AdmitereUlim

Gândește-te

Ce facultate alegi?

Contactează-ne

Alege un viitor prosper!

Valori ULIM

Dezvoltare

Locul excelent pentru a încerca noi activități și experiențe, aici întreprindem acțiuni care te cresc interior și te dezvoltă personal. Vei asimila abilități profesionale în baza studiului academic și activităților extra-curriculare, care vor constitui noi posibilități și perspective de dezvoltare în viitor.

Asigurare

Vei dobândi cunoștințe avansate în domeniul de muncă prin studiu, acestea implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor viitoarei profesii. Aici ai parte de o pregătire consistentă deoarece ne pasă de viitorul tău.

Profesionalism

Livrăm cursurile într-o formă accesibilă, logică, cadre didactice calificate, folosim metode inovative, moderne, cu utilizarea pe larg a tehnologiilor informționale. Profesorii susțin libera exprimare și încurajează gândirea critică a studenților.

Susținerea

Construim relații deschise și oneste prin comunicare, îmbrățișăm și conducem schimbarea împreună cu tine. Împărtășim pasiunea didactică și te ajutăm să îți alegi cariera și pasiunea ta.

Diversitate

Diversitatea procesului educațional contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității tinerei generații. Din acest motiv am creat un mediu universitar modern, dinamic și pledăm pentru accesibilitatea și varietatea facultăților.

De ce ULIM?

Timp de 26 de ani, ULIM a consolidat baza dedactico-științifă, stabilind relații de colaborare cu numeroase centre științifice, academii și universități de prestanță în întreaga lume.

Toți acești ani lucrăm asupra evaluării continue a procesului de învățământ, punând accentul pe calitate și inovare.

Avem implimentată ce mai eficientă structură și conținut al programului de studiu univesitar și deținem condițiile necesare pentru dezvoltarea valorii intelectuale a formării viitorilor specialiști și la desfășurarea eficientă a procesului de învățământ.

Îți oferim un mediu intelectual în care deținem excelența în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru foarte larg de discipline, într-un climat stimulativ intelectual atât pentru studenți cât și pentru profesori.

Ce îți oferim:

 • libertatea de gândire și de exprimare;
 • un spectru larg de cursuri în toate programele universitare și calificări profesionale;
 • educație și predarea disciplinelor în profunzime în toate cursurile oferite conform standartelor internaționale;
 • suport puternic pentru studiu și cercetări, cadru modern de studiu, profesori calificați și cu experiență.

Facultăți și programe de studii

Drept

 • Drept Public (Constituțional și Administrativ);
 • Drept Economic (Civil);
 • Drept Penal;
 • Drept Vamal;
 • Drept Internațional;

Științe economice

 • Economia mondială și relații econonice internaționle;
 • Contabilitate;
 • Finanțare și bănci;
 • Business și administrare
 • Marketing și logistică;
 • Servicii hoteliere, turism și agrement;

Științe sociale și ale educației

 • Psihologie;
 • Psihopedagogie;
 • Asistență socială;
 • Sociologie

Litere

 • Traducere și interpretare

Combinații de limbi:

 • engleză-franceză;
 • engleză-germană;
 • franceză-spaniolă
 • engleză-spaniolă
 • germană-engleză;
 • engleză-chineză;
 • engleză-coreeană

Biomedicină și Ecologie

 • Servicii publice esteologie;

Informatică, inginerie și design

 • Securitate informațională;
 • Informatică;
 • Tehnologia informației;
 • Informatică aplicată;
 • Design interior;

Relații internaționale științe politice și jurnalism

 • Relații internaționale
 • Jurnalism;
 • Tehnologia informației;
 • Informatică aplicată;
 • Design interior;

FACILITĂȚI
PENTRU STUDENȚI

 • Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM;
 • Autorizată și acreditată la nivel național de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Acreditare și Atestare;

Opurtunitate de mobilitate academică pe parcursul unui semestru sau al unui an de studiu:

 

 • taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;
 • burse de merit;
 • studii gratuite pentru studenți cu aptitudini deosebite;
 • Deține distincția European Quality;
 • Membră cu drepturi depline a multiple organizații internaționale (AUF, EUA, IAU, ELC, ELFA);

Opurtunitățile educaționale sunt facilitate de existență:

1

complexul sportiv cu diverse oferte, cămin și hotel universitar;

2

bazei materiale moderne;

3

biblioteci digitale;

4

accesul la bibliotecile electronice internaționale;

5

cantinelor și restaurantelor universitare;

6

colecțiilor didactice;

7

wifi - ului gratuit;

8

sălilor de lectură;

9

parteneriatelor cu facultățile de profil din țară și străinătate.

Actele necesare:

1

cererea de înscriere la concurs va fi însoțită de actul de studii cu anexă respectivă (original+copie)

2

copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

3

certificat medical(forma nr.086-e);

4

4 fotografii cu dimensiuni 3x4.

Oferta educațională

Ciclul 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

se realizează în limba română, rusă, *engleză, franceză
Studii Ciclul I Licență Ciclu II Masterat
042. Drept
Facultatea
Drept
Drept cu module de specializare:
- Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
- Drept Economic (Civil);
- Drept Penal;
- Drept Vamal;
- Drept Internațional
Drept internaţional şi instituţional
Dreptul afacerilor
Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ
Instituţii de drept privat
Ştiinţe penale
041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Științe economice
Business și administrare*
Contabilitate
Economie mondială și relații economice internaționale*
Finanțe și bănci
Marketing și logistică*
Servicii hoteliere, turism și agrement
Business Management și Antreprenoriat
Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate
Finanțe, Investiții și Banking
Management contabil, expertiză și audit
Marketing și logistică
Politici comerciale și drept vamal
Turism internațional și managementul în industria ospitalității
031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,
032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Facultatea
Științe sociale
ale Educației
Psihologie
Psihopedagogie
Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)
Asistența socială
Sociologie
Relații Internaționale
Jurnalism și procese mediatice
Psihologie clinică şi consiliere psihologică
Psihologia juridică
Psihologia socială
Management educațional
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
Management organizațional și al resurselor umane
Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare Jurnalism, Imagologie și Relații Publice
052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Biomedicină și Ecologie
Ecologie
Servicii publice estetologice
Silvicultură și grădini publice
Ecologia și protecția mediului
Tehnologia industrială a medicamentelor
Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi
Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare
023. FILOLOGIE
Facultatea
de Litere
Traducere și interpretare
Combinații de limbi:
Limbile engleză-franceză
Limbile engleză-germană
Limbile franceză-engleză
Limbile germană-engleză
Limbile spaniolă-engleză
Limbile engleză-spaniolă
Limbile engleză-chineză
Limbile engleză-coreeană
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional
(limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
Traducere şi documentare multilingvă:
limbi romanice/germanice/asiatice
(limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
021. ARTE,
061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Facultatea
Informatică, Inginerie
și Design
Tehnologia informației
Informatică aplicată
Modă – design vestimentar
Design interior
Tehnologii și aplicații WEB
Calculatoare, sisteme și rețele informatice
Tehnologii moderne în design interior
FORMAREA CONTINUĂ
MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)
Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială
Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional
Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior
CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE
Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală
Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară
Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior
Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior
Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional
Modulul: Management educațional: teorie și practică
Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară
Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar
Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară
Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă
Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică
Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară
Modulul: Educația incluzivă în școala primară
Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

Ciclul 3 Doctorat

Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică Profilul ştiinţific Specialitatea ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice 51. Psihologie 511. Psihologie 511.03. Psihologie socială
52. Ştiinţe economice 521. Economie, business, administrare 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522. Finanţe, contabilitate, analiză economică522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
55. Ştiinţe juridice 551. Teoria generală a dreptului 551.01. teoria generală a dreptului
552. Drept public 552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
56. Ştiinţe politice561. Politologie 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562. Relaţii internaţionale 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
57. Media şi comunicare571. Jurnalism şi comunicare 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
6. Ştiinţe umaniste 61. Istorie şi arheologie 611. Istorie 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.03. Istoria universală (pe perioade)
62. Filologie621. Ştiinţe ale limbajului 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
622. Literatură622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată

Condiții de admitere

Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

Extras din regulamentul de oraganizarea și desfășurarea a admiterii la studii superioare de licență (CICLUL – I) în universitatea liberă internațională din Republica Moldova

Perioada de înscriere

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur: 16 iulie – 28 iulie 2018.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
31 iulie, ora 11.00 – Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur.
Depunerea actelor de studii – II tur: 1 august – 30 august 2018.
31 august 2018, ora 12.00 – Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2018-2019.

Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 30 august 2018.

Program de studii 2018-2019

Facultatea Specialitatea Forma de studii
Facultatea drept Drept cu module de specializare
- Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
- Drept Economic (Civil);
- Drept Penal;
- Drept Vamal;
- Drept Internațional
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale
Contabilitate
Finanțe și bănci
Business și administrare
Marketing și logistică
Servicii hoteliere, turism și agrement
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*
Psihopedagogie
Pedagogie preșcolară și pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)
Relații Internaționale
Jurnalism și procese mediatice
Asistenta socială
Sociologie
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea de Litere Traducere și interpretare*
Combinații de limbi :
engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană
cu frecvență /
Facultatea Biomedicină și Ecologie Ecologie
Servicii publice estetologice*
Silvicultură și grădini publice
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației
Informatică aplicată
Modă – design vestimentar*
Design interior*
cu frecvență /
cu frecvență redusă

Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

Categorii de candidați

1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

– diplomei de bacalaureat;

– diplomei de studii profesionale (colegiu);

– diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani (cazul Ucrainei, Federației Ruse și altor state), pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Conducerea ULIM este în drept să ofere reduceri sau scutire de la plata taxei de studii următoarelor categorii de candidați:

  a) persoanelor recomandate la studii din partea instituțiilor cu care ULIM are încheiate acord de colaborare; Ministere, Departamente, Autorități publice și Organizațiile Internaționale;

  b) premianților olimpiadelor naționale și internaționale;

  c) persoanelor a căror medie generală pe actul de studii este mai mare de 9,5;

  d) persoanele a căror părinți, frați, surori își fac studiile sau au absolvit ULIM-ul;

  e) copiii orfani și copiii râmași fără îngrijirea părinților, care au statut de copil orfan;

  f) sportivilor de performanță;

  g) copiii invalizi de gradele I și II sau cu deficiențe fizice și senzoriale;

  h) copiii ai căror ambii părinți sunt invalizi;

  i) copiii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova;

  j) copiii din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere.

2. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2018-2019 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2018.

3. Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2018-2019 absolvenților care se vo înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii pînă la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.

4. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Condițiile concursului

Concursul de admitere se va desfășura în baza:

 • mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
 • media generală pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegiu);
 • media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

Ciclul 3 Doctorat

Perioada de înscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 31 august 2018.

Programe de studii 2018-2019

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept - Dreptul afacerilor;
- Instituții de drept constituțional și administrativ;
- Drept internațional şi instituțional;
- Instituții de drept privat;
- Științe penale.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
- Marketing și logisticăe;
- Politici comerciale și drept vamal;
- Finanțe, Investiții și Banking;
- Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate;
- Management contabil, expertiză și audit;
- Turism internațional și managementul în industria ospitalității.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică și consiliere psihologică;
- Psihologia juridică;
- Psihologia socială;
- Management educațional;
- Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
- Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
- Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
- Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
- Jurnalism, Imagologie și Relații Publice.
120 2 ani
Facultatea de Litere - Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinații);
- Traducere și documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice.
120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie - Ecologia și Protecția Mediului;
- Managementul Resurselor Forestiere și Spațiilor Verzi;
- Managementul Serviciilor de Frumusețe și Recuperare;
- Tehnologia Industrială a Medicamentelor.
120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații web;
- Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
- Tehnologii moderne în design interior.
120 2 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

   a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

   b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

   c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

   d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii,
după cum urmează:

a. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;

      b. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Facilități

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Taxe de studii

Ciclul 1 Licență

EXTRAS din ORDIN Nr. Ps 17 din 18 aprilie 2018
Cu privire la Taxa de studii la Ciclul I – Licență,

stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2018,

la specialitățile autorizate de către

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

N/o Codul Denumirea specialității Taxa (MDL)
Studii cu frecvență Frecvență redusă
1. 0111.3 Psihopedagogie 5000 3000
2. 0113.1
0112.1
- Pedagogie în învățământul primar
- Pedagogie preșcolară (specialitate dublă )
5000 3000
3. 0212.1 - Modă – design vestimentar 7000 --
4. 0212.2 - Design interior 8000 --
5. 0231.3 - Traducere și interpretare 6500 --
6. 0312.2 - Relații internaționale 6500 3500
7. 0313.1 - Psihologie 5900 --
8. 0314.1 - Sociologie 4000 2500
9. 0319.1 - Asistență socială 5800 3000
10. 0321.1 - Jurnalism și procese mediatice 6000 3500
11. 0410.2 - Economie mondială și relații economice internaționale 7300 3900
12. 0411.1 - Contabilitate 7300 3900
13. 0412.1 - Finanțe și bănci 7300 3900
14. 0413.1 - Business și administrare 7300 3900
15. 0414.1 - Marketing și logistică 7300 3900
16. 0421.1 - Drept 8500 4500
17. 0521.1 - Ecologie 4500 3000
18. 0613.1 - Tehnologia informației 5500 3300
19. 0613.5 - Informatică aplicată 5500 3300
20. 0821.5 - Silvicultură și grădini publice 4500 3000
21. 1010.1 - Servicii publice estetologice 6500 --
22. 1013.1 - Servicii hoteliere, turism și agrement 7300 3900

Notă:

 • Mărimea taxelor poate fi modificată până la 20 august 2018 în dependența de cererea și oferta în sistemul învățământului superior din Republica Moldova.
 • Taxele deja achitate nu vor fi modificate.

Ciclul 2 Masterat

Taxa de studii la ciclul II – Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2018-2019

Facultatea Denumirea programului de masterat Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Dreptul afacerilor 8800
Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ 8800
Instituţii de drept privat 8800
Ştiinţe Penale 8800
Facultatea Ştiinţe economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate 8000
Finanțe, Investiții și Banking 8000
Management contabil, expertiză și audit 8000
Marketing și logistică 8000
Politici comerciale și drept vamal 8000
Turism internațional și managementul în industria ospitalității 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Management organizațional și al resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Jurnalism, Imagologie și Relații Publice 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice 6600
Facultatea Biomedicină şi Ecologie Ecologia și protecția mediului 6000
Tehnologia industrială a medicamentelor 6000
Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi 6000
Managementul serviciilor de frumusețe și recupe 6000
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000

Se oferă posibilitatea achitării taxei de studii în rate:

 • I rata  – până la 01.09.2018,
 • II rata – până la 01.02.2019.

Facilități

1. Se oferă absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

 • Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2018;
 • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018;

2. Se oferă absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018

Contactează-ne

Contacte

Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

Chișinău

52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

Tel.:(+373 22) 22 00 78; Mob.:(+373) 79220029

Comisia de admitere: (+373 22) 205978

E-mail: [email protected], [email protected]