ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Rolul juridico-administrativ al instituţiilor abilitate în asigurarea calităţii în construcţii

Dumitru Munteanu, doctorand, ULIM
Recenzent: Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar

The quality system in constructions compound of a complexity of elements related each other and that lead to making and explore a construction at a high quality, all this to protect the people life, theirs proprieties, the society in general and the environment. The estate inspection in constructions, public works, urbanism and ground organization is the institution abilited that has attributes in the domain of construction quality. It is responsible for the way the state control is executed taking into consideration the unitary appliance of the law and also the appliance of sanctions.

Key words: quality in constructions, Estate inspection in construction, Quality estate control in construction, investors, inspection.

Sistemul calităţii în construcţii se compune dintr-un complex de elemente aflate în interacţiune care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. Instituţia abilitată să exercite atribuţii în domeniul calităţii în construcţii o reprezintă Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului precum şi Inspecţiile Judeţene. Acestea răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legii în domeniul calităţii construcţiilor, precum şi de constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

Cuvinte cheie: calitatea în construcţii, Inspectia de stat în constructii, Controlul de stat al calităţii în construcţii, investitori, inspecţii.

Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor. Dispoziţiile legale privind calitatea construcţiilor se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu excepţia clădirilor pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj, anexelor gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiilor provizorii. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a unor cerinţe esenţiale de performanţă.

Obligaţia asigurării acestor exigenţe revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor fiecăruia. Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.

În contractele care se încheie sau, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit trebuie înscrise clauzele şi respectiv reglementările referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor de performanţă, precum şi garanţiile materiale care să conducă la realizarea acestor clauze.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace care concură la realizarea calităţii în construcţii în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora1.

Sistemul calităţii în construcţii se compune dintr-un complex de elemente aflate în interacţiune care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător2. Aceste componente sunt:

Reglementările tehnice în construcţii care se stabilesc prin regulamente şi au ca obiect concepţia, calculul, alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora.

Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor se certifică de către producător potrivit metodologiei şi procedurilor stabilite de lege. Se interzice folosirea la lucrările de construcţii a produselor pentru care nu există certificarea calităţii lor, care să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor.

Agrementele tehnice pentru produsele, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a acestora. La lucrările de construcţii se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi cu condiţia să existe agremente tehnice corespunzătoare.

Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele de performanţă, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate este interzisă.

Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţii de specialitate sau prin agenţii economici de consultanţă specializaţi.

Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.

Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi impune o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora. Agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor de performanţă, prin personalul propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.

Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentele de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnica a construcţiei.

Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Procedurile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.

Recepţia construcţiilor se face de către investitorul proprietar în prezenţa proiectantului şi a executantului şi (sau) reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor de performanţă.

Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmită de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnica a construcţiei.

Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului, potrivit legii.

Controlul de stat al calităţii în construcţii este exercitat de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul construcţiilor.

Tuturor participanţilor în activitatea de realizare a construcţiilor le revin obligaţii şi răspunderi. Obligaţiile şi răspunderile investitorilor (persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente) sunt următoarele3:

stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;

obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;

asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţii de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;

acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;

expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute în mod special de lege.

Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale4:

efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;

asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;

efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe baza de proiecte întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificate potrivit legii;

asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor impuse prin reglementările legale;

asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor şi Inspecţiile Judeţene şi a Municipiul Bucureşti răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legii în domeniul calităţii construcţiilor, precum şi de constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate şi expertul tehnic răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrărilor. După împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, răspund pentru viciile structurii de rezistenţă, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie sau chiar infracţiuni prevăzute de lege5.

Controlul de stat al calităţii în construcţii vizează toţi factorii implicaţi în emiterea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire, în amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.

Controlul de stat al calităţii în construcţii reprezintă o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu, prin care statul exercită controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii ce pot apărea la construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta negativ viaţa, sănătatea, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entităţii sau societăţii, în parte sau în ansamblul ei6.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică construcţiilor inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursa de finanţare. Acest control se exercită diferenţiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existenţă a construcţiilor. Controlul se exercită atât la lucrările noi, cât şi la lucrările de intervenţii în timp (modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări, precum şi la alte categorii de lucrări de natura acestora)7.

Controlul de stat al calităţii în construcţii urmăreşte, în principal, următoarele obiective:

1. Îndeplinirea de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale sau agenţii economici a obligaţiilor referitoare la: eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi a avizelor necesare; elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii; certificarea calităţii produselor pentru construcţii; modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi în construcţii; atestarea specialiştilor; acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii;

2. Respectarea de către toţi factorii care contribuie sau sunt implicaţi în conceperea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, a prevederilor legale privind: reglementările tehnice în construcţii; certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor; agrementele tehnice pentru produse şi procedee noi; verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor de construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor; soluţionarea de către proiectant a neconformităţilor, eventualelor deficienţe de proiectare şi a defectelor de execuţie; funcţionarea, în condiţii legale, a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii; asigurarea activităţii metrologice în construcţii; recepţia construcţiilor la terminarea acestora, precum şi la expirarea perioadei de garanţie; urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţiile în timp asupra acestora; postutilizarea construcţiilor. Prin urmare, această categorie de obiective ale controlului de stat se referă la verificarea îndeplinirii sistemului de stat al calităţii în construcţii, în toate componentele lui;

3. Respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire, a avizelor obligatorii şi a altor documente referitoare la construcţii emise de organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de alte organe abilitate de lege;

4. Respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale (cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren etc.), sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, deficienţe de concepţie şi /sau de execuţie etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor;

5. Îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii şi a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

În ceea ce priveşte organizarea şi modul de executare a controlului controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii specifice stabilite prin lege. Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului este constituită dintr-o inspecţie centrală şi inspecţii teritoriale8.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită prin inspecţii, în mod diferenţiat, pe bază de instrucţiuni aprobate de Inspecţia de stat, în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în următoarele moduri:

— inspecţii curente la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare, execuţie şi exploatare a construcţiilor, în diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale întocmite de inspecţiile teritoriale şi aprobate de conducerea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;

— inspecţii în faze determinante de execuţie a lucrărilor de construcţii, care sunt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspecţiilor teritoriale. Prin fază determinantă, se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii o data ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului9.

— stabilirea fazelor determinante, modul de realizare şi dispunerea continuării lucrărilor, de către proiectant, executant şi beneficiar (investitor) sau, după caz, autorizarea acestora de către personalul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

— inspecţii prin sondaj efectuate din dispoziţia conducerii Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi din iniţiativa proprie a conducerii inspecţiilor teritoriale.

— inspecţii tematice dispuse de conducerea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor, Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului sau a inspecţiilor teritoriale, la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul ele proiectare a construcţiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau modul de funcţionare şi aplicare a componentelor sistemului calităţii in construcţii:

— inspecţii la autorităţile administrative publice centrale şi locale implicate în eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, potrivit legii.

Inspecţiile efectuate în cadrul controlului de stat al calităţii în construcţii se consemnează şi se finalizează prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului10.

1 Legea României nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 12 din 24.01.1995.

2 Ticames E. S., Savu Gh. Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei. Iaşi: Sedcom Libris, 2003, p.88.

3 Art. 21 din Legea României nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

4 Art. 25 din Legea României nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

5 Art.31-36 din Legea României nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

6 Art.2 din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii din 14.06.1994, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 272 din 14.06.1994. www.isc-web.ro/sites/files/Legislatie.

7 Zaharia T. Gh. ş. a. Tratat de drept administrativ român. Iaşi: Junimea, 2001, p.122.

8 Trăilescu A. Drept Administrativ. Bucureşti: All Beck, 2005, p.221.

9 Art.7, alin. (2) din Legea României nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

10 Ticames E. S., Savu Gh. op. cit., p.211.

Related Posts

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro