Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Licența

Specialități și Specializări

Concepţia formării specialistului

În cadrul studiilor de licenţă în psihologie studentul îşi dezvoltă competenţe ştiinţifice şi practice transversale şi generale, însuşeşte istoria domeniului, orientările şi şcolile epistemologice în diferite arii aplicative: clinică, sănătate şi neuropsihologie, diferenţială şi a dezvoltării, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie, etc., care-i oferă posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea fundamentală sau în predare, realizării demersului practic în raport cu persoana, grupul sau situaţia socială şi în diverse medii care abordează problemele umane, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, economia, sportul, activitatea juridică, militară şi al. Programul debutează cu formarea fundamentală în domeniul psihologiei generale, diferenţiale, a dezvoltării, neuroanatomiei, neurofiziologiei şi neuropsihologiei, precum şi metodologiei cercetării. Începînd cu cel de-al doilea an de studii programul se axează pe competenţele practice profesionale relatate la diagnoza şi soluţionarea de probleme ale individului şi grupului uman, studenţii avînd posibilitatea să urmeze cursuri în profunzime pentru diverse domenii: psihologie clinică şi a sănătăţii, psihologie socială aplicată şi psihologia educaţiei, selectîndu-le în conformitate cu aspiraţiile profesionale şi orientîndu-se pentru un areal de specializare care poate fi urmat la masterat.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul constă în a-i învăţa pe studenţi să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională, să se poată încadra eficient în cadrul profesional naţional şi internaţional. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • formarea deprinderilor de analiză, evaluare şi abordare a individului, grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinînd cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
 • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
 • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale, specialitatea ”psihologie” se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile militare, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; predare discipline şi asistenţă psihologică în învăţămîntul preuniversitar; advertising şi publicitate; cercetare şi expertizare a fenomenului psihosocial etc.

Concepţia formării specialistului

În cadrul studiilor de licenţă în psihopedagogie studentul îşi dezvoltă competenţe ştiinţifice şi practice transversale şi generale, însuşeşte istoria domeniului larg al ştiinţelor educaţiei, orientările şi şcolile epistemologice în diferite arii aplicative: psihopedagogia formală şi nonformală, şcolară şi a educaţiei permanente, generală şi specială, incluzivă şi integrată, generală şi de ramură etc., care-i oferă posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea fundamentală, implicarea practică sau în predare, în diverse medii care abordează problemele umane specifice educaţiei contemporane la nivel organizaţional, instituţional, comunitar-local şi naţional. Programul debutează cu formarea fundamentală în domeniul psihologiei şi pedagogiei, teoriei generale a educaţiei şi psihopedagogiei speciale, psihologiei diferenţiale şi a dezvoltării, teoriei şi metodologiei curriculumului, precum şi metodologiei cercetării. Începînd cu cel de-al doilea an de studii programul se axează pe organizarea disciplinelor în pachete opţionale, alegerea permiţîndu-i studentului să/şi formeze propriul traseu de specializare în unul din domeniile psihopedagogiei: educaţie incluzivă, pedagogie socială sau management educaţional, care poate fi urmat ulterior la masterat.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul constă în a-i învăţa pe studenţi să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihopedagogice în viaţa lor personală şi profesională, să se poată încadra eficient în cadrul profesional naţional şi internaţional. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • formarea unui sistem de cunoştinţe specifice domeniului ştiinţelor educaţiei şi, respectiv, specializării în una din ariile acestuia: psihopedagogie incluziv, socială, management educaţional, în concordanţă cu structura conţinuturilor implicate în partea formativă a curriculumului;
 • dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere şi implicare prin abordarea complexă şi metodologic adecvată a conţinuturilor disciplinelor din curriculum;
 • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
 • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe ale educației, specialitatea ”psihopedagogie” se pot încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de cadru didactic, profesor de pedagogie şi psihologie, specialişti destinaţi asistenţei pedagogice pentru şcolile de recuperare şi reeducare a minorilor sau în instituţiile educaţionale cu profil incluziv, pentru educaţia şi formarea continuă a adulţilor, de consilieri educaţionali, pedagogi metodicieni, psihologi şcolari, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (în centre specializate de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională şi şcoli şi licee); activităţi de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul ONG-urilor sau instituţiilor care solicită servicii în domeniul proiectării, implementării şi evaluării de programe.

Concepţia formării specialistului

În cadrul studiilor de licenţă în psihopedagogie specială studentul îşi dezvoltă competenţe ştiinţifice şi practice transversale şi generale, însuşeşte istoria domeniului larg al ştiinţelor educaţiei, orientările şi şcolile epistemologice în diferite arii aplicative: psihopedagogia formală şi nonformală, şcolară şi a educaţiei permanente, generală şi specială, incluzivă şi integrată, care-i oferă posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea fundamentală, implicarea practică sau în predare, în diverse medii care abordează problemele umane specifice educaţiei contemporane la nivel organizaţional, instituţional, comunitar-local şi naţional. Programul debutează cu formarea fundamentală în domeniul psihologiei şi pedagogiei, teoriei generale a educaţiei şi psihopedagogiei speciale, psihologiei diferenţiale şi a dezvoltării, teoriei şi metodologiei curriculumului, precum şi metodologiei cercetării, și, ținînd cont de conținutul lui specific, cu abordarea acestor aspecte prin prisma educației speciale și incluzive. Începînd cu cel de-al doilea an de studii programul se axează pe organizarea disciplinelor în pachete opţionale, alegerea permiţîndu-i studentului să/şi formeze propriul traseu de specializare în domeniile psihopedagogiei speciale, iar ulterior, pe parcursul ultimului semetru, să se orienteze spre studii de masterat în educaţie incluzivă, pedagogie socială sau management educaţional..

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul constă în a-i învăţa pe studenţi să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile de psihopedagogie specială în viaţa lor personală şi profesională, să se poată încadra eficient în cadrul profesional naţional şi internaţional. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii: formarea specialiștilor pregătiți pentru educația, identificarea, recuperarea persoanelor cu cerințe educaționale speciale, în special a copiilor. Pentru realizarea misiunii date programul este orientat spre:

 • formarea unui sistem de cunoştinţe specifice domeniului ştiinţelor educaţiei şi, respectiv, specializării în psihopedagogie specială, iar în cadrul orientării spere masterat, alegerii unui alt domeniu (psihopedagogie socială, management educațional) sau aprofundării în problemele specifice ale unei din cele mai actuale preocupări – psihopedagogie incluzivă;
 • dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere şi implicare prin abordarea complexă şi metodologic adecvată a conţinuturilor disciplinelor din curriculum;
 • dezvoltarea capacităţii de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse arii de cercetare şi activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale şi a lua decizii conforme nivelului de competenţe;
 • edificarea abilităţilor de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă, de identificare a domeniului viitor de activitate şi a metodologiei pregătirii pentru a profesa în acesta, de sporire permanentă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe ale educației, specialitatea ”psihopedagogie specială” se pot încadra în învăţământul preuniversitar în calitate de psihopedagogi în grădinițe și școli speciale și incluzive, profesioniști specializați în activități corectiv-compensatorii, logopezi, profesori de pedagogie şi psihologie, specialişti destinaţi asistenţei pedagogice pentru şcolile de recuperare şi reeducare a minorilor sau în instituţiile educaţionale pentru educaţia şi formarea continuă a adulţilor, consilieri educaţionali, pedagogi metodicieni, psihologi şcolari, servicii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională (în centre specializate de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională şi şcoli şi licee, inclusiv cu oferirea serviciilor pentru persoane cu CES); activităţi de consultanţă şi evaluare de programe (în cadrul ONG-urilor sau instituţiilor care solicită servicii în domeniul proiectării, implementării şi evaluării de programe).

