Skip to main content

Consiliul pentru Asigurarea Calității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ULIM PENTRU ANII 2020-2025

Adoptată la ședința Senatului ULIM din 24 iunie 2020, proces verbal Nr.8

Asigurarea calității și managementul universitar

 Promovarea culturii calităţii

 • elaborarea unei strategii instituţionale de asigurare a calităţii;
 • asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi activităţile extracurriculare;
 • aplicarea şi respectarea standardelor naţionale şi europene în procesul de recrutare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu experienţa instituţională, naţională, europeană şi mondială;
 • ocuparea posturilor didactico-ştiinţifice prin concurs bazat pe performanţe şi notorietate societală;
 • evaluarea şi acreditarea periodică a calităţii învăţământului şi cercetării o dată la cinci ani;
 • stabilirea criteriilor suplimentare de calitate care asigură sporirea valorii şi competitivităţii studiilor oferite de ULIM, convergente standardelor educaţionale şi profesionale de referinţă din Europa şi mapamond;
 • accesul la concursul pentru ocuparea posturilor didactico-ştiinţifice fără orice fel de discriminare naţională, de sex, convingeri religioase şi politice;
 • perfecţionarea metodelor de evaluare şi diversificarea metodelor de motivare a performanţelor cadrelor didactico-ştiinţifice;
 • asigurarea funcţionării durabile a instituţiei prin previziunea necesarului şi dezvoltarea resurselor umane;
 • promovarea unitară a standardelor ULIM în cadrul extensiunilor academice;
 • promovarea politicii de întinerire a potenţialului de cadre didactico-ştiinţifice;
 • atragerea în activitatea didactică a specialiştilor notorii din diverse domenii economice, administrative şi sectorul asociativ din ţară şi de peste hotare;
 • atragerea profesorilor din centre universitare de excelenţă de peste hotare în baza acordurilor de parteneriat sau crearea de consorţii universitare, dezvoltarea şi realizarea de proiecte comune europene şi internaţionale;
 • instituţionalizarea sondajelor anonime a studenţilor, cadrelor didactice şi a angajatorilor pentru colectarea feedback-ului necesar pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor şi cercetării;
 • dezvoltarea sistemului de relaţii cu alumni a ULIM în vederea oferirii de programe de formare continuă şi elaborarea unui mecanism de evaluare a cadrelor didactico-ştiinţifice. Consolidarea Oficiului Suport Academic în vederea acordării suportului metodologic şi consilierea studenţilor şi cadrelor didactice.

Regulament de funcționare a Consiliului pentru asigurarea calității