Skip to main content

STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

ORGANIZAREA
STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

Programele de studii superioare de master reprezintă ciclul II al studiilor superioare şi corespund nivelul 7 ISCED şi EQF.

Studiile superioare de master corespund unui număr de 90–120 de credite de studiu transferabile în funcţie de tipul de program, cîte 30 de credite pentru fiecare semestru. Durata totală cumulată a studiilor la ciclul I, licenţă, şi ciclul II, master, trebuie să fie de cel puţin 300 de credite de studii transferabile.

Instituţionalizarea creditelor de studii la master se va realiza în condiţiile Sistemului Naţional de Credite de Studiu, de tipul Sistemului European de Credite Transferabile.

Programele de master pot fi orientate:

  1. ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;
  2. spre profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională.

Studiile superioare de masterat pot fi organizate în următoarele forme:

  1. de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat;
  2. de obţinere a de competenţlor complementare în alte domenii;
  3. de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile studiilor universitare de masterat urmate.

Programele de studii superioare de master trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studii urmat.

Rezultatele cercetării ştiinţifice și ale creației artistice realizate pot fi valorificate de student prin articole în reviste de specialitate, evoluții publice pe scene profesioniste, participări la expoziții, festivaluri, precum şi la elaborarea tezei/proiectului de master.

 

ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER

  1. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
  2. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
  3. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe programe de master din diverse domenii generale de studiu din oferta de programe de studii superioare de master, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program.
  4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular necesar, care este obligatotiu inclus în conţinutul planurilor de învăţământ a programelor de studii superioare de master.

 

Regulamentul instituțional cu privire la organizare și desfășurarea a studiilor superioare de master – ciclul II, 2022 descarcă
Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin master descarcă
Metodologia de organizare și desfășurare  admiterii la studii superioare de master- ciclul II pentru anul universitar 2023-2024 descarcă

 

ADMITEREA 2023-2024

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTER

 

PROGRAM DE MASTER

Nr. de credite Durata studiilor

– Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Instituții de drept administrativ și constituțional;

-Anticorupție și Integritate.

90 1.5 ani

– Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.

120 2 ani

– Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani

– Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Management educațional;

– Consiliere educațională și integrare școlară;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

-Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate.

120 2 ani
– Management în estetologie și SPA servicii. 120 2 ani
Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) 120 2 ani
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor 90 1,5 ani

 

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail