Admiterea

Oferta educațională

Ciclul 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

se realizează în limba română, rusă, *engleză, franceză
Studii Ciclul I Licență Ciclu II Masterat
042. Drept
Facultatea
Drept
Dreptcu module de specializare:

– Drept Public (Constituţional şi Administrativ)

– Drept Economic (Civil);

– Drept Penal;

– Drept Vamal;

– Drept Internațional

Drept internaţional şi instituţional

Dreptul afacerilor

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

Instituţii de drept privat

Ştiinţe penale

041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Științe economice
Business și administrare*

Contabilitate

Economie mondială și relații economice internaționale*

Finanțe și bănci

Marketing și logistică*

Servicii hoteliere, turism și agrement

Business Management și Antreprenoriat

Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate

Finanțe, Investiții și Banking

Management contabil, expertiză și audit

Marketing și logistică

Politici comerciale și drept vamal

Turism internațional și managementul în industria ospitalității

031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,
032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Facultatea
Științe sociale
ale Educației
Psihologie

Psihopedagogie

Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)

Asistența socială

Sociologie

Relații Internaționale

Jurnalism și procese mediatice

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

Psihologia juridică

Psihologia socială

Management educațional

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

Management organizațional și al resurselor umane

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Biomedicină și Ecologie
Ecologie

Servicii publice estetologice

Silvicultură și grădini publice

Ecologia și protecția mediului

Tehnologia industrială a medicamentelor

Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi

Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

023. FILOLOGIE
Facultatea
de Litere
Traducere și interpretare

Combinații de limbi:

Limbile engleză-franceză

Limbile engleză-germană

Limbile franceză-engleză

Limbile germană-engleză

Limbile spaniolă-engleză

Limbile engleză-spaniolă

Limbile engleză-chineză

Limbile engleză-coreeană

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

(limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

Traducere şi documentare multilingvă:

limbi romanice/germanice/asiatice

(limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

021. ARTE,
061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Facultatea
Informatică, Inginerie
și Design
Tehnologia informației

Informatică aplicată

Modă – design vestimentar

Design interior

Tehnologii și aplicații WEB

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

Tehnologii moderne în design interior

FORMAREA CONTINUĂ
MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)

Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială

Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional

Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior

CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE

Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală

Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară

Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior

Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior

Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional

Modulul: Management educațional: teorie și practică

Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară

Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar

Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară

Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă

Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică

Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară

Modulul: Educația incluzivă în școala primară

Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

Ciclul 3 Doctorat

Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică Profilul ştiinţific Specialitatea ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice 51. Psihologie 511. Psihologie 511.03. Psihologie socială
52. Ştiinţe economice 521. Economie, business, administrare 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522. Finanţe, contabilitate, analiză economică 522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
55. Ştiinţe juridice 551. Teoria generală a dreptului 551.01. teoria generală a dreptului
552. Drept public 552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat 553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal 554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
56. Ştiinţe politice 561. Politologie 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562. Relaţii internaţionale 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
57. Media şi comunicare 571. Jurnalism şi comunicare 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
6. Ştiinţe umaniste 61. Istorie şi arheologie 611. Istorie 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.03. Istoria universală (pe perioade)
62. Filologie 621. Ştiinţe ale limbajului 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
622. Literatură 622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată

Condiții de admitere

Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

Extras din regulamentul de oraganizarea și desfășurarea a admiterii la studii superioare de licență (CICLUL – I) în universitatea liberă internațională din Republica Moldova

Perioada de înscriere

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur: 16 iulie – 28 iulie 2018.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
31 iulie, ora 11.00 – Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur.
Depunerea actelor de studii – II tur: 1 august – 30 august 2018.
31 august 2018, ora 12.00 – Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2018-2019.

Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 30 august 2018.

Program de studii 2018-2019

Facultatea Specialitatea Forma de studii
Facultatea drept Drept cu module de specializare

– Drept Public (Constituţionalşi Administrativ)

– Drept Economic (Civil);

– Drept Penal;

– Drept Vamal;

– Drept Internațional

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale

Contabilitate

Finanțe și bănci

Business și administrare

Marketing și logistică

Servicii hoteliere, turism și agrement

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*

Psihopedagogie

Pedagogie preșcolară și pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)

Relații Internaționale

Jurnalism și procese mediatice

Asistenta socială

Sociologie

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea de Litere Traducere și interpretare*

Combinații de limbi :

engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană

cu frecvență /
Facultatea Biomedicină și Ecologie Ecologie

Servicii publice estetologice*

Silvicultură și grădini publice

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației

Informatică aplicată

Modă – design vestimentar*

Design interior*

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

Categorii de candidați

1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

– diplomei de bacalaureat;

– diplomei de studii profesionale (colegiu);

– diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani (cazul Ucrainei, Federației Ruse și altor state), pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Conducerea ULIM este în drept să ofere reduceri sau scutire de la plata taxei de studii următoarelor categorii de candidați:

  a) persoanelor recomandate la studii din partea instituțiilor cu care ULIM are încheiate acord de colaborare; Ministere, Departamente, Autorități publice și Organizațiile Internaționale;

  b) premianților olimpiadelor naționale și internaționale;

  c) persoanelor a căror medie generală pe actul de studii este mai mare de 9,5;

  d) persoanele a căror părinți, frați, surori își fac studiile sau au absolvit ULIM-ul;

  e) copiii orfani și copiii râmași fără îngrijirea părinților, care au statut de copil orfan;

  f) sportivilor de performanță;

  g) copiii invalizi de gradele I și II sau cu deficiențe fizice și senzoriale;

  h) copiii ai căror ambii părinți sunt invalizi;

  i) copiii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova;

  j) copiii din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere.

2. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2018-2019 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2018.

3. Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2018-2019 absolvenților care se vo înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii pînă la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.

4. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Condițiile concursului

Concursul de admitere se va desfășura în baza:

 • mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
 • media generală pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegiu);
 • media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

Ciclul 3 Doctorat

Perioada de înscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 31 august 2018.

Programe de studii 2018-2019

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept – Dreptul afacerilor;

– Instituții de drept constituțional și administrativ;

– Drept internațional şi instituțional;

– Instituții de drept privat;

– Științe penale.

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;

– Marketing și logisticăe;

– Politici comerciale și drept vamal;

– Finanțe, Investiții și Banking;

– Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate;

– Management contabil, expertiză și audit;

– Turism internațional și managementul în industria ospitalității.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică și consiliere psihologică;

– Psihologia juridică;

– Psihologia socială;

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

– Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;

– Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Jurnalism, Imagologie și Relații Publice.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinații);

– Traducere și documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice.

120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Ecologia și Protecția Mediului;

– Managementul Resurselor Forestiere și Spațiilor Verzi;

– Managementul Serviciilor de Frumusețe și Recuperare;

– Tehnologia Industrială a Medicamentelor.

120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design – Tehnologii și aplicații web;

– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

120 2 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

   a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

   b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

   c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

   d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii,
după cum urmează:

a. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;

      b. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Facilități

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Taxe studii

Ciclul 1 Licență

EXTRAS din ORDIN Nr. Ps 17 din 18 aprilie 2018
Cu privire la Taxa de studii la Ciclul I – Licență,

stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2018,

la specialitățile autorizate de către

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

N/o Codul Denumirea specialității Taxa (MDL)
Studii cu frecvență Frecvență redusă
1. 0111.3 Psihopedagogie 5000 3000
2. 0113.1

0112.1

– Pedagogie în învățământul primar

– Pedagogie preșcolară (specialitate dublă )

5000 3000
3. 0212.1 – Modă – design vestimentar 7000
4. 0212.2 – Design interior 8000
5. 0231.3 – Traducere și interpretare 6500
6. 0312.2 – Relații internaționale 6500 3500
7. 0313.1 – Psihologie 5900
8. 0314.1 – Sociologie 4000 2500
9. 0319.1 – Asistență socială 5800 3000
10. 0321.1 – Jurnalism și procese mediatice 6000 3500
11. 0410.2 – Economie mondială și relații economice internaționale 7300 3900
12. 0411.1 – Contabilitate 7300 3900
13. 0412.1 – Finanțe și bănci 7300 3900
14. 0413.1 – Business și administrare 7300 3900
15. 0414.1 – Marketing și logistică 7300 3900
16. 0421.1 – Drept 8500 4500
17. 0521.1 – Ecologie 4500 3000
18. 0613.1 – Tehnologia informației 5500 3300
19. 0613.5 – Informatică aplicată 5500 3300
20. 0821.5 – Silvicultură și grădini publice 4500 3000
21. 1010.1 – Servicii publice estetologice 6500
22. 1013.1 – Servicii hoteliere, turism și agrement 7300 3900

Notă:

 • Mărimea taxelor poate fi modificată până la 20 august 2018 în dependența de cererea și ofertaîn sistemul învățământului superior din Republica Moldova.
 • Taxele deja achitate nu vor fi modificate.

Ciclul 2 Masterat

Taxa de studii la ciclul II – Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2018-2019

Facultatea Denumirea programului de masterat Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Dreptul afacerilor 8800
Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ 8800
Instituţii de drept privat 8800
Ştiinţe Penale 8800
Facultatea Ştiinţe economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate 8000
Finanțe, Investiții și Banking 8000
Management contabil, expertiză și audit 8000
Marketing și logistică 8000
Politici comerciale și drept vamal 8000
Turism internațional și managementul în industria ospitalității 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Management organizațional și al resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Jurnalism, Imagologie și Relații Publice 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice 6600
Facultatea Biomedicină şi Ecologie Ecologia și protecția mediului 6000
Tehnologia industrială a medicamentelor 6000
Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi 6000
Managementul serviciilor de frumusețe și recupe 6000
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000

Se oferă posibilitatea achitării taxei de studii în rate:

 • I rata  – până la 01.09.2018,
 • II rata – până la 01.02.2019.

Facilități

1. Se oferă absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

 • Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2018;
 • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018;

2. Se oferă absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018

  Contactează-ne

  Contacte

  Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

  Chișinău

  52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

  Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

  Tel.:(+373 22) 22 00 78; Mob.:(+373) 79220029

  Comisia de admitere: (+373 22) 205978

  E-mail: [email protected], [email protected]