Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Licența

Specialități și Specializări

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în psihologie se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihologice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor psihologice în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / modulele de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al psihologiei – psihologie clinică și consiliere psihologică, psihologie socială, psihologie educațională.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Implementarea planului de studii are drept scop pregătirea teoretică fundamentală, formarea competenţelor de cercetare şi orientarea spre specializare. Formarea profesională se realizează prin explorarea de către studenţi a două oportunităţi: pregătirea obligatorie, prin care se acumulează cunoştinţele şi abilităţile general-profesionale, şi opţională, la liberă alegere, prin valorificarea propriilor interese. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordare a individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în Știinţe sociale și comportamentale, specialitatea Psihologie, se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere  psihologice în instituţiile militare, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; predare discipline şi asistenţă psihologică în învăţământul preuniversitar; advertising şi publicitate; cercetare şi expertizare a fenomenului psihosocial etc.

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în psihopedagogie se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihopedagogice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor formate pe parcursul studiilor în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / module de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al științelor educației – educație incluzivă, pedagogie socială, management educațional.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Implementarea planului de studii are drept scop pregătirea teoretică fundamentală, formarea competenţelor de cercetare şi orientarea spre specializare. Formarea profesională se realizează prin explorarea de către studenţi a două oportunităţi: pregătirea obligatorie, prin care se acumulează cunoştinţele şi abilităţile general-profesionale, şi opţională, la liberă alegere, prin valorificarea propriilor interese. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea unui sistem de cunoştinţe specifice domeniului ştiinţelor educaţiei şi, respectiv, specializării în una din ariile acestuia: psihopedagogie incluziv, socială, management educaţional, în concordanţă cu structura conţinuturilor implicate în partea formativă a curriculumului;
  • dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere şi implicare prin abordarea complexă şi metodologic adecvată a conţinuturilor disciplinelor din curriculum;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe ale educației, specialitatea ”psihopedagogie”, se pot încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de cadru didactic, profesor de pedagogie şi psihologie, specialişti destinaţi asistenţei pedagogice pentru şcolile de recuperare şi reeducare a minorilor sau în instituţiile educaţionale cu profil incluziv, pentru educaţia şi formarea continuă a adulţilor, de consilieri educaţionali, pedagogi metodicieni, psihologi şcolari, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (în centre specializate de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională şi şcoli şi licee); activităţi de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul ONG-urilor sau instituţiilor care solicită servicii în domeniul proiectării, implementării şi evaluării de programe educaționale.

Concepţia formării specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în asistență socială se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma specialiști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității profesionale psihologice; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. Prin specificul său interdisciplinar şi aplicaţiile profunde asupra diferitor aspecte ale sistemului social contemporan, domeniul de Asistenţă Socială contribuie la formarea competenţelor de diagnosticare a problemelor sociale, de relaţionare dintre membrii comunităţii, de intervenţie în situaţii de risc şi de referire către instanţele abilitate. Programul este axat pe dezvoltarea gândirii critice şi inovative, orientarea spre aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor în viaţa personală şi profesională. În cheia oferirii posibilității de formare și  traseului educațional de către studenți, unităţile de curs / module de orientare spre specialitatea de bază urmează atât finalitățile de formare generală, cât și, prin selectarea din oferte opționale, orientarea către un domeniu special al asistenței sociale – consiliere în asistența socială, managementul serviciilor sociale și de sănătate.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Punerea în aplicare a programului de formare „asistența socială” are ca scop educarea, formarea și pregătirea unor specialiști activi, creativi în domeniul asistenței sociale, asigurați cu potențial analitic, prognostic, managerial, de cercetare, planificare, dezvoltare și implementare a proiectelor sociale susținute de instituții publice și private. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

  • formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordare a individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
  • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
  • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale și comportamentale, specialitatea ”asistență socială” se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă socială în instituţiile comunitare, în instituțiile din domeniul sănătăţii, consiliere, reânserție socială și profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; expertiză socială în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; diagnoza socială şi asistenţă/consiliere în organizații, comunități, participare în consultare și elaborare politici sociale, organizare și desfășurare formare inițială a specialiștilor în baza platformei multidisciplinare, advocacy şi publicitate, etc.

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Psihologie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018

Durata studiilor: studii cu frecvență - 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență - 2023

Plan de învățământ: Psihologie 2023

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Asistență socială și sociologie „Nicolae Sali”

Asistență Socială

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență -2018

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă-2018

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență – 2023

Plan de învățământ: Asistență socială, cu frecvență 2023
4

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă-2023

Plan de învățământ: Asistență socială, cu frecvență redusă, 2023

Psihopedagogie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă - 2018

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență– 2023

Plan de învățământ: Psihopedagogie, cu frecvență, 2023
4

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă – 2023

Plan de învățământ: Psihopedagogie, cu frecvență redusă, 2023

Aplică la
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Fișele disciplinelor

Psihologie

Anul I
Cod Denumire curs (link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul:
Sensibilizare la domeniul psihologiei și competențele academice

