Skip to main content
ColegiuUlim

Alege să înveți la

ULIM College!

  Despre noi

  Profesorii noștri încurajează gândirea critică, rezolvarea problemelor, lucrul în echipă și comunicarea.

  În scurt timp devenim unul din cele mai intensive colegii din țară, cu renume, prin specialitățile moderne și cultura inovatoare pe care o promovăm. Suntem hotărâți să oferim cele mai bune rezultate pentru comunitățile noastre locale.
  Inspirăm și direcționăm studenții să realizeze tranziții în viitoarea sa carieră de succes.

  Liderii Universității Libere Internaționale din Moldova s-au pregătit pentru următorul deceniu de modele disruptive, care vor schimba modul în care prioritizăm, elaborăm și implementăm strategii de implicare și formare a tinerilor specialiști.

  Beneficii
  și avantaje

  Posibilități de angajare

   

  La colegiul ULIM poți studia specialități care îți oferă calificări și avantajul de a te angaja imediat după absolvire. Programele noastre de practică îți vor oferi experiența de lucru de care ai nevoie pentru a obține un loc de muncă.

  Certificare Cambridge

   

  În timpul studiilor, fiecare elev al colegiului va beneficia de cursuri de limba engleză, certificate Cambridge. Astfel, la finalul studiilor colegiale, fiecare elev va ieși cu un nivel al limbii engleze înalt și certificatul recunoscut la nivel mondial.
  Certificatele Cambridge sunt cele mai valoroase calificări în limba engleză din lume. Recunoașterea examenelor și a calificărilor noastre de predare facilitează descrierea competențelor lingvistice de care au nevoie elevii noștrii dacă aceștia doresc să aplice la continuarea studiilor peste hotare sau să profite de competențele lingvistice pentru dezvoltarea carierei pe plan internațional

  Colegiul ULIM colaborează strâns cu angajatorii locali, ceea ce înseamnă accesul la experiența de muncă, precum și studierea calificărilor, care îți vor oferi posibilități de angajare.

  Despre specialități

  Specialitatea „Contabilitate”

  Ce vei învăța?

  • cunoaşterea fundamentelor economiei de piață și a bazelor teoretice ale contabilităţii, fiscalității, auditului; 
  • analiza activității economico-financiare; 
  • familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entităţi;
  • cunoaşterea particularităților de organizare a contabilității la entități cu diferite forme de proprietate, cît și bazele reglementării legislative a activității acestora;  
  • cunoaşterea organizării contabilității consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producție, metode de calculare a costului de producţie; 
  • folosirea deprinderilor specifice de sistematizare şi de generalizare a informației economice. 

  La finalizarea studiilor absolvenţii pot activa la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de:

  • contabil;
  • contabil-coordonator;
  • şef adjunct secție sau departament.

  Specialitatea „Finanţe şi Bănci”

  Ce vei învăța?

  • cunoașterea, înțelegerea  și utilizarea conceptelor, metodelor și tehnicilor de investigare specifice economiei;
  • culegerea, sistematizarea și sinteza informațiilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;
  • familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în cadrul instituțiilor financiar-bancare;
  • folosirea deprinderilor specifice de analiză și interpretare a informației economice la nivel micro și macro;
  • cunoașterea prevederilor legale referitor la domeniul financiar-bancar;
  • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul financiar-bancar;

  La finalizarea studiilor absolvenţii pot activa în cadrul instituțiilor publice/private, în cadrul băncilor comerciale şi altor instituții financiare în calitate de:

  • operator ghişeu bancă;
  • operator casă de schimb valutar;
  • casier bancă;
  • funcționar economic;
  • agent bursă;
  • controlor sucursală a băncii;
  • facturist;
  • agent de vânzări directe (produse financiar-bancare); 
  • administrator financiar;
  • verificator bani etc.

  Specialitatea „Marketing”

  Ce vei învăța?

  • organizează activitatea unei firme;
  • utilizează programe informatice de contabilitate:
  • identifică cele mai bune surse de finanțare pentru desfasurarea activitații unei firme;
  • identifică oportunităţile de piață;
  • realizează oferte de mărfuri conform nevoilor si cerințelor consumatorilor;
  • cunoaşte marketingul afacerii;
  • comunică eficient cu clienții;
  • stăpîneşte tehnici de negociere în afaceri;
  • dezvolă abilitățile antreprenoriale;
  • promovează produsele;
  • utilizează bilanțul contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităților prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.

  La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în entități comerciale şi economice, departamente de vânzări şi aprovizionări în calitate de:

  • agent comercial;
  • tehnician merceolog;
  • agent de vînzări;
  • recepționer contractări şi achiziţii;
  • funcționar în activități comerciale.

