Skip to main content
Cercetare

Cercetare – Structuri de cercetare

Profilul multilingvism, contrastivitate și comunicare intelectuală

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI, ULIM), de la fondarea sa în 2006, a transformat deschiderea spre lume, spre limbi şi culturi într-o axă prioritară a politicii sale.

Specificul profilului ştiinţific al institutului – Multilingvism, contrastivitate şi comunicare interculturală

are un caracter euristic complex al abordării filologice, via transdisciplinaritate şi interculturalitate, fiind orientată spre dezvoltarea gândirii filologice în contextul noilor teorii filosofice, lingvistice şi socioculturale în dimensiuni contrastive. Or, o revanşă epistemologică a culturalităţii, a dia-logos-ului culturilor se impune în intenţia de a (re)găsi o dialectică judicioasă a triadei fenomenale: om-cultură-civilizaţie.

Profilarea complementarităţii politrope a interfeţei dinamice realraţional-relaţional se bazează pe trei elemente principale: spaţiu-timp-societate, substituind, într-o Societate-lume, paradigma dualistă a opoziţiei fragmentare, reducţioniste, disjonctive, printr-o paradigmă complexă, deschisă şi conjunctivă. ICFI este condus de doamna Elena Prus, doctor habilitat, profesor universitar şi de domnul Victor Untilă, doctor în filosofie, conferenţiar universitar.

Centrul de Cercetări și Științe Juridice

Centrul de Cercetare ”Științe Juridice”, a fost creat la 20 octombrie 2006 în cadrul Facultăţii Drept, în conformitate cu Statutul ULIM şi prevederile Codului Ştiinţei şi Inovării al Republicii Moldova, în scopul optimizării activităţii ştiinţifice în cadrul ULIM.

Obiectivele Centrului de Cercetare ”Științe Juridice” sunt: promovarea, asigurarea şi garantarea procesului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi prevederile normative ale Uniunii Europene.

Întru atingerea acestor obiective se va ţine cont de necesitatea efectuării unui studiu continuu şi aprofundat a legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene sub aspect comparat, inclusiv prin prisma examinării celei mai mari părţi ale normelor dreptului european – a regulamentelor şi a directivelor europene (acquis communautaire). Cercetările efectuate au ca obiectiv asigurarea încadrării în procesul integraţionist european ale cercetărilor ştiinţifice autohtone prin promovarea valorilor europene, având ca element stabilirea funcţionării unui spaţiu juridic comun între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Iniţial profilul Institutului Cercetări în Domeniul Protecției Drepturilor Omului (ICDPDO), actualmente Centrul de Cercetare ”Științe Juridice” aprobat de Consiliul profesoral al Facultăţii Drept, prin procesul-verbal nr.1 din 22.09.2006, purta titlul „Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept”. Ulterior, în baza hotărârii Consiliului ştiinţific al ICDPDO din 11.12.2009, la recomandarea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii Moldova a fost redefinit în „Cadrul juridic de asigurare a drepturilor omului în Republica Moldova”. Ulterior, modificarea profilului, precum şi a direcţiilor, problemelor şi temelor de cercetare au fost aprobate în cadrul şedinţei Senatului ULIM din 27.01.2010.

Prin Decizia Senatului ULIM din 30.01.2013, p.v. nr.5, în conformitate cu statutul ULIM, în vederea optimizării şi eficientizării activităţii de cercetare ştiinţifică a profesorilor ULIM, activitatea ştiinţifică la ULIM a fost concentrată pe 3 profiluri, inclusiv profilul „Republica Moldova în context european: procese istorice, fenomene politice şi instituţii de drept”. Prin Ordinul Rectorului nr.20-A din 5.03.2013 a fost aprobată noua structură instituţional-ştiinţifică şi Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului a fost redenumit în Centrul de cercetare „Ştiinţe juridice”.

Profilul actual de cercetare al CCȘJ se încadrează în direcţia ştiinţifică strategică a Republicii Moldova „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene” aprobată prin hotărârea Parlamentului nr.160-XVI din 21 iulie 2005.