Concepţia formării specialistului

În Legea asistenței sociale Nr. 547 din 25.12.2003, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii: asistent social – persoană cu studii speciale în domeniu, care prestează servicii specializate persoanelor şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sînt în stare să îşi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă; Ca profil de nivel universitar, asistenţa socială are nevoie de un mix de cunoştinţe specializate din domenii teoretice fundamentale: psihologie şi dezvoltare umană, sociologie, psihologie socială, pedagogie, medicină socială, drept, politici sociale, teorii şi metode de asistenţă socială și psihologică etc. Astfel, programul de studii Asistență Socială este structurat în așa mod încît la I an de studii studenții să se familiarizeze cu domeniile teoretice fundamentale ale asistenței sociale, la anul II să facă cunoștință cu serviciile sociale și metodele de intervenție socială cu ieșire în teren, iar în anul III de studii – să cunoască specificul intervenției în cadrul diferitor sisteme de servicii sociale și să aplice tehnici adecvate în lucru cu diferite categorii de beneficiari ai asistenței sociale. Semnificația socială a programului educațional „asistența socială” este condiționată de necesitatea societății în îmbunătățirea calității vieții, extinderea gamei de servicii sociale, necesitatea de a dezvolta un sistem de asistență socială și suport pentru grupurile de populație social vulnerabile. De asemenea, asistenţa socială ca profil universitar are ca scop major promovarea la nivel academic înalt a gamei variate de activităţi specifice şcolii superioare: intervenţii didactice, ştiinţifice, consultative axate pe compartimentul “asistenţă socială”.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Punerea în aplicare a programului de formare „asistența socială” are ca scop educarea, formarea și pregătirea unor specialiști activi, creativi în domeniul asistenței sociale, asigurați cu potențial analitic, prognostic, managerial, de cercetare, planificare, dezvoltare și implementare a proiectelor sociale susținute de instituții publice și private. Importanța programului de formare „asistența socială” constă în modelarea condițiilor optime pentru pregătirea unor specialiști de înalt profesionalism, capabili să utilizeze în mod eficient cunoștințe fundamentale teoretice și tehnologii inovatoare pentru a presta servicii sociale, protecție socială, îngrijire sau suport diverselor grupuri de populație aflate temporar în dificultate.

Profilul ocupaţional al absolventului

Competenţele şi abilităţile dobândite în procesul studiilor la specialitatea Asistenţă socială, ciclul I, asigură absolvenţilor obţinerea calificării de licenţiat în asistenţă socială, capabil să activeze în calitate de:

 • asistent social şi organizator în diferite instituţii cu activitate orientată social, de caritate, în administraţia publică de diverse niveluri;
 • asistent social în servicii rezidenţiale şi centre de zi;
 • asistent social în servicii de îngrijire şi suport social;
 • asistent social implicat în politici sociale, în programe de respectare a drepturilor omului, de dezvoltare comunitară şi bunăstare individuală/colectivă.
 • consultant în servicii de asistenţă socială la întreprinderi şi organizaţii.

Profilul ocupaţional al absolventului

Formarea specialistului în domeniul sociologiei se bazează pe principiile:

 • umanizării întregului cotidian al relaţiilor sociale‚ începând de la cele cu caracter interpersonal şi până la raporturile economice‚ politice‚ culturale în cadrul comunităţilor‚ statelor şi chiar în cel internaţional;
 • participării active în medierea şi implementarea ideilor umane‚ bazate pe respectarea drepturilor personale ale omului;
 • crearii unei zone de convergență între demersurile didactice si științifice ale Facultății pentru asigurarea specializării in domeniul Sociologiei;
 • dezvoltarii personalitatii umane si preventiei in domeniul sanatatii mintale potrivit cerintelor reale ale societatii in aceste directii;
 • generării, in procesul instructiv-formativ, a atasamentului pentru profesia la care aspira studentii precum si a convingerii ca activitatea lor in slujba individului, grupului si colectivitatii nu este un act formal ci, din contra, are profunde rezonante umane si efecte in plan macrosocial, de aici si responsabilitatea pe care o incumba profesia de sociolog.

Programul de formare profesională în domeniul sociologiei este structurat astfel încît să asigure:

 1. formarea cadrelor de factură nouă în domeniul sociologiei şi resurselor umane, capabile să se implice în contextul socio-economic competitiv şi dinamic, posedând abilităţi de analiză teoretică şi implicare practică în rezolvarea problemelor individului uman şi colectivităţii;
 2. promovarea prin intermediul cercetării ştiinţifice şi mediatizării rezultatelor a ideilor şi idealurilor social-umanistice, schimbării în contextul noilor valori;
 3. participarea practic-consultativă la rezolvarea problemelor comunităţii, organizațiilor, colectivelor şi individului uman.

