Doctorat

STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunță susţinerea tezei de doctor

Autor: Tentiuc Elena
Gradul: doctor în drept
Specialitatea:  12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul: 2022
Conducător ştiinţific: Ion Postu
doctor, conferenţiar universitar

Referenți oficiali:

1. Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, USPEE ”C.Stere”
2. Negru Boris, doctor în drept, profesor universitar, USM.
Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:
1. Smochină Andrei, doctor habilitat în științe juridice, profesor universitar, ULIM, Preşedinte.
2. Baltag Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ULIM, Secretar ştiinţific.
3. Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM.
4. Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USPEE „C. Stere”.
5. Negru Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM.
Susţinerea va avea loc la data de 30 august 2022, ora 10.00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific
Specializat D 551.01-22-32 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pe adresa:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, bir. 212.

Autoreferat   – 0.86 Mb

Teza   2.61 Mb

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

Articole în reviste ştiinţifice:
1. Postu, Ion; Tentiuc, Elena. „Clasificarea actelor codificate”. In: Supremația Dreptului. 2021,
nr. 1, pp. 84-91. ISSN 2345-1971.
2. Postu, Ion; Tentiuc, Elena. „Repere conceptuale privind recodificarea și decodificarea ca
forme ale sistematizării legislației”. In: Revista Națională de Drept. 2021, nr. 1(243), pp. 110-
121. ISSN 1811-0770.
3. Postu, Ion; Tentiuc, Elena. „Repere conceptuale ale încorporării, ca formă simplă a
sistematizării legislației”. In: Studii Juridice Universitare. 2021, nr. 1, pp. 75-83. ISSN 1857-
4122
4. Tentiuc, Elena. „Conceptul și trăsăturile actului codificat (Codului)”. In: Revista Institutului
Național al Justiției. 2021, nr. 2(57), pp. 53-60. ISSN 1857-2405.
5. Tentiuc, Elena. „Considerații doctrinare privind tehnica sistematizării actelor normative”. In:
Studii Juridice Universitare. 2015, nr. 3-4, pp. 186-190. ISSN 1857-4122.
Materiale/teze la forurile ştiinţifice naționale/internaționale:
6. Tentiuc, Elena. „Analiza locului și rolul consolidării în sistematizarea legislației”. In: Ştiinţă,
educaţie, cultură. Vol.1, 11 februarie 2022, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea
de Stat din Comrat, 2022, pp. 405-415. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.

 

Se anunță susţinerea tezei de doctor

Pretendent:  CARA Evgheni

Conducător ştiinţific: CUȘNIR Valeriu, prof.univ., dr.hab.

Consiliul ştiinţific specializat: D 554.01-22-17 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova

Tema tezei: „Fenomenul infracţional al separatismului: oportunităţi de incriminare şi practici internaţionale”

Specialitatea: 554.01- Drept penal şi execuţional penal

Data – 30.08.2022

Ora – 15:00

Locul – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

Articole în reviste şi culegeri naţionale:

 1. CARA, E. Abordări conceptuale privind fenomenul separatismului. În: Legea şi Viaţa. 2016, nr 4 (292), pp. 38-43, 0,97 c.a. ISSN 1810-309X.
 2. CARA, E. Fenomenul separatismului: metode şi mijloace de operare ale făptuitorilor cazul Irlanda de Nord şi Republica Moldova. În: Legea şi Viaţa. 2016, nr 10 (298), pp. 28-34, 1,26 c.a. ISSN 1810-309X.
 3. CARA, E. Incriminarea manifestărilor de separatism: abordări de drept naţional şi internaţional. În: Legea şi Viaţa. 2017, nr 1 (301), pp. 38-45, 1,26 c.a. ISSN 1810-309X.
 4. CARA, E. Unele reflecţii privind subiectul infracţiunii de separatism. În: Revista Naţională de Drept. 2017, nr 12 (206), pp. 36-42, 1,26 c.a. ISSN 1811-0770.

Materiale ale conferinţelor ştiinţifice:

 1. CARA, E. Separatismul – principala ameninţare la adresa securităţii naţionale. În: Materialele Conferinţei Știinţifice a Doctoranzilor, 15 apr. 2017. Chișinău: Universitatea AŞM, 2017, Ed. 6, vol. 2, pp. 113-117, 0,74 c.a. ISBN 978-9975-108-15-7.
 2. CARA, E. About separatism and the right to self-determination on the left bank of the Nistru river. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale,,Modern Scientific Challenges and Trends”, 7-9 august 2021. Varșovia, 2021, nr 7(41), pp.101-105, 1,26 c.a. ISBN 978-83-949403-3-1.

