Skip to main content

Admiterea

Oferta educațională

Ciclul 1 Licență / Ciclul 2 Master

se realizează în limba română, rusă, *engleză, franceză
Studii Ciclul I Licență Ciclu II Master
042. Drept
Facultatea
Drept
Dreptcu module de specializare:

– Drept Public (Constituţional şi Administrativ)

– Drept Economic (Civil);

– Drept Penal;

– Drept Vamal;

– Drept Internațional

Drept internaţional şi instituţional

Anticorupție și Integritate

Instituții de drept administrativ și constituțional

Instituţii de drept privat

Ştiinţe penale

 

041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Științe economice
Business și administrare*

Contabilitate

Economie mondială și relații economice internaționale*

Finanțe și bănci

Marketing și logistică*

Servicii hoteliere, turism și agrement

Business Management și Antreprenoriat

Management, marketing și logistică

Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil

 

031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,

 

Facultatea
Științe sociale
ale Educației 

 

 

 

 

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

 

Psihologie

Psihopedagogie

Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)

Asistența socială

Sociologie

Relații Internaționale

Jurnalism și procese mediatice

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară) 

Management educațional

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Consiliere educațională și integrare școlară

 

 

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare
Management Media, Marketing online și Business Comunicare

 

052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Biomedicină
 

Servicii publice estetologice

 

 

 

Management în estetologie și SPA servicii

023. FILOLOGIE
Facultatea
de Litere
Traducere și interpretare

Combinații de limbi:

Limbile engleză-franceză

Limbile engleză-germană

Limbile franceză-engleză

Limbile germană-engleză

Limbile spaniolă-engleză

Limbile engleză-spaniolă

Limbile engleză-chineză

Limbile engleză-coreeană

Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice)
021. ARTE,
061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Facultatea
Informatică, Inginerie
și Design
Tehnologia informației

Informatică aplicată

Modă – design vestimentar

Design interior

Managementul sistemelor informatice și analiza datelor
FORMAREA CONTINUĂ
MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)

Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială

Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional

Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior

CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE

Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală

Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară

Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar

Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior

Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior

Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional

Modulul: Management educațional: teorie și practică

Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară

Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar

Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară

Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă

Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică

Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară

Modulul: Educația incluzivă în școala primară

Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

Condiții de admitere

Ciclul 1 Licență

Extras din regulamentul de oraganizarea și desfășurarea a admiterii la studii superioare de licență (CICLUL – I) în universitatea liberă internațională din Republica Moldova

Program de studii 2023-2024

Facultatea Specialitatea Forma de studii
Facultatea Drept Drept cu module de specializare

– Drept Public (Constituţionalşi Administrativ)

– Drept Economic (Civil);

– Drept Penal;

– Drept Vamal;

– Drept Internațional

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale

Contabilitate

Finanțe și bănci

Business și administrare

Marketing și logistică

Servicii hoteliere, turism și agrement

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*

Psihopedagogie

Pedagogie preșcolară și pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)

Relații Internaționale

Jurnalism și procese mediatice

Asistenta socială

Sociologie

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea de Litere Traducere și interpretare*

Combinații de limbi :

engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană

cu frecvență /
Facultatea Biomedicină Ecologie

Servicii publice estetologice*

Silvicultură și grădini publice

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației

Informatică aplicată

Modă – design vestimentar*

Design interior*

cu frecvență /

cu frecvență redusă

Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

Categorii de candidați

1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

– diplomei de bacalaureat;

– diplomei de studii profesionale (colegiu);

– diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani (cazul Ucrainei, Federației Ruse și altor state), pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Conducerea ULIM este în drept să ofere reduceri sau scutire de la plata taxei de studii următoarelor categorii de candidați:

  a) persoanelor recomandate la studii din partea instituțiilor cu care ULIM are încheiate acord de colaborare; Ministere, Departamente, Autorități publice și Organizațiile Internaționale;

  b) premianților olimpiadelor naționale și internaționale;

  c) persoanelor a căror medie generală pe actul de studii este mai mare de 9,5;

  d) persoanele a căror părinți, frați, surori își fac studiile sau au absolvit ULIM-ul;

  e) copiii orfani și copiii râmași fără îngrijirea părinților, care au statut de copil orfan;

  f) sportivilor de performanță;

  g) copiii invalizi de gradele I și II sau cu deficiențe fizice și senzoriale;

  h) copiii ai căror ambii părinți sunt invalizi;

  i) copiii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova;

  j) copiii din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere.

2. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2023-2024 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2023.

3. Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2023-2024 absolvenților care se va înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii până la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.

4. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Condițiile concursului

 

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

  • Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
  • Copia buletinului de identitate;
  • 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Cab. 438, et.4, Secția Masterat,

Tel. +373 022-220020    Web site: https://www.ulim.md/masterat-2/oferta-educationala

E-mail: admiterea@ulim.md

Taxe studii

Ciclul 1 Licență

EXTRAS din ORDIN Nr. Ps 17 din 18 aprilie 2018
Cu privire la Taxa de studii la Ciclul I – Licență,

stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2023,

la specialitățile autorizate de către

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

N/o Codul Denumirea specialității Taxa (MDL)
Studii cu frecvență Frecvență redusă
1. 0111.3 Psihopedagogie 5000 3000
2. 0113.1

0112.1

– Pedagogie în învățământul primar

– Pedagogie preșcolară (specialitate dublă )

5000 3000
3. 0212.1 – Modă – design vestimentar 7000
4. 0212.2 – Design interior 8000
5. 0231.3 – Traducere și interpretare 6500
6. 0312.2 – Relații internaționale 6500 3500
7. 0313.1 – Psihologie 5900
8. 0314.1 – Sociologie 4000 2500
9. 0319.1 – Asistență socială 5800 3000
10. 0321.1 – Jurnalism și procese mediatice 6000 3500
11. 0410.2 – Economie mondială și relații economice internaționale 7300 3900
12. 0411.1 – Contabilitate 7300 3900
13. 0412.1 – Finanțe și bănci 7300 3900
14. 0413.1 – Business și administrare 7300 3900
15. 0414.1 – Marketing și logistică 7300 3900
16. 0421.1 – Drept 8500 4500
17. 0521.1 – Ecologie 4500 3000
18. 0613.1 – Tehnologia informației 5500 3300
19. 0613.5 – Informatică aplicată 5500 3300
20. 0821.5 – Silvicultură și grădini publice 4500 3000
21. 1010.1 – Servicii publice estetologice 6500
22. 1013.1 – Servicii hoteliere, turism și agrement 7300 3900

Notă:

  • Mărimea taxelor poate fi modificată până la 20 august 2023 în dependența de cererea și oferta în sistemul învățământului superior din Republica Moldova.
  • Taxele deja achitate nu vor fi modificate.

Ciclul 2 Master

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ADMITEREA 2023-2024

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTER

Anul I

Facultatea Denumirea programului de master Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Științe penale 8800
Instituţii de drept privat 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Anticorupție și Integritate 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Biomedicină  Management în estetologie și SPA servicii 8000

 

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Management educațional 6600
Consiliere educațională și integrare școlară 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)  6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Managementul Media, Marketing online  și Business Comunicare 6600
Facultatea de Litere Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) 6600
Facultatea Informatică,

 Inginerie și Design

Managementul sistemelor informatice și analiza datelor

 

6600
  1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – master, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
  2. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 29 iulie 2023;
  3. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 15 august 2023;
  4. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 15 august 2023.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Contacte

Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

Chișinău

52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

Tel.:(+373 22) 22 00 78; Mob.:(+373) 79220029

Comisia de admitere: (+373 22) 205978

E-mail: office@ulim.md, ulim@ulim.md