Caracteristicile distinctive ale programului este orientarea către sociologia resurselor umane, creând o bază sigură profesional-competitivă pentru munca în colectiv și pentru colectiv.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopurile programului sunt formarea si abilitarea unor specialişti calificați în: studiul celor mai actuale probleme ale cotidianului, elaborarea de soluţii şi recomandări, prin participarea la programe naţionale şi internaţionale; diagnoza si intervenția organizațională; evaluarea cantitătii, calității și eficienței resurselor umane ale organizaţiilor; asigurarea asistenței și consilierii managerilor în domeniul resurselor umane și dezvoltării organizaționale; organizarea şi efectuarea studiilor de diagnoză şi prognoză în domeniul de competenţă;

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolventii acestei specializari pot deveni:

 • specialiști abilitați să lucreze în centre de studii și sondaje;
 • specialiști în relații cu publicul în diferite organizații: politice, sindicale, comerciale;
 • Experți în probleme sociale și a resurselor umane la nivel de ministere, la nivelul organismelor teritoriale, în domenii legate de reclamă, gestionarea resurselor umane;
 • Analiști în domeniul politicilor sociale și strategiilor de dezvoltare socială și organizațională;
 • cadre didactice în invatamantul preuniversitar (la acumularea creditelor din modulul pedagogic).

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației.

Psihologie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență (anul II și III)

durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani

Planuri de învățământ, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației.

Asistență Socială

1

Plan de învățământ, (anul II, III și IV)

studii cu frecvență/cu frecvență redusă
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență -2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă -2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani

Psihopedagogie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență/cu frecvență redusă

durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă - 2018 ( anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani

Sociologie

1

Plan de învățământ, studii cu frecvență (anul II și III)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
2

Plan de învățământ, studii cu frecvență-2018 (anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență- 3 ani
3

Plan de învățământ, studii cu frecvență redusă - 2018 ( anul I)

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 4 ani

Pedagogie preșcolară și pedagogie în învățămîntul primar

1

Plan de învățământ, dubla specializare, studii cu frecvență/ cu frecvență redusă (anul II-V)

durata studiilor: studii cu frecvență- 4 ani
durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 5 ani
2

Plan de învățământ, dubla specializare, studii cu frecvență- 2018

Durata studiilor: studii cu frecvență- 4 ani
3

Plan de învățământ, dubla specializare, studii cu frecvență- 2018

Durata studiilor: studii cu frecvență redusă- 5

Aplică la
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Fișele disciplinelor

Psihologie

Anul I
Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese

F.01.O.002

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor reglatorii

F.01.O.003

Modulul: Metodologia organizării activităţii de învăţare şi a cercetării psihologice

G.01.O.005

Tehnologii informaţionale în psihologie

F.02.O.007

Modulul: Anatomia şi fiziologia sistemului nervos central şi periferic

F.02.O.008

Modulul: Psihologia diferenţială a personalităţii

F.02.O.009

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei

F.02.O.010

Modulul: Psihologia dezvoltării diferenţiale umane

U.02.O.012

Universitatea europeană

Anul II

F.03.O.014

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie cognitivă

F.03.O.015

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi epistemologie

F.03.O.016

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale

S.03.O.017

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive

S.03.O.018

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi adolescenţa

G.03.A.019

Psihologia comunicării

F.04.O.020

Modulul: Psihologia grupului social şi a organizaţiei

S.04.O.021

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – teorie şi aplicare

S.04.A.022

Modulul: Psihologia dezvoltării: vîrstele adulte şi ale senectuţii

S.04.A.023

Modulul: Analiza statistică a datelor în psihologie

U.04.O.024

Deontologie profesională

Anul III

S.05.A.027

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice, metodologice şi aplicative

S.05.A.029

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru aplicat în psihologie

S.05.A.030

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii: generalităţi

S.05.A.031

Modulul: Introducere în psihologia muncii

S.05.A.032

Modulul: Psihologia educaţiei

M.06.A.033

Semiologia şi asistenţa psihologică a adicţiilor

M.06.A.034

Psihosexologie: generalităţi

M.06.A.039

Psihologia familiei

M.06.A.040

Etnopsihologie şi relaţii interetnice

M.06.A.042

Psihologie socială aplicată în domeniul judiciar

M.06.A.050

Psihologia supradotării

Psihopedagogie

Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul: Fundamentele şi istoria pedagogiei

F.01.O.002

Modulul: Fundamentele psihologiei

F.01.O.003

Modulul: Metodologia organizării activităţii de învăţare şi a cercetării psihopedagogice

G.01.O.004

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

G.01.O.005

Tehnologii informaţionale în psihopedagogie 

U.01.O.006

Filosofie. Probleme filosofice ale ştiinţelor socioumanistice

F.02.O.007

Modulul: Teoria şi psihologia educaţiei

F.02.O.008

Modulul: Fundamentele psihopedagogiei speciale

F.02.O.009

Modulul: Psihologia dezvoltării diferenţiale umane

U.02.O.011

Universitatea europeană

G.02.O.010

Limba străină: traducere specializată

U.02.O.012

Bazele antreprenoriatului

PRACTICA DE INIȚIERE Practica de inițiere

F.03.O.013

Modulul: Teoria şi metodologia curriculumului şi a activităţilor extracurriculare

F.03.O.014

Modulul: Psihologia personalităţii şi educaţia adulţilor

S.03.O.015

Modulul: Evaluarea psihodiagnostică şi psihopedagogică a persoanei

S.03.O.016

Modulul: Psihosociologia educaţiei

S.03.O.017

Modulul: Teoria şi metodologia instruirii

U.03.A.018

Psihologia comunicării

S.04.O.019

Modulul: Teoria şi metodologia evaluării didactice

S.04.A.020

Modulul: Antropologie educaţională

S.04.A.021

Modulul: Dezvoltare şi modernizare curriculară

S.04.A.022

Modulul: Analiza statistică a datelor în psihopedagogie

U.04.O.023

Deontologie profesională

U.04.A.024 Politologie
PRACTICA PEDAGOGICĂ 1 Practica pedagogică 1
PRACTICA PEDAGOGICĂ 2 Practica pedagogică 2

S.05.A.027

Educație incluzivă-teorie și aplicații

S.05.A.028

Patopsihologia: teorie și cadru aplicat în psihopedagogie

S.05.A.029

Pedagogia socială-teorie și aplicații

S.05.A.030

Educația permanentă și autoeducația:teorie și practică

S.05.A.031

Management și marketing educațional

M.06.A.032

Curriculumul incluziv

M.06.A.036

Psihologia și psihopatologia comportamentului deviant și delicvent

M.06.A.039

Management și leadership

M.06.A.043

Psihopedagogia familiei

M.06.A.044

Educația interculturală

PRACTICA PEDAGOGICĂ 3
Practica pedagogică 3
PRACTICA DE LICENȚĂ
Practica de licență
PRACTICA GHID PRIVIND REALIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Asistență Socială

Anul I
Cod Denumire curs ( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor socio-umane și competențele academice

F.01.O.002

Modulul: Bazele asistenţei sociale

F.01.O.003

Modulul: Fundamentele psihologiei

F.01.O.004

Modul: Teorii moderne în asistența socială: generalități

G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

F.02.O.010

Modulul: Metodologia cercetării în științele socio-umane

F.02.O.011

Modulul: Politici sociale și procese demografice

F.02.O.012

Modulul: Politici de protectie sociala a populației în situații de risc

F.02.O.013

Modulul: Psihologia dezvoltării diferenţiale umane

G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

G.02.O.015

Tehnologii informaţionale în asistență socială

U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

Anul II
F.03.O.020 Psihologie socială și organizațională

S.03.O.021

Asistența socială globală: standarte de calitate și politici de pregătire a cadrelor

S.03.O.022

Politici de asistenţă socială pentru populaţie

S.03.O.023

Incluziunea socială

S.03.A.024

Devianţa socială şi delincvenţa juvenilă

G.03.O.026

Psihologia comunicării

F.04.O.027

Drept în asistenţa socială

U.04.O.028

Bazele etice și Deontologia profesională

S.04.A.029

Tehnici de negociere și mediere a conflictelor

S.04.A.031

Statistica socială

S.04.A.033

Servicii de asistenţă socială comunitară

U.04.A.035

Politologie

Practica de inițiere Practica de inițiere
Practica de inițiere Practica asistențială 1
Anul I

S.05.A.037

Psihologia si sociologia familiei

S.05.A.039 Politici de asistență socială pentru populație

S.05.A.042

Asistența socială a familiei și copilului

S.06.A.043

Tehnici de intervenție în asistența socială

S.05.A.044

Psihologia handicapului și a inadaptării sociale

S.05.A.047

Asistența socială a persoanelor cu boli cronice, HIV-SIDA și cu comportamente de limită

S.06.A.048

Sistemul contemporan de asistență socială

S.06.A.049 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
S.06.A.051 Dezvoltare comunitară

S.06.A.053

Sociologia grupurilor

S.06.A.055

Managementul resurselor umane în AS

Practica asistențială 2 Practica asistențială 2
Practica de licență Practica de licență

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

(+373 22) 20 59 78

Telefon

(+373) 79 22 00 29

E-mail