Rezumatul tezei:

 1. Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în conturarea unui cadru conceptual complex cu privire la natura juridică a fenomenului de separatism prin prisma normativului internațional și național, practicilor și jurisprudenței acumulate la acest capitol, fapt ce a condus la identificarea unor lacune în regimul de protecție juridico-penală, şi corespunzător, elaborarea și promovarea unor norme de lege ferenda menite să consolideze normativul penal sancționator în vederea prevenirii și combaterii eficiente a acțiunilor de separatism.
 2. Conţinutul de bază al tezei se desprinde din analiza actelor și doctrinei privind separatismul; cercetarea premiselor privind prevenirea și combaterea actelor de separatism; identificarea și abordarea comparativă a modelelor incriminatorii ale separatismului și a jurisprudenței în materie; cercetarea relațiilor sociale subsumate în Capitolul XVII al Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova și stabilirea coraportului acestora cu separatismul; definirea separatismului în legea penală; elaborarea propunerilor de lege ferenda privind incriminarea acțiunilor de separatism și perfecționarea unor norme din Codul penal al Republicii Moldova.
 3. Principalele rezultate obținute: rezidă în cercetarea complexă a fenomenului de separatism, a naturii acestuia și formelor sale de exteriorizare, a modalităților și mijloacelor de operare ale separatiștilor, a practicilor internaţionale de prevenire şi combatere a fenomenului în cauză prin mijloace de drept penal, inclusiv a infracţiunilor care aduc atingere relațiilor sociale privind integritatea teritorială a ţării, suveranitatea și securitatea națională a Republicii Moldova, precum şi suplinirea vidului legislativ existent în vederea calificării faptelor de separatism ca infracțiune și pedepsirea adecvată a acestora.

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunță susţinerea tezei de doctor în drept

Candidat Butnaru Iulia

Conducător ştiinţific Țurcan Serghei, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 552.01-21-39 din cadrul ULIM

Tema tezei „Reglementarea juridică și asigurarea inviolabilității vieții private, familiale și intime

               Specialitatea 552.01. – Drept constituțional

Data 14 iulie 2022

Ora 10.00

Local MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, biroul 212

Teza de doctorat poate fi consultată în varianta electronică pe adresa http://www.cnaa.md/thesis/ și în variantă tipărită la Biblioteca Națională și la Biblioteca ULIM.

 Principalele publicații ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. BUTNARU, Iulia. Restrîngerile aduse dreptului la respectul vieții private și de familie conform prevederilor Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. În: Studii Juridice Universitare, nr. 3-4, anul V, 2012. Chișinău: ULIM, ISSN: 1857-4122, p. 187-197.
 2. BUTNARU, Iulia. Dimensiunile dreptului fundamental la protecția vieții familiale. În: Studii Juridice Universitare, nr. 3-4, anul VII, 2014, Chișinău: ULIM, ISSN: 1857-4122, p. 181-193.
 3. BUTNARU, Iulia. Dreptul de a dispune de sine însăși – componentă a vieții intime a persoanei. În: Studii Juridice Universitare, nr. 1-2, anul VIII, 2015, Chișinău: ULIM, ISSN: 1857-4122, p. 140-145.
 4. BUTNARU, Iulia. Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată în Jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului. În: Revista Națională de Drept. Chișinău, 2021, Nr. 1. ISSN:1811-0770, p. 142-151.
 5. BUTNARU, Iulia. Multidimensionalitatea și complexitatea dreptului la viața intimă, familială și privată. În: Conferința științifică teoretico-practică internațională „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie și practică”, Chișinău: ULIM, 18 octombrie 2013, ISBN: 978-9975-101-20-2, p. 249-261.
 6. BUTNARU, Iulia. Viața privată versus libertatea exprimării. Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, 10 martie 2014, ISBN: 978-9975-4257-2-8, p. 117.