F.01.O.002

Modulul:
Psihologia generală: teorii și procese

F.01.O.003

Modulul:
Psihologia activităților și proceselor reglatorii

F.01.O.004

Modulul:

Istoria și epistemologia psihologiei

G.01.O.005

Limba străină: noțiuni generale și terminologie

U.01.O.006

Bazele antreprenotiatului

U.01.O.007

Lidership și managementul capitaluli uman

U.01.O.008

Bazele statului și dreptului 

U.01.O.009

Filosofie. Probleme filosofice ale științelor socioumanistice

F.02.O.010

Modulul:
Metodologia cercetării psihologice

F.02.O.011

Modulul:

Anatomia și fiziologia sistemuluui nervos central și periferic

F.02.O.012

Modulul:

Psihologia diferențială a personalității

F.02.O.013

Modulul:

Psihologia dezvoltării diferențiale umane

G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

G.02.O.015

Tehnologii informaționale în psihologie

U.02.A.016

Retorica

U.02.O.017

Cultura comunicării iterpersonale și organizaționale
Anul II

F.03.O.018

Modulul:
Psihologia personalităţii: teorie şi epistemologie

F.03.O.019

Modulul:
Psihologia cunoaşterii sociale

S.03.O.020

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive

S.03.O.021

Modulul:
Neuropsihologie şi psihologie cognitivă

S.03.O.022

Modulul:
Psihologia dezvoltării: copilăria şi adolescenţa

G.03.O.023

Deontologie
profesională

U.03.A.024

Construcția europeană

U.03.A.025

Culturologia

F.04.O.026

Modulul:
Psihologia grupului social şi a organizaţiei

S.04.O.027

Modulul:
Psihodiagnosticul persoanei – teorie şi aplicare

S.04.O.028

Modulul: Patopsihologia: teorie și cadru aplicat în psihologie

S.04.O.029

Modulul: Psihologia educației

S.04.A.030

Modulul:
Psihologia dezvoltării: vîrstele adulte şi ale senectuţii

S.04.A.031

Modulul: Dezvoltare și schimbare la vârstele adulte

S.04.A.032

Modulul: Psihologia experimentală și analiza datelor

S.04.A.033

Modulul: Cercetare experimentală și analiza statistică a datelor în psihologie
Anul III
S.05.A.034 Modulul: Psihologie clinică și a sănătății: abordare generală
S.05.A.035 Modulul: Introducere în psihologia muncii
S.05.A.036 Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și metodologice
S.05.A.037 Psihologia și psihoterapia familiei

S.05.A.038

Psihologie socială aplicată în mass-media și influența socială

S.05.A.039

Dimesiunea de gen în educație

S.05.A.040

Introducere în psihofarmacologie
S.05.A.041 Modulul: Psihologia socială aplicată în domeniul judiciar și militar

S.05.A.042

Consiliere școlară și orientare în carieră
*** Practica de specialitate 1
S.06.A.043 Psihologia li psihopatologia comportamentului deviant și delincvent

S.06.A.044

Managementul resurselor umane: aspecte sociopsihologice

S.06.A.045

Didactica psihologiei
S.06.A.046 Psihosexologie: generalități

S.06.A.047

Psihologia leadershipului

S.06.A.048

Semiologia și asistența psihologică a adicțiilor
S.06.A.049 Psihologia grupelor sociale mari și etnopsihologie
Practica de specialitate 2
Practica de licență
G.01.O.056 Limba română (alolingvi)
G.02.O.057 Limba română (alolingvi)

Psihopedagogie

Anul I
Cod Denumire curs (link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul:Sensibilizare la domeniul științelor educației și competențe academice

F.01.O.002

Modulul: Fundamentele şi istoria pedagogiei

F.01.O.003

Modulul: Fundamentele psihologiei
F.01.O.004

Modulul: Teoria și psihologia educației

G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

U.01.A.009

Filosofie. Probleme filosofice ale științelor socioumanistice

F.02.O.010

Modulul:Metodologia cercetării în științele educației

F.02.O.011

Modulul: Fundamentele psihopedagogiei speciale

F.02.O.012

Modulul: Teoria şi metodologia curriculumului şi a activităţilor extracurriculare

F.02.O.013

Modulul: Psihologia dezvoltării diferenţiale umane
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

G.02.O.015 Tehnologii informaţionale în psihologie
U.02.A.016 Retorica
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

Anul II

F.03.O.018

Modulul: Psihopedagogia personalităţii: teorie şi epistemologie

F.03.O.019

Modulul: Teoria şi metodologia instruirii

S.03.O.020

Modulul: Evaluarea psihodiagnostică şi psihopedagogică
a persoanei

S.03.O.021

Modulul: Teoria şi metodologia evaluării didactice

S.03.O.022

Modulul: Antropologie educaţională

G.03.O.023

Modulul: Deontologia profesională

G.03.O.024

Construcția europeană

G.03.O.025

Culturologia

F.04.O.026

Modulul: Psihosociologia educației

S.04.O.027

Modulul:  Dezvoltare şi modernizare curriculară

S.04.O.028

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru aplicat în psihopedagogie

S.04.O.029

Modulul: Educaţie incluzivă – teorie şi aplicaţii
S.04.A.030 Modulul: Pedagogia socială – teorie şi aplicaţii – 1
S.04.A.031 Modulul: Pedagogia socială – teorie şi aplicaţii – 2
S.04.A.032

Modulul: Pedagogie experimentală și analiza datelor

S.04.A.033 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a datelor în științele educației
Anul III
S.05.O.034 Modulul: Management şi marketing educaţional
S.05.O.035 Modulul: Educaţia permanentă şi autoeducaţia: teorie şi practică
S.05.O.036 Modulul: Diversitate socială şi educaţie interculturală
S.05.A.037 Curriculumul incluziv
S.05.A.038 Management și leadership
S.05.A.039 Psihopedagogia familiei
S.05.A.040 Instruirea diferenţială a elevilor în şcoala incluzivă
S.05.A.041 Managementul curriculumului şcolar
S.05.A.042 Consiliere şcolară şi orientare în carieră
Stagiere Practica pedagogică 1
S.06.A.043 Evaluarea progresului şcolar a elevilor cu CES în instituţia incluzivă
S.06.A.044 Managementul resurselor umane şi financiare în instituţia educaţională
S.06.A.045 Didactica pedagogiei şi psihologiei
S.06.A.046 Psihologia și psihopatologia comportamentului deviant și delincvent
S.06.A.047 Educația sexuală și pentru viața de familie
S.06.A.048 Management și roluri manageriale în instituția educațională
S.06.A.049 Educația adulților
Stagiere Practica pedagogică 2
*** Practica de licență
G.01.O.056 Limba română (alolingvi)
G.01.O.057 Limba română (alolingvi)

Asistență Socială

Anul I
Cod Denumire curs (link activ cu fișa disciplinei)
F.01.O.001 Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor socio-umane și competențele academice
F.01.O.002 Modulul: Bazele asistenţei sociale
F.01.O.003 Modulul:Fundamentele psihologiei
F.01.O.004 Modul: Teorii moderne în asistența socială: generalități
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman
U.01.A.008 Bazele statului și dreptului
U.01.A.009 Filosofie. Probleme filosofice ale științelor socioumanistice
F.02.O.010 Modulul: Metodologia
cercetării în științele socio-umane
F.02.O.011 Modulul: Politici sociale și
procese demografice
F.02.O.012 Modulul: Politici de protectie
sociala a populației în situații de risc
F.02.O.013 Modulul:
Psihologia dezvoltării diferenţiale umane
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată
G.02.O.015 Tehnologii informaţionale în asistență socială
U.02.A.016 Retorica
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale
Anul II
F.03.O.018 Modulul: Psihosociologia personalității: teorie și epistemologie
F.03.O.019 Modulul: Voluntariatul în asistență socială
S.03.O.020 Modulul: Evaluarea psihodiagnostică și socială a persoanei
S.03.O.021 Modulul: Servicii de asistenţă socială comunitară
S.03.O.022 Modulul: Devianța socială și delincvența juvenilă
G.03.O.023 Modulul: Deontologie profesională
U.03.A.024 Construcția europeană
U.03.A.025 Culturologia
F.04.O.026 Modulul: Psihologia cunoașterii sociale
S.04.O.027 Modulul: Bunăstarea și justiția socială
S.04.O.028 Modulul: Patopsihologie și cadru aplicat în asistența socială
S.04.O.029 Modulul: Incluziunea socială – teorie și aplicații
S.04.A.030 Modulul: Pedagogia socială – teorie și aplicații – 1
S.04.A.031 Modulul: Pedagogia socială – teorie și aplicații – 2
S.04.A.032 Modulul: Cercetarea calitativă și analiza datelor în asistența socială
S.04.A.033 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a datelor în asistența socială
Anul III
S.05.O.034 Modulul: Managementul de caz în asistența socială
S.05.O.035 Modulul: Cadrul legal al asistenței sociale
S.05.O.036 Diversitate socială și educație interculturală
S.05.A.037 Elemente ale managementului resurselor umane
S.05.A.038 Management și leadership
S.05.A.039 Antreprenoriatul social
S.05.A.040 Îngrijirea paliativă și elemente de medicină socială
S.05.A.041 Asistența cazurilor de abuz a copilului
S.05.A.042 Asistența sistemică a cazurilor de violență în familie
Stagiere de practică Practica asistențială 1
S.06.A.043 Metode și tehnici de intervenție în asistența socială
S.06.A.044 Supervizarea profesională în asistența socială
S.06.A.045 Asistența clinică socială
S.06.A.046 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
S.06.A.047 Mecanismul de colaborare intersectorială în prevenirea problemelor sociale
S.06.A.048 Dezvoltarea comunitară
S.06.A.049 Calitatea prestării serviciilor sociale
Practică Practica asistențială 2
Practica de licență Practica de licență
G.01.O.056 Limba română (alolingvi)
G.02.O.057 Limba română (alolingvi)

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

(+373 22) 20 59 78

Telefon

(+373) 79 22 00 29

E-mail

admitere@ulim.md