanţă de 300 metri de la locul real. Proprietarul terenului, a depistat eroarea mult mai tîrziu şi s–a adresat la oficiul cadastral teritorial pentru eliminarea erorii, contra plată.

Pentru eliminarea erorii a fost necesar ca inginerii oficiului cadastral teritorial Străşeni să iasă la faţa locului, să efectueze transpunerea proiectului de organizare a teritoriului în natură cu readucerea întregului sector de teren în sistemul naţional de coordonare şi numai după elaborarea planului cadastral cu inscripţia Pentru transpunerea proiectului de organizare în teren, cîntarul a fost plasat corect.

Conform (art.18 Legea cu privire la formarea bunurilor imobile 354/28.10.2004, ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, nr.140 din 06.08.2012).

Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale/geometrice.

Iniţial proprietarul s–a adresat la firmei private, pentru corectarea erorilor comise. Firma a solicitat achitarea integral repetată pentru eliminarea erorilor, la care proprietarul a refuzat.

În caz că proprietarii terenurilor agricole, intravilan se adresează la firma privată pentru măsurarea terenului, reprezentanţii oficiului cadastral nu participă la măsurări în natură şi respectiv nu cunoaşte configuraţia şi locul amplasării terenului în natură.

La actualizarea planului cadastral, inginerii oficiilor cadastrale se conduc de procedura de operare, (PO–3), care prevede un complex de lucrări cadastrale în scopul modificării din teren în documentaţia cadastrală:

La primirea cererii ce ţine de executarea lucrării de actualizare a planului cadastral, (modificarea configuraţiei şi suprafeţelor a terenurilor, hotarelor), persoana de la ghişeu consulta solicitantul dacă acesta nu este în litigiu cu proprietarul terenului adiacent, dacă acesta este de acord cu modificările propuse, (acordul în scris).

Reprezentantul ghişeului oficiului cadastral teritorial la momentul primirii cererii ea act de declaraţia solicitantului, dar verificarea lucrării executate efectuate de către firma privată, este efectuată de specialistul certificat din oficiu, responsabil de plasarea lucrărilor în grafica bazei de date.

Solicitantul declară pe propria răspundere prin semnătură că actualizarea planului cadastral nu urmăreşte o tranzacţie ascunsă, în cazul în care executantul lucrărilor va demonstra în teren contrariul sau, proprietarul terenului adiacent/ reprezentantul APL, nu va semna actul de constatare în teren, reprezentantul oficiului cadastral, inginerul nu va stabili hotarele la faţa locului, lucrarea cadastrală se va sista, dar toate cheltuielele suportate de oficiul cadastral teritorial, pînă la acest moment vor fi achitate de solicitant.

Important este că în asemenea situaţie lucrarea se va finaliza cu perfectarea actului de constatare în teren, cu descrierea motivului sistării lucrării.

În cazul cînd suprafaţa terenului actualizat nu corespunde cu datele din registrul electronic ţinut de oficiile cadastrale teritoriale, suprafaţa terenului va fi corectată conform registrului manual al bunurilor imobile din oficiul cadastral teritorial.

La identificarea bunului imobil să participe şi reprezentantul APL, care va confirma în caz de necesitate:

modificarea planului cadastral se datorează unei erori comise în cadrul măsurărilor cadastrale (la perfectarea documentelor de drept în cadrul privatizării terenului, lucrărilor masive), precum şi că acesta nu urmăreşte o tranzacţie ascunsă;

după caz, va stabili hotarele la faţa locului, în conformitate cu art.19, al.6 din Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543–XIII/1998.

În activitatea oficiilor cadastrale teritoriale, este procedura de evidenţă a dosarelor civile parte procesuală ale cărora sunt conform ordinului intern a Î.S. ,,CADASTRU“ nr.183/04.08.2011.

În urma analizei sau constatat cauzele apariţiei acţiunilor în instanţa de judecată:

Sunt atrase în procesele de judecată oficiile cadastrale teritoriale în calitate de intervenient accesoriu, fără a avea tangenţă cu litigiu părţilor;

reclamantul nu a apreciat corect calitatea de pîrît în proces;

reclamantul nu respectă consecutivitatea soluţionării a problemei în baza refuzului OCT;

instanţa de judecată invită reprezentanţii OCT în calitate de specialist, martor eronat, atribuiond calitatea de intervenient accesoriu;

o parte de registratori din oficiile cadastrale teritoriale înputerniciţi prin procura directorului Î.S. ,,CADASTRU“ de a participa pe dosare în instanţa de judecată, unde oficiile cadastrale teritoriale au calitate de intervenient accesoriu, persoană interesată sau pîrît, nu duc evidenţa şedinţelor în care sunt implicaţi;

se pregătesc insuficient pe marginea lucrărilor cadastrale executate cu utilaj neperformant, unde este necesar de pregătire suplimentară, pot fi eror al utilajului neperformant;

se pregătesc necorespunzător pe dosarele unde oficiile cadastrale teritoriale au calitate de pîrît, (ca rezultat oficiile cadastrale achită despăgubiri financiare reclamanţilor);

nu se prezintă la şedinţele de judecată;

Pentru a elimina toate neajunsurile, erorile comise în procesul de îndeplinire a sarcinilor, e necesar să se îndeplinească absolut toate prevederile regulilor de joc, care sunt puse în discuţie în procesul de instruire, seminare petrecute de către specialiştii oficiului central a Î.S. ,,CADASTRU“, care permanent actualizează grşelele pentru care sunt achitate sume enorme.

Registratorii oficiilor cadastrale teritoriale trebuie să îndeplinească următoarele reguli, în instanţele de judecată:

să verifice existenţa temeiurilor de scoatere a cererii de pe rol şi respingere a acţiunii ca fiind depusă cu încălcarea termenului de prescripţie;

să verifice respectărea procedurii, prealabile;

să respecte termenul de adresare în instanţa de judecată;

să respecte termenul de prescripţie, 3 ani, în interiorul căruia persoana poate să–şi apere dreptul încălcat;

dacă calitatea de pîrît se încadrează în prevederile art.59 CPC;

dacă este prezent actul administrativ emis de OCT;

să verifice existenţa temeiurilor;

Pentru a îmbunătăţi situaţia e necesar de a întreprinde următoarele acţiuni:

de a atragere în procesul de judecată persoanele fizice sau juridice, drepturile cărora ar putea fi lezate;

verificarea temeiurilor de încetare a procesului prevăzut de art.265 CPC;

să solicite prin cerere încetarea procesului;

este important ca să se întreprindă măsuri de soluţionare a problemelor pe cale extrajudiciară.

Exemplu: Pentru a nu avea motive de a merge în instanţa de judecată în calitate de pîrît, e necesar ca registratorii în acţiunile de înregistrare să respecte absolut toate procedurile:

Corectitudinea efectuării înscrierilor în programul Legal Cad;

eliminarea greşelilor de înregistrare;

În procesul cercetării s–a depistat, omisiuni:

Instanţa de judecată prin Hotărîrea din 27.07.2011, a recunoscut ilegal înregistrarea dreptului de proprietate după cetăţeanul Dalomangi A. asupra terenului de şi a obligat oficiul cadastral teritorial să–i atribuie lui Zobonov P. sectorul de teren cu suprafaţa de 0,01 ha.

Registratorul oficiului, nu a contestat hotărîrea judecătorească în termen;

nu a informat conducerea direcţia reprezentare juridică, a Î.S. ,,CADASTRU“, despre existentă hotărîrii judecătoreşti;

nu a executat benevol Hotărîrea pentru a evita cheltuielile, executare silită;

Ca rezultat s–a ales cu următoarele consecinţe:

Prejudiciu cauzat Î.S. ,,CADASTRU“ în sumă de 4960 lei, achitate executorului judecătoresc drept cheltuieli de executare silită a hotărîrii judecătoreşti; din 21.02.2014;

Încadrarea direcţiei reprezentare juridică în contestarea încheerii executorului în două instanţe, (fără succes, deoarece motivul invocat de direcţia reprezentare juridică, precum că nu ţine de competenţa oficiului cadastral teritorial, transmiterea în natură a terenului, a fost irelevantă la etapa de contestare a încheerii executorului, pentru–că titlul executoriu emis de instanţă prevedea drept debitor al obligaţiei de executare oficiul, în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile(necontestată de Î.S. ,,CADASTRU“).

În general Î.S. ,,CADASTRU“ suportă cheltuieli enorme din vina registratorilor care au îndeplinit sarcina conform fişei de post, (fiind obligat de a participa în instanţa de judecată).

Exemplu: Lucrare executată de oficiul cadastral teritorial Străşeni, contestată de către cetăţeanca Grosu Agrepina, locuitoarea s. Lozova, raionul Străşeni. Hotărîrea judecătorească din 20.02.2013, obligă OCT S trăşeni să remedieze greşelile admise prin suprapunerea a două terenuri şi actualizarea planului cadastral cu amplasarea construcţiilor pe plan.

Omisiuni: Registratorul nu a participat în instanţa de judecată. Menţionezi, registratorii primesc sub semnătură citaţiile de la managerul oficiului cadastral teritorial, pentru a participa în procesul de judecată, cu ţinerea obligatorie a registrului de evidenţă pe dosarele care participă. Nu a înştiinţat în termen direcţia reprezentare juridică, de existenţa hotărîrii. A omis termenul de contestare a hotărîrii.

Consecinţe:

Contestarea tardivă, (cu întîrziere) a hotărîrii de judecată, de către direcţia reprezentare juridică a întreprinderii de Stat ,,CADASTRU“;

Încadrarea, fără succes, a întreprinderii în patru litigii judiciare;

Hotărîrea contestată în două instanţe, respinsă ca tardivă;

Încheierea executorului de încasare a onorariului contestată de direcţia reprezentare juridică (în două instanţe, respinsă);

Încheierea de încetare a procedurii de executare contestată de creditor (în două instanţe, admisă);

Titlul de executare prezentat la un alt executor şi pornită o nouă procedură de executare. Direcţia reprezentare juridică a contestat, invocînd dublă executare, acţiune respinsă de instanţa de judecată;

Contestarea procesului verbal cu privire la contravenţie pentru neexecutare.

Alt caz împotriva oficiului cadastral teritorial:

Hotărîrea judecătorească din 23. 06. 2014 obligă OCT să înregistreze dreptul de proprietate asupra cotei valorice fără a identifica cotele fiecărui reclamant, actul doveditor de drept.

Omisiuni:

Registratorul nu s–a prezentat în instanţa de judecată;

Nu a depus referinţă;

Nu a contestat hotărîrea în termen;

Nu a înştiinţat direcţia reprezentare juridică a întreprinderii de Stat ,,CADASTRU“.

Consecinţe:

Instanţa a emis o hotărîre în privinţa clădirii primăriei;

La clădirea în cauză mai pretind încă 29 cotaşi, care au depus plîngeri în diferite instituţii statale.

În legătură cu sumele achitate de către Î.S. ,,CADASTRU“ pentru neîndeplinirea sarcinei registratorilor conform fişei de post, e necesar de a pune pe sama registratorilor achitarea integrală a prejudiciului adus întreprinderii.

Alt caz: SA ,,ASITO“ către OCT.

Hotărîrea judecătorească din 01.07.2011 a obligat OCT să înregistreze dreptul de proprietate a SA ,,ASITO“ asupra a 247m.p. din clădire şi garaj.

Omisiuni: Nu a fost notată hotărîrea parvenită din oficiu;

Registratorul nu a cerut instanţei explicarea hotărîrii, rămasă în viguare după contestare (modalitatea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe în m.p., dintr–o suprafaţă mai mare, nefiind indicată cota procentuală sau fracţională).

Consecinţe:

Suportarea cheltuielilor de executare silită în sumă de 2140 lei (50% din onorariu, în cazul executării în perioada de 15 zile din momentul declanşării procedurii de executare).

Propuneri: Este important de menţinut, termenul de executare benevolă a hotărîrii judecătoreşti emisă în ordine de contencios administrativ — de 30 zile.

Acţiunile registratorului sunt:

hotărîrea se notează în registrul de evidenţă;

se înştiinţează titularul de drept despre intenţia de executare şi procedura de înregistrare (depunerea cererii şi achitarea serviciului);

după caz, solicitarea explicării hotărîrii;

Concluzii în urma cercetării:

să urmărească corectitudinea acţiunilor pe tot parcursul examinării cauzei în instanţă, (prezintă informaţii, referinţa, aduce la cunoştinţă direcţia reprezentare juridică, a Î.S. ,,CADASTRU“ pentru contestarea hotărîrii);

toate hotărîrile judecătoreşti şi încheierile executorilor judecătoreşti, care obligă OCT la careva acţiuni, nefiind parte procesuală în instanţă sau debitor al obligaţiei de executare, trebuie trimise în termen către direcţia reprezentare juridică a Î.S. ,,CADASTRU“ pentru contestare.

Omisiuni: la o mie de acţiuni de înregistrare sau depistat cîteva tipuri de erori:

la depunerea cereri pentru înregistrarea locaţiunii, arendei nu în toate cazurile se semna şi se înscriau datele părţilor contractante;

la eliberarea extrasului, altă informaţie din cadastru, datele din baza de date nu corespund cu registrul manual, proprietari diferiţi, suprafaţă diferită.

la înregistrarea ipotecii nu în toate cazurile se efectuiază menţiunea — „restricţie contract“

În cazurile verificării şi depistării a erorilor, greşelilor se organizează săptămînal sau la solicitarea registratorilor, inginerilor cadastrali, şedinţe de instruire internă. Problemele şi erorile depistate în procesul de lucru, urmau să fie lichidate. Ca efect la moment, practic au fost excluse tipurile de probleme apărute anterior, dar nu erau corectate. Se acordă suportul informaţional — normativ la zi.

Concluzii: verificarea sistematică, produce efecte aşteptate.

Pentru a evita erorile sus menţionate, rezultatelor aşteptate, e necesar de a petrece cît mai des instruirea personalului cu aducerea la cunoştinţă a tuturor erorilor din toate 39 filiale al Î.S. ,,CADASTRU“ şi reţinerea sumelor achitate de către întreprindere, din salariul persoanei vinovate.

Propuneri: Pentru îmbunătăţirea situaţiei referitor la acţiunile în judecată e necesar:

instruirea angajaţilor periodic conform rezultatelor şi la solicitarea acestora;

monitorizarea acţiunilor în instanţa de judecată şi soluţionarea cauzelor pe cale extrajudiciară;

efectuarea analizei, cauzelor apariţiei problemelor.

Pînă în anii 2006, proprietarii terenurilor dispuneau de documente eliberate de către autorităţile publice locale, pentru evidenţa cărora se folosea o programă ,,Rastru“ — ansamblul liniilor orizontale în care este construită o imagine de televiziune, de origine engleză ,,computer graphics“ domeniul principal al aplicării este: vizualizarea informaţiei; proiectare; modelare (simulare); interfaţă grafică pentru utilizatori (GUI).

În cadastru a fost folosită grafica bidimensională, grafică ,,rastru“. Neajunsurile graficii ,,rastru“ în activitatea inginerilor cadastrali sunt redimensionarea lucrărilor cadastrale.

Explicaţie: Imposibilitatea de redimensionare a lucrărilor. Ca rezultat sunt executate multe lucrări cadastrale plasate în grafică fără precizie, deoarece la interpolare (adăugare de pixel în raport cu cei existenţi în imagine) computerul inventează pixeli nesatisfăcători, care la moment nu corespund cu realitatea în teren.

O nouă programă: „Concepţia Sistemului informaţional Geografic Naţional“, a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 28.10.2003.

În oficiile cadastrale teriotoriale, filiale a întreprinderii de Stat ,,CADASTRU“ au fost instalate programe cu baza de date grafica (Orto–Foto) în anii 2006—2007.