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   AWADA SALEH

Tema tezei  „Improving and adapting the management technologies in order to meet the needs of the labor market for the higher education field of Israel”

Specialitatea   521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător științífic   BLAGORAZUMNAIA Olga, conferențiar universitar,  doctor

Data 

Ora  

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Teza de doctor

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat  NĂVODARIU ELENA TANIA

Tema tezei CONTRIBUIREA JUSTIŢIEI TRANZIŢIONALE LA INSTAURAREA STATULUI DE DREPT ÎNTR-O SOCIETATE POST-CONFLICTUALĂ

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public


Conducător ştiinţific: 

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat  în drept, conferențiar universitar – președinte

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – conducător ştiinţific

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru-referent

CIUCĂ Aurora, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru-referent

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar –  membru comisiei de îndrumare,  membru-referent

RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar – membru-referent

ROȘCA Valentin, doctor în drept, lector universitar – membru-referent

 

Data 06 mai 2022

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   ZACON Corina

Tema tezei STATUTUL JURIDIC AL COMPANIILOR MILITARE  ȘI DE SECURITATE PRIVATE ÎN CADRUL CONFLICTELOR ARMATE CONTEMPORANE

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

Conducător ştiinţific:

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar – președinte

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar  – conducător științific

BALAN Oleg, doctor habilitat, profesor universitar –  membru-referent

BURIAN Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar –  membru-referent

CEBOTARI Svetlana, doctor habilitat, conferențiar universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

 

Data 28 martie 2022

Ora 14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   MĂRGINEANU ELENA

Tema tezei PROTECȚIA JURIDICĂ A ECOSISTEMELOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL, REGIONAL ȘI NAȚIONAL: TENDINȚE CONTEMPORANE

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

 

Conducător științific:

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, ULIM – președinte

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – conducător științific

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova – membru-referent

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

CEBAN Cristina, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova – membru-referent

ZAMFIR Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru-referent

 

Data  28 martie 2022

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat în cadrul Consiliului ştiintific specializat

 Candidat   MASRI BUSHRA

Tema tezei INTERNATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN ISRAEL AS A FACTOR FOR FORMING THE ECONOMY KNOWLEDGE / MOBILITATEA ACADEMICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN ISRAEL, CA FACTOR DE FORMARE A ECONOMIEI CUNOAȘTERII

Specialitatea  521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:

CROTENCO Iuri, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

Referenţi oficiali:

STRATAN Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru-corespondent al AȘM, INCE

SIROTA Iulia, doctor în științe economice, Kinneret College, Israel

Componenţa Consiliului ştiintific specializat:

ȚÂU Nicolae, preşedinte, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

ROBU Elena, secretar ştiinţific, conferenţiar universitar, doctor în științe economice

DOGA-MIRZAC Mariana, conferenţiar universitar, doctor habilitat în științe economice

CATAN Petru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

MENIN Alon Zvi, doctor în științe economice, Ariel University, Israel

Data  

Ora  

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 Teza de doctorat

 Rezumatul

 Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Candidat      RUSU VASILICĂ

Conducător        Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar

Tema tezei     DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ ÎN CONDIȚII DE INCERTITUDINE ȘI RISC

Specialitatea   521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Data

Ora

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, etajul 2, birou 212

 

Teza de doctorat

 

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

 

Candidat   Caranfil Narcisa Gianina

Tema tezei  DETERMINANTE PSIHOSOCIALE ALE ANGAJAMENTULUI ADOLESCENȚILOR ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ

Specialitatea   511.03 – Psihologie socială

Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

Calancea Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Caunenco Irina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Iurchevici Iulia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, – președinte, Academia de Administrare Publică
 2. RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, ULIM – conducător științific
 3. BRICEAG Silvia, doctor în psihologie, conferențiar universitar,Universitatea De Stat ”Alecu Russo” din Bălți– membru-referent
 4. CALANCEA Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent
 5. BÎRLE Delia-Iuliana, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea din Oradea, România – membru-referent
 6. BALODE Neli, doctor în psihologie, ULIM – membru-referent

Data  08 decembrie 2021

Ora  14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   DOBÎNDA VASILE

Tema tezeiStatutul juridic al subiectului de drept la diferite etape de răspundere juridică

Specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului

Conducător ştiinţific: BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

SMOCHINA Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

POSTU Ion, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președinte

BALTAGA Dmitrii,  doctor habilitat în drept, profesor universitar – conducător științific

SMOCHINA Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru comisiei de îndrumare, membru-referent

NEGRU Boris,  doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

ȚURCAN Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

 

Data 17 decembrie 2021

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   PĂTRAN FLORENTINA

Tema tezei  Studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate (Lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză)

Specialitatea   621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba engleză),

Conducător ştiinţific: SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

VULPE Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar

STOIANOVA Inga, doctor în filologie, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. MINCU Eugenia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Romană „B.P. Hașdeu”al MECC – președinte.
 2. SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, ULIM – conducător de doctorat.
 3. DEJICA-CORȚIȘ Daniel, doctor în filologie, profesor universitar habilitat,Universitatea Politehnică Timișoara, România – membru-referent.
 4. MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent.
 5. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Romană „B.P.Hasdeu”al MECC – membru-referent.
 6. LIFARI Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM – membru-referent.
 7. POPOVSHI Liliana, doctor în filologie, cercetător științific superior, Institutul de Filologie Romană „B.P. Hașdeu”al MECC – membru-referent.

Data  28 octombrie 2021

Ora  14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   VLĂESCU GEORGE

Tema tezei  Asigurarea dreptului omului la un trai decent

Specialitatea 552.01. Drept constituţional

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

ȚURCAN Serghei, doctor, conferenţiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor, conferenţiar universitar

BAEȘU Valeriu, doctor, conferenţiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician, USM – președinte.
 2. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ULIM – conducător științific.
 3. BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova – membru-referent.
 4. BOSTAN D. Ionel, doctor în drept, profesor universitar, Iași, România – membru referent.
 5. ȚURCAN Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent.
 6. ODAINIC Mariana, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – membru-referent.

Data  29 octombrie 2021

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   AWADA SALEH

Tema tezei  „Improving and adapting the management technologies in order to meet the needs of the labor market for the education field of Israel” („Îmbunătățirea și adaptarea tehnologiilor de gestionare pentru a răspunde necesităților pieței muncii în domeniul educației din Israel”)

Specialitatea   521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător științífic   BLAGORAZUMNAIA Olga, conferențiar universitar,  doctor

Data   29 iunie 2021

Ora   12:00

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   BEȚIVU  Danaia

Tema tezei    Dezvoltarea durabilă a turismului fluvial în țările membre ale Uniunii Europene

Specialitatea   521.02. Economie mondială; Relații Economice Internaționale

Conducător științífic   DANILIUC Aliona, conferențiar universitar, conferențiar cercetător, doctor.

Data   28 iunie 2021

Ora   15:00

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   MASRI Bushra

Tema tezei International educational mobility in Israel as a factor for forming the knowledge economy / Mobilitatea academică internațională în Israel, ca factor de formare a economiei cunoașterii

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific: CROTENCO Iuri, profesor universitar, doctor habilitat.

Data 28 iunie 2021

Ora 12:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat

Candidat   ALABDULJABBAR NAIF JASSIM

Tema tezei International normative framework in security matters in the context of regional crises (Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale)

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

Conducător ştiinţific: CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar – președinte

BALAN Oleg, doctor habilitat, profesor universitar – membru-referent

BURIAN Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar – membru-referent

CIBOTARI Svetlana, doctor habilitat, conferențiar universitar – membru-referent

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar – conducător științific

 

Data 25 iunie 2021

Ora 14:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   TRIFONOVA Larisa

Tema tezei  Интернационализация как процесс интеграции высшего образования Республики Молдова в мировой рынок образовательных услуг (Internaționalizarea ca proces de integrare a învățământului superior al Republicii Moldova pe piața mondială a serviciilor educaționale)

Specialitatea 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Conducător ştiinţific   ROȘCA Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

CROTENCO Iurie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

SPÎNU Ana, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM – președinte

CROTENCO Iurie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent

ROȘCA Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar – conducător de doctorat

ȘIȘCAN Zorina, droctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, ASEM – membru-referent

LOBANOV Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ASEM – membru-referent

ANDREEVA Tatiana, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM – membru-referent

 

Data 24 iunie 2021

Ora 13:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctorat este verificată prin sistem Sistem antiplagiat.ro.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumat

Автореферат

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat      Goremîchina Olga

Conducător        Burlacu Natalia, droctor habilitat, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat    D 521.03-34 din cadrul ULIM

Tema tezei     “Sistemul de management al relațiilor cu clienții ca factor al creșterii competitivității companiilor”

Specialitatea   Economie și management în domeniul de activitate

Data    19 martie 2021

Ora      14.00

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, etajul 3, birou 305

Teza de doctorat poate fi consultată la  DIB ULIM şi la http://www.cnaa.md/thesis/56777/

 

 

 

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat   MENIN Alon Zvi

Conducător ştiinţific   CROTENCO Iuri, prof. univ., dr. hab.