Rapoarte de autoevaluare

Raport de autoevaluare a profilului științific „Republica Moldova în context european: procese istorice, fenomene politice şi instituţii de dreptanii 2009-2013” descarcă
Raportul de autoevaluare a profilului ştiinţific „Dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii în era cunoaşterii şi a globalizării 2009 -2013” descarcă
Raportul de autoevaluare a profilului ştiinţific „Multilingvism, contrastivitate şi comunicare interculturală” descarcă

Obiectivele generale ale Centrului sunt

  • susţinerea şi promovarea studiilor ştiinţifice în domeniul protecţiei drepturilor omului în procesul de edificare şi consolidare a statului de drept în Republica Moldova;
  • contribuţia efectivă prin intermediul analizei şi elaborării proiectelor de lege în cadrul procesului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi prevederile normative ale Uniunii Europene;
  • asigurarea şi garantarea procesului de dezvoltare ştiinţifică în spaţiul academic ULIM în conformitate cu imperativele de politică externă a Republicii Moldova;
  • publicarea materialelor teoretico-didactice ale cercetătorilor ICDPDO, intru diseminarea informaţiei utile în domeniul protecţiei drepturilor omului, atât în spaţiul academic ULIM, cât şi în afara acestuia;
  • iniţierea proiectelor de colaborare ştiinţifică cu instituţiile similare din Republica Moldova şi de peste hotarele acesteia, intru promovarea imaginii ULIM ca instituţie ştiinţifică de referinţă (anvergură);
  • organizarea manifestărilor ştiinţifice de amploare (conferinţe, simpozioane, colocvii, seminare), intru realizarea profilului de cercetare şi promovarea tinerilor cercetători;
  • subvenţionarea şi susţinerea (în măsura posibilităţilor financiare) a deplasărilor cercetătorilor ştiinţifici ai ICDPDO la manifestările ştiinţifice de profil din ţară şi de peste hotarele acesteia;
  • organizarea şi participarea activă în cadrul manifestărilor ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor ULIM.

Natalia OSOIANU

Director

Alexandr CAUIA

Secretar științific

Organigrama CCȘJ:

Dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii în era cunoaşteri şi globalizări

Profilul Dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii în era cunoaşteri şi globalizări a fost constituit în anul 2013, aprobat la 5 februarie în baza activităţii de cercetare din cadrul a patru subdiviziuni ştiinţifice ale ULIM, a Institutului de Investigaţii Strategice în Economie, Institutului de Formare şi Cercetare Socială, Laboratorului de Biomedicină şi Laboratorului de Informatică şi Inginerie.

Crearea Profilului a devenit posibilă şi necesară în urma modificărilor legislative stipulate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV, din 15 iulie 2004 (în continuare: Codul) şi în baza instrucţiunilor directive ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare (C. N. A. A. ), precum şi a stipulărilor Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, care defineşte clar noţiunea de profil (direcţie) de cercetare ca „ramură restrânsă, set de teme canalizate în scopul realizării anumitor obiective ştiinţifice în cadrul unui domeniu ştiinţific”[cap. I, art. 2, alineatul „Profil (direcţie) de cercetare”] şi obligă (art. 9) organizaţia, ce intenţionează să obţină acreditarea, „să-şi grupeze tematica ştiinţifică, ce are tangenţă şi obiective specifice pe profiluri (direcţii) de cercetare (în condiţiile când activităţile organizaţiei au fost concepute după alte principii)”

Cercetările profilului “Dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii în era cunoaşterii şi a globalizări” sunt efectuate în cadrul a două centre: Centrul de Cercetări Strategice în Economie şi Centrul de Formare şi Cercetare Socială, prin implicarea plenară a cadrelor ştiinţificodidactice. La momentul acreditării activitatea de cercetare în Centre se efectuează prin contribuţia a 12 doctori habilitat şi a 33 de doctori în ştiinţe, dintre care 3 au vârsta de pînă la 35 ani. Totodată, în conformitate cu specificul instituţiei, pentru realizarea investigaţiilor efectuate în cadrul tematicii profilului doar pe parcursul ultimei perioade au fost antrenaţi tineri cercetători care nu deţin titlu ştiinţific – 56 doctoranzi şi 184 de masteri.

mai multe detalii aici