La moment cînd deja sunt folosite aparate performante ca ,,GPS“, (sistem de navigaţie prin satelit), (numit şi sistem de poziţionare globală prin satelit) — este un sistem independent care calculează poziţia geospaţială a obiectelor de pe pămînt sau din aer cu ajutorul semnalelor receptate de sateliţi, lucrările cadastrale sunt executate cu o mare precizie.

În aşa mod sunt depistate erori în configuraţia suprafeţelor, suprapunere, porţiuni de drumuri publice anexate la terenurile proprietate privată, cu încălcarea legislaţiei, prin care se închide accesul persoanelor fizice şi juridice, la terenul privat, domiciliu, terenuri agricole.

Explicaţie: La moment se pot depista lucrările cadastrale executate în teren, eronat din motive de interes a unei sau altei persoane, cu terenurile adiacente. Erorile depistate se elimină prin actualizarea terenurilor pe un segment, (porţiuni mari) unde sunt amplasate mai multe terenuri. Pentru a corecta erorile configuraţia şi suprafaţa, e necesar acordul a tuturor proprietarilor, de pe acest segment. Din momentul implimentării programului, sistem de poziţionare globală, conducerea Î.S. ,,CADASTRU“ a pus sarcina faţă de oficiile cadastrale teritoriale, de a depista erorile care au loc pe suprafaţa a tuturor raioanelor ţării şi înlăturarea lor prin lucrări cadastrale mai puţin costisitoare pentru proprietarii bunurilor.

Erorile care sunt emise pe o mare parte a întregii ţări, sunt rezultatul lucrărilor masive, îndeplinite cu utilaj neperformant de către specialişti fără pregătire specială în domeniu. Ca rezultat avem înstrăinate drumuri de uz public, acces închis spre terenul aferent a casei de locuit.

Soluţii pentru îmbunătăţire:

reducerea factorului uman la calcularea devizului de cost al lucrăriulor cadastrale executate, care este subiect al discuţiilor cu caracter negativ între clienţii oficiilor cu inginerii cadastrali, în calitate de executanţi ai lucrărilor cadastrale la perfectarea devizului de cost;

excluderea erorilor din devizul de cost;

diminuarea riscurilor de corupere în operare în calcule, la formarea devizului de cost;

stoparea disputelor regresive despre conţinutul serviciului şi rolurile în proces;

excluderea reclamaţiilor clienţilor, despre corectitudinea de calcul al devizului de cost a lucrărilor cadastrale executate;

ridicarea calităţii datelor despre bunurile imobile şi lucrările executate;

majorarea eficienţii rezultatelor, prin micşorarea costului;

majorarea operativităţii îndeplinirii lucrărilor solicitate;

reducerea riscurilor de neachitare a serviciilor executate;

excluderea din practică neachitarea diferenţei între avans şi restul costului lucrării;

Este important pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate populaţiei, ca la sistematizarea Business–Proceselor să fie clar stabilite:

documentele de intrare;

etapele procesului;

documentele de ieşire din proces;

costul serviciului;

Soluţii în interiorul oficiului:

să fie repartizarea univocă şi echitabilă a sarcinilor;

transparenţa privind Monitorizarea procesului;

planificarea transparentă a veniturilor;

folosirea eficientă a Managimentului resurselor;

evitarea erorilor la nivel de procesare;

În multe cazuri din neatenţia corespunzătoare în oficiile cadastrale teritoriale se formează listă de debitori faţă de oficiu, (motivul, este solicitantul achită lucrarea unei întreprinderi, firme private, dar întroduce datele din buletinul personal,(e necesar să întroducă în bonul de plată richizitele bancare a întreprinderii, firmei private).

Bibliografie utilizată:

1. Certificatul SR ISO 9001:2008, obţinut de către Î.S. ,,CADASTRU“

2. Legea Cadastrului Bunurilor Imobile, nr.1543–XIII, din 25.02.1998

3. Rezultatele auditelor interne pe oficiile cadastrale teritoriale, 2010—2014.

4. Hotărîrile instanţei de judecată Străşeni, Curtea de Apel Chişinău, pe primăria comunei Pănăşeşti.

5. Răspunsurile Cancelariei de Stat, către primăria comunei Pănăşeşti.

Related Posts

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro