Masterat

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

ORGANIZAREA
STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

Programele de studii superioare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor superioare şi corespund nivelul 7 ISCED şi EQF.

Studiile superioare de master corespund unui număr de 90–120 de credite de studiu transferabile în funcţie de tipul de program, cîte 30 de credite pentru fiecare semestru. Durata totală cumulată a studiilor la ciclul I, licenţă, şi ciclul II, master, trebuie să fie de cel puţin 300 de credite de studii transferabile.

Instituţionalizarea creditelor de studii la master se va realiza în condiţiile Sistemului Naţional de Credite de Studiu, de tipul Sistemului European de Credite Transferabile.

Programele de master pot fi orientate:

 1. ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;
 2. spre profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională.

Studiile superioare de masterat pot fi organizate în următoarele forme:

 1. de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat;
 2. de obţinere a de competenţlor complementare în alte domenii;
 3. de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile studiilor universitare de masterat urmate.

Programele de studii superioare de master trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studii urmat.

Rezultatele cercetării ştiinţifice și ale creației artistice realizate pot fi valorificate de student prin articole în reviste de specialitate, evoluții publice pe scene profesioniste, participări la expoziții, festivaluri, precum şi la elaborarea tezei/proiectului de master.

ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER

 1. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
 2. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
 3. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe programe de master din diverse domenii generale de studiu din oferta de programe de studii superioare de master, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program.
 4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular necesar, care este obligatotiu inclus în conţinutul planurilor de învăţământ a programelor de studii superioare de master.
Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, ciclul II – studii superioare de master descarcă
Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat (ciclul II) descarcă
Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat descarcă

ADMITEREA 2021-2022

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept – Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional

-Anticorupție și Integritate

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil;

120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

-Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional. 120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design – Tehnologii și aplicații web;

– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

90 1.5 ani

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail