Skip to main content

Faculty of Social and Educational Sciences – Licentiate

Specialities and Specializations

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în psihologie se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihologice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor psihologice în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / modulele de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al psihologiei – psihologie clinică și consiliere psihologică, psihologie socială, psihologie educațională.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Implementarea planului de studii are drept scop pregătirea teoretică fundamentală, formarea competenţelor de cercetare şi orientarea spre specializare. Formarea profesională se realizează prin explorarea de către studenţi a două oportunităţi: pregătirea obligatorie, prin care se acumulează cunoştinţele şi abilităţile general-profesionale, şi opţională, la liberă alegere, prin valorificarea propriilor interese. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordare a individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în Știinţe sociale și comportamentale, specialitatea Psihologie, se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere  psihologice în instituţiile militare, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; predare discipline şi asistenţă psihologică în învăţământul preuniversitar; advertising şi publicitate; cercetare şi expertizare a fenomenului psihosocial etc.

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în psihopedagogie se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihopedagogice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor formate pe parcursul studiilor în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / module de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al științelor educației – educație incluzivă, pedagogie socială, management educațional.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Implementarea planului de studii are drept scop pregătirea teoretică fundamentală, formarea competenţelor de cercetare şi orientarea spre specializare. Formarea profesională se realizează prin explorarea de către studenţi a două oportunităţi: pregătirea obligatorie, prin care se acumulează cunoştinţele şi abilităţile general-profesionale, şi opţională, la liberă alegere, prin valorificarea propriilor interese. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea unui sistem de cunoştinţe specifice domeniului ştiinţelor educaţiei şi, respectiv, specializării în una din ariile acestuia: psihopedagogie incluziv, socială, management educaţional, în concordanţă cu structura conţinuturilor implicate în partea formativă a curriculumului;
  • dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere şi implicare prin abordarea complexă şi metodologic adecvată a conţinuturilor disciplinelor din curriculum;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe ale educației, specialitatea ”psihopedagogie”, se pot încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de cadru didactic, profesor de pedagogie şi psihologie, specialişti destinaţi asistenţei pedagogice pentru şcolile de recuperare şi reeducare a minorilor sau în instituţiile educaţionale cu profil incluziv, pentru educaţia şi formarea continuă a adulţilor, de consilieri educaţionali, pedagogi metodicieni, psihologi şcolari, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (în centre specializate de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională şi şcoli şi licee); activităţi de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul ONG-urilor sau instituţiilor care solicită servicii în domeniul proiectării, implementării şi evaluării de programe educaționale.

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în asistență socială se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihologice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Prin specificul său interdisciplinar şi aplicaţiile profunde asupra diferitor aspecte ale sistemului social contemporan, domeniul de Asistenţă Socială contribuie la formarea competenţelor de diagnosticare a problemelor sociale, de relaţionare dintre membrii comunităţii, de intervenţie în situaţii de risc şi de referire către instanţele abilitate. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / module de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al asistenței sociale – consiliere în asistența socială, managementul serviciilor sociale și de sănătate.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Punerea în aplicare a programului de formare „asistența socială” are ca scop educarea, formarea și pregătirea unor specialiști activi, creativi în domeniul asistenței sociale, asigurați cu potențial analitic, prognostic, managerial, de cercetare, planificare, dezvoltare și implementare a proiectelor sociale susținute de instituții publice și private. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordare a individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale și comportamentale, specialitatea ”asistență socială” se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă socială în instituţiile comunitare, în instituțiile din domeniul sănătăţii, consiliere, reânserție socială și profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; expertiză socială în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; diagnoza socială şi asistenţă/consiliere în organizații, comunități, participare în consultare și elaborare politici sociale, organizare și desfășurare formare inițială a specialiștilor în baza platformei multidisciplinare, advocacy şi publicitate, etc.

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației.

Psihologie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență (anul II și III)

durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației.

Asistență Socială

1

Plan de învățământ, (anul II, III și IV)

studii cu frecvență/cu frecvență redusă
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență -2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă -2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani

Psihopedagogie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență/cu frecvență redusă

durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă - 2018 ( anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani

Aplică la
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Fișele disciplinelor

Psihologie

Anul I
Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul:
Sensibilizare la domeniul psihologiei și competențele academice

F.01.O.002

Modulul:
Psihologia generală: teorii și procese

F.01.O.003

Modulul:
Psihologia activităților și proceselor reglatorii

F.01.O.004

Modulul:

Istoria și epistemologia psihologiei

G.01.O.005

Limba străină: noțiuni generale și terminologie

U.01.O.006

Bazele antreprenotiatului

U.01.O.008

Bazele statului și dreptului 

F.02.O.010

Modulul:
Metodologia cercetării psihologice

F.02.O.011

Modulul:

Anatomia și fiziologia sistemuluui nervos central și periferic

Anul II

F.03.O.014

Modulul:
Neuropsihologie şi psihologie cognitivă

F.03.O.015

Modulul:
Psihologia personalităţii: teorie şi epistemologie

F.03.O.016

Modulul:
Psihologia cunoaşterii sociale

S.03.O.017

Modulul: Psihodiagnosticul
sferei cognitive

S.03.O.018

Modulul:
Psihologia dezvoltării: copilăria şi adolescenţa

G.03.A.019

Psihologia
comunicării

F.04.O.020

Modulul:
Psihologia grupului social şi a organizaţiei

S.04.O.021

Modulul:
Psihodiagnosticul persoanei – teorie şi aplicare

S.04.A.022

Modulul:
Psihologia dezvoltării: vîrstele adulte şi ale senectuţii

S.04.A.023

Modulul: Analiza
statistică a datelor în psihologie

U.04.O.024

Deontologie
profesională
Anul III
S.05.A.035 Modulul:
Psihoterapia: repere teoretice, metodologice şi aplicative
S.05.A.038 Modulul:
Patopsihologia: teorie şi cadru aplicat în psihologie
S.05.A.040 Modulul: Psihologie
clinică şi a sănătăţii: generalităţi
S.05.A.042 Modulul: Introducere
în psihologia muncii
S.05.A.032 Modulul: Psihologia
educaţiei
Practica de specialitate
S.06.A.047 Psihosexologie:
generalităţi
S.06.A.052 Psihologia
familiei
S.06.A.053 Etnopsihologie
şi relaţii interetnice
S.06.A.055 Psihologie
socială aplicată în domeniul judiciar
Practica de licență

Psihopedagogie

Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul: Fundamentele şi istoria pedagogiei

F.01.O.002

Modulul: Fundamentele psihologiei

F.01.O.003

Modulul: Metodologia organizării activităţii de învăţare şi a
cercetării psihopedagogice
G.01.O.004

Limba străină:
noţiuni generale şi terminologie specializată

G.01.O.005

Tehnologii informaţionale în psihopedagogie 

U.01.O.006

Filosofie. Probleme filosofice ale ştiinţelor
socioumanistice

F.02.O.007

Modulul: Teoria şi psihologia educaţiei

F.02.O.008

Modulul: Fundamentele psihopedagogiei speciale

F.02.O.009

Modulul: Psihologia dezvoltării diferenţiale umane

U.02.O.011

Universitatea europeană
G.02.O.010

Limba străină:
traducere specializată

U.02.O.012

Bazele
antreprenoriatului

PRACTICA DE INIȚIERE Practica de inițiere

F.03.O.013

Modulul: Teoria şi metodologia curriculumului şi a
activităţilor extracurriculare

F.03.O.014

Modulul: Psihologia personalităţii şi educaţia adulţilor

S.03.O.015

Modulul: Evaluarea psihodiagnostică şi psihopedagogică
a persoanei

S.03.O.016

Modulul: Psihosociologia educaţiei

S.03.O.017

Modulul: Teoria şi metodologia instruirii

U.03.A.018

Psihologia comunicării

S.04.O.019

Modulul: Teoria şi metodologia evaluării didactice

S.04.A.020

Modulul: Antropologie educaţională

S.04.A.021

Modulul: Dezvoltare şi modernizare curriculară

S.04.A.022

Modulul: Analiza statistică a datelor în psihopedagogie

U.04.O.023

Deontologie profesională
U.04.A.024 Politologie
PRACTICA PEDAGOGICĂ 1 Practica pedagogică 1
PRACTICA PEDAGOGICĂ 2 Practica pedagogică 2
S.05.A.027 Educație incluzivă-teorie și aplicații
S.05.A.028 Patopsihologia: teorie și cadru aplicat în psihopedagogie
S.05.A.029 Pedagogia socială-teorie și aplicații
S.05.A.030 Educația permanentă și autoeducația:teorie și practică
S.05.A.031 Management și marketing educațional
M.06.A.032 Curriculumul incluziv
M.06.A.036 Psihologia și psihopatologia comportamentului deviant și delicvent
M.06.A.039 Management și leadership
M.06.A.043 Psihopedagogia familiei
M.06.A.044 Educația interculturală
PRACTICA PEDAGOGICĂ 3 Practica pedagogică 3
PRACTICA DE LICENȚĂ Practica de licență
PRACTICA GHID PRIVIND REALIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Asistență Socială

Anul I
Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)
F.01.O.001 Modulul:
Sensibilizare la domeniul științelor socio-umane și competențele academice
F.01.O.002 Modulul: Bazele
asistenţei sociale
F.01.O.003 Modulul:
Fundamentele psihologiei
F.01.O.004 Modul: Teorii moderne în asistența socială: generalități
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie
specializată
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului
U.01.A.008 Bazele statului și dreptului
F.02.O.010 Modulul: Metodologia
cercetării în științele socio-umane
F.02.O.011 Modulul: Politici sociale și
procese demografice
F.02.O.012 Modulul: Politici de protectie
sociala a populației în situații de risc
F.02.O.013 Modulul:
Psihologia dezvoltării diferenţiale umane
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată
G.02.O.015 Tehnologii informaţionale în asistență socială
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale
Anul II
F.03.O.020 Psihologie socială și organizațională
S.03.O.021 Asistența
socială globală: standarte de calitate și politici de pregătire a cadrelor
S.03.O.022 Politici de asistenţă socială pentru populaţie
S.03.O.023 Incluziunea socială
S.03.A.024 Devianţa socială şi delincvenţa juvenilă
G.03.O.026 Psihologia
comunicării
F.04.O.027 Drept în
asistenţa socială
U.04.O.028 Bazele etice și Deontologia profesională
S.04.A.029 Tehnici de
negociere și mediere a conflictelor
S.04.A.031 Statistica
socială
S.04.A.033 Servicii de asistenţă socială comunitară
U.04.A.035 Politologie
Practica de inițiere Practica de inițiere
Practica de inițiere Practica asistențială 1
Anul I
S.05.A.037 Psihologia si sociologia familiei
S.05.A.039 Politici de asistență socială pentru populație
S.05.A.042 Asistența socială a familiei și copilului
S.06.A.043 Tehnici de intervenție în asistența socială
S.05.A.044 Psihologia handicapului și a inadaptării sociale
S.05.A.047 Asistența socială a persoanelor cu boli cronice, HIV-SIDA și cu comportamente de limită
S.06.A.048 Sistemul contemporan de asistență socială
S.06.A.049 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
S.06.A.051 Dezvoltare comunitară
S.06.A.053 Sociologia grupurilor
S.06.A.055 Managementul resurselor umane în AS
Practica asistențială 2 Practica asistențială 2
Practica de licență Practica de licență

Error: Contact form not found.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

(+373 22) 20 59 78

Telefon

(+373) 79 22 00 29

E-mail

admitere@ulim.md