Consiliul ştiinţific specializat   D 521.02-124

Tema tezei „Demand research of Israeli higher education students for international academic mobility (Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel)”

Specialitatea 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Data 30 ianuarie 2020

Ora 15:00

Local_ULIM, et. 2, sala 212

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/55642/

 

 

AVIZ

 06.02.2019 la ora 13.30, in sala 344, Facultatea Științe Sociale ale Educației, va avea loc susținerea preventivă a tezei de doctorat intitulată:

,,ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АДАПТАЦИИ НОВОБРАНЦЕВ К АРМЕЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Elaborată de Dzîk Ilona, conducător științific Gonța Victoria, dr., conf.univ.

Cu această ocazie vă invităm să participați la presusținerea publică a tezei de doctor.

 


SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

18 ianuarie 2019

Specialitatea științifică – 511.03 Psihologia socială

Doctorandă –  Sirhan Haj Ebtisam

Conducător științific – Ștefârța Adelina, dr., conf.univ.

Foto


 AVIZ

GOLOVCO VLADIMIR

EFICIENȚA MANAGEMENTULUI AFACERILOR SUSTENABILE ÎN SECTORUL SERVICIILOR POȘTALE

SPECIALITATEA 521.03- Economie şi management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:

BURLACU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali:

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, m.c.

POSTICĂ Maia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

ROȘCA Petru, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM

PESTUȘCO Nina, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, ULIM

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM

DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, AŞM

ROBU Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM

Susţinerea va avea loc la data de 22 noiembrie 2018 ora 15.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 34.521.03-20 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Părcălab, 52, et.3, bir.212.

Teza de doctor Golovco Vladimir

Autoreferat Golovco Vladimir


A V I Z

SALIH NAJI

THE IMPACT OF SELF ECONOMIC MANAGEMENT AND TECHNOLOGY ON ELEMENTARY SCHOOLS ACHIEVEMENTS AT ARAB SCHOOLS IN ISRAEL

IMPACTUL AUTOGESTIUNII ECONOMICE ȘI TEHNOLOGIEI ASUPRA REALIZĂRILOR ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE ARABE DIN ISRAEL

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Conducător științific: ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economie, profesor universitar
Consiliul Știinţific Specializat D 34.521.03-19 a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. 7 din 11.05.2018 , în următoarea componență:
BURLACU Natalia, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
DRĂGĂLIN Iuliana, secretar științific, doctor în științe economie, conferențiar universitar
CROTENCO Iuri, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Cobzari Liudmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar GRAUR Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar
FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Israel)
Referenți Oficiali:
GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar CRUDU Rodica, doctor în științe economice, conferențiar universitar
Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 14:00, în ședința Consiliului științific specializat D 34.521.03-19, în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 245.
Teza de doctor Salih Naji
Autoreferat engl Salih Naji
Autoreferat Salih Naji
 

 A V I Z

BEN SHABO RINA

 DESCENTRALIZAREA ȘCOLILOR DIN ISRAEL ÎN CONTEXTUL NOULUI MANAGERIALISM

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Condător științific: BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Consiliul Științific Specializat a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr.7 din 11.05.2018, în următoarea componență:
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar
ROBU Elenasecretar științific, doctor în științe economice, conferențiar universitar
ȚĂU Nicolai, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar
BUJOR Oleg, doctor în științe economice, conferențiar universitar
FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Istrael)
ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Referenți Oficiali:
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar, m.c.
TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar
 Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 16.00, înședința Consiliului științific specilaizat D 34.521.03-17  – în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 245.
Teza de doctor Ben Shabo Rina
Autoreferat Ben Shabo Rina
Autoreferat_ eng Ben Shabo Rina


 A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dlui

COȘERIN Victor

 cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării”

 

La data de 28 septembrie 2018, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 16 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dlui COȘERIN Victor cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate
Conducător ştiinţific: Burlacu Natