ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Politica redacțională

Studii Juridice Universitare este o revistă științifică ce publică articole pe subiecte actuale în materie de drept. Colegiul de redacție, recenzenții și autorii vor respecta standardele eticii științifice — transparența cooperării redacției și a autorilor, recenzarea articolelor înaintate pentru publicare de experți independenți sau membrii colegiului de redacție, precum și accesul liber la publicații.

În activitatea sa colegiul de redacție se va conduce de principiile elaborate de Committee on Publication Ethics – COPE (https://publicationethics.org/core-practices), precum și de practica acumulată de reviste științifice și edituri de prestigiu. Revista reprezintă o ediție de tip deschis, astfel, utilizatorii vor avea acces liber la materialele publicate conform principiilor Budapest Open Access Initiative – BOAI) (http://www.budapestopenaccessinitiative.org).

Revista va fi editată conform următoarelor principii ale politicii redacționale:

  1. Politica etică a redacției. Colegiul de redacție se va conduce în activitatea sa de principiul profesionismului, obiectivității, caracterului științific, imparțialității. Autorii, membrii colegiului de redacție, redactorul-șef își asumă responsabilitățile etice corespunzătoare, ce țin de elaborarea unei publicații științifice și prezentarea rezultatelor cercetării științifice. Cooperarea redacției cu autorii va avea la bază principiile transparenței, corectitudinii, echității și obiectivității.
  2. Prezența institutului recenzării. Conținutul revistei, cu excepția publicațiilor cu caracter informațional, cum ar fi cele din rubricile Tribuna Expertului, In Honorem sau In memoriam, va fi supus unei recenzii duble din partea colegiului de redacție sau a experților independenți.
  3. Caracterul deschis al informației. Pe site-ul revistei va fi publicată în formă deschisă informația despre redactor-șef, colegiul de redacție, descrierea revistei, politica redacțională, regulile privind acceptarea, recenzarea și publicarea articolelor științifice, textele complete ale articolelor științifice publicate în revistă, precum și altă informație conform standardelor prevăzute în Republica Moldova și cele recunoscute la nivel internațional privind caracterul deschis al informației.
  4. Criteriile etice ale autorului. Autorul publicației va fi persoana care a participat în mod direct și a contribuit substanțial la elaborarea acesteia. Autorii vor prezenta acordul pentru publicarea studiului efectuat. Dreptul de autor va fi respectat conform prevederilor Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, dar și altor acte normative ale Republicii Moldova.
  5. Colaborarea cu comunitatea profesională. Colegiul de redacție va tinde spre o colaborare cu comunitățile științifice profesionale de ramură în scopul asigurării nivelului înalt al publicațiilor științifice.
  6. Prevenirea încălcării eticii. Colegiul de redacție, recenzenții, dar alți subiecți al procesului de publicare, vor tinde să prevină comportamentele ce contravin eticii, să prevină și să repare încălcările principiilor de ordin etic ale revistei, inclusiv conflictele de interese ale subiecților procesului de publicare.

Pentru a fi acceptate spre publicare, articolele trebuie să reprezinte rezultate ale unor cercetări teoretice sau empirice ale autorului sau grupului de autori. Rezultatele cercetărilor trebuie să fie actuale, să posede element de noutate, să evidențieze problematica abordată, să prezinte concluziile la care s-a ajuns, precum și să corespundă prevederilor regulamentare de redactare ale articolelor științifice.