  Specialitatea „Programarea și analiza produselor de program”

  Ce vei învăța?

  • elaborarea programului/componenței aplicației software;
  • testarea şi implementarea programului/aplicatiei; 
  • asigurarea securității programelor/aplicațiilor, a datelor de test şi a suporturilor dispozitivelor de stocare; 
  • asigurarea corectitudinii rezultatelor obținute de program/aplicaţie;
  • instruirea şi asistarea beneficiarilor/utilizatorilor programului/aplicației;
  • asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile; 
  • gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test.

  La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în calitate de programatori, specialiști IT

  Specialitatea „Turism”

  Ce vei învăța?

  • aplicarea corectă a legislației ce reglementează activitatea turistică;
  • comunicarea la nivel avansat în una sau mai multe limbi de circulație internațională;
  • utilizarea la nivel avansat a sistemelor de operare ale calculatorului;
  • estimarea ordinii priorităților în soluționarea diferitor situații profesionale;
  • aplicarea terminologiei de specialitate;
  • verificarea cu profesionalism a datelor introduse pentru asigurarea corectitudinii documentației;
  • informarea corectă a turiştilor despre metodologia de solicitare a vizelor;
  • asigurarea partenerilor interni şi externi cu informații complete şi veridice.

  La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în cadrul agențiilor de turism și a agențiilor tur-operatoare.

  Specialitatea ”FRIZERIE ȘI COSMETICĂ”

  Ce vei învăța?

  • cunoştinţe generale teoretice, fundamentale şi practice despre anatomia şi fiziologia corpului uman, din domeniul dermatologiei referitor la structura pielii, bolilor corpului uman şi profilaxia acestora; 
  • cunoştinţe fundamentale şi specifice despre îngrijirea corpului uman, igienă generală şi particulară de îngrijirea părului, pielii, tenului, mîinilor, picioarelor etc.; 
  • să cunoască utilajul tehnologic, aparatele, instrumentele, dispozitivele necesare; 
  • să posede abilități practice de păstrare, dezinfectare, utilizare şi exploatare ale acestora; 
  • să posede abilități practice din domeniul tehnologiilor informaţionale pentru utilizare în activitate:

  La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în domeniul Serviciilor de îngrijire cosmetică şi frizerie în calitate de:

  • cosmetician,  frizer, masor, machior; 
  • consilier de imagine în saloane de frumuseţe, de frizerie şi coafare, cabinete de masaj, machiaj;
  • stilist la case de modele, teatre, televiziune şi alte unități economice.
  • stilist în vestimentație, arte decorative, industria modei, culturologie. managementul saloanelor şi marketingul produselor şi utilajului cosmetic.

  Specialitatea ”PLANIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA SERVICIILOR DE FRUMUSEȚE”

  Ce presupune acestă specialitate?

  • cunoştinţe generale teoretice şi practice în domeniul tehnologiilor informaționale, comunicare, limbi moderne aplicate, managementul şi marketingul aplicațiilor, legislația muncii, filozofie, etică profesională, psihologic, economie;
  • cunoştinţe fundamentale şi practice în domeniul antreprenoriatului şi managementului în afaceri, contabilității, legislației fiscale, normelor de utilizare, păstrare;
  • igienizarea localului a utilajului şi a instrumentelor de îngrijire cosmetică;
  • protecţia muncii în domeniu;
  • cunoştinţe şi deprinderi practice despre produsele şi tehnicile specifice de ingrijire şi înfrumuseţare a corpului uman, igienă generală şi particulară referitor la ingrijirea părului, frizare, coafare, colorare, estetica pielii, tenului, mîinilor, ochilor, picioarelor etc.;
  • să cunoască utilajul tehnologic, aparatele, instrumentele, dispozitivele necesare, să posede abilități practice de păstrare, dezinfecție, utilizare şi exploatare ale acestora;
  • să posede abilități practice din domeniul tehnologiilor informaționale pentru utilizare în activitate. 

  La finalizarea studiilor Tehnicianul în servicii de frumusețe va deschide şi gestiona o mică afacere în domeniul frumuseții, va fi şef de salon, întreprindere, SRL, unitate economică, distribuitor de produse cosmetic. Poate activa în domeniul Serviciilor de îngrijire cosmetică în calitate de:

  • cosmetician, frizer, machior;
  • consilier de imagine în saloane de frumusete, de frizerie şi coafare, cabinetele de masaj, machiaj;
  • stilist în case de modele, teatre, televiziune şi alte unități economice, care deservesc domeniul serviciilor de frumusețe.

  8 Specialitatea ”DESIGN INTERIOR”

  Ce vei invăța?

  • planificarea şi organizarea procesului de proiectare;
  • colectarea şi prelucrarea informatiilor semnificative, pregătirea documentației necesare;
  • cercetarea situației existente;
  • efectuarea antemăsurătorilor şi măsurătorilor ale obiectului pentru relevare a construcțiilor existente;
  • proiectarea şi elaborarea documentației de proiect;
  • realizarea articolelor din domeniul designului interiorului;
  • vizualizarea proiectului;

  Absolvenții specialității vor fi pregătiți pentru:

  • activitatea individuală în cadrul birourilor și atelierelor de proiectare private și a instituțiilor de stat, firme de distribuție a materialelor de finisare, etc.;
  • întocmirea documentației de proiect, schițe și relevee;
  • vizualizarea grafică a obiectelor de design și machete, etc.

  9 Specialitatea ”JURISPUDENȚĂ”

  Ce vei invăța?

  • asimilarea conceptelor juridice fundamentale necesare îndeplinirii sarcinilor care revin grefierului;
  • acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție;
  • asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfăşurare a proceselor de judecată;
  • punerea în aplicare a actelor legislative şi normative;
  • întocmirea actelor de procedură în strictă conformitate cu prevederile codurilor de procedură civilă, penală şi contravențională, necesare pregătirii cauzei spre examinare;
  • cunoaşterea fiecărui compartiment auxiliar şi formarea unei imagini de ansamblu asupra desfăşurării activității instanței:
  • familiarizarea cu aspectele generale ale cadrului normativ în legătură cu activitatea juridică: avocați, notari publici, polițiști, executori judecatoresti, experți, traducători autorizați etc.;
  • cunoaşterea statutului, competenţelor şi a activității grefierilor; 
  • determinarea problemelor privitor la eficientizarea dreptului la etapa actuală.

  Absolventul cu calificarea profesională „Grefier”, poate activa în diferite organe de drept, instituții private și instituții publice, în cadrul instanțelor judecătorești de toate nivelele în calitate de lucrători în:

  • serviciu de grefă, arhiva judecătorească, serviciu de secretariat, serviciu de registratură. 

  Mai pot activa în organele procuraturii, în cadrul subdiviziuniilor Ministerului Afacerilor Interne al R.M., inclusiv în servicii secrete, de misiuni speciale și în alte structuri ale Ministerului.

  10 Specialitatea ”SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI DE SECRETARIAT”

  Ce vei invăța?

  • cunoașterea fundamentelor teoretice ale științelor administrative, juridice, sociale și economice;
  • identificarea surselor de informare și formarea profesională în domeniul vizat;
  • cunoaşterea tehnicilor utilizate în activitatea de secretariat;
  • cunoaşterea sistemului administrației publice şi rolul lui în dezvoltarea social economică a Republicii Moldova:
  • stabilirea priorităților în cercetarea problemelor din domeniu;
  • pronosticarea perspectivelor dezvoltării sistemului de administrare;
  • identificarea formelor de adaptare a experienței externe şi a practicilor de succes la realitățile autohtone; 
  • cunoaşterea procedurii de lucrului cu corespondența etc..

   

  Absolvenții pot activa în calitate de:

  • asistent – manager; 
  • coordonatori de birou;
  • secretari în domeniul serviciilor juridice; 
  • secretari executivi în domeniul administrativ; 
  • specialist în gestiunea resurselor umane; 
  • inspector în organele de înregistrare a actelor stării civile;
  • lucrător al cancelariei;
  • lucrător al arhivei;
  • grefier în instanțele de judecată, etc. 
  • consilieri în probleme de informare și documentare;
  • secretar – referent în compartimente pentru relaţii cu publicul;

  Acte necesare pentru Înmatriculare în cadrul IPÎ COLEGIU ULIM, anul 2024-2025

  1. Actul de studii (Certificat de studii gimnaziale) în original și copia acestuia;

  2. Certificatul de naștere/buletinul de identitate (copie) a candidatului;

  3. Buletinul de identitate (copie) a unuia din părinți;

  4. 4 fotografii 3×4 cm, color;

  Nr Denumirea specialității Taxa (MDL)
  1 „Contabilitate” 13000
  2 „Finanţe şi Bănci” 13000
  3 „Marketing” 13000
  4 „Programarea și analiza produselor de program” 13000
  5 „Turism” 13000
  6 ”FRIZERIE ȘI COSMETICĂ” 13000
  7 ”PLANIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA SERVICIILOR DE FRUMUSEȚE” 13000
  8 ”DESIGN INTERIOR” 13000
  9 ”JURISPUDENȚĂ” 13000
  10 ”SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI DE SECRETARIAT” 13000

  Contacte

  Anticamera Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

  Mob.:(+373) 79220029

  Comisia de admitere: (+373 22) 205978

  E-mail: office@ulim.md, ulim@ulim.md

  Chișinău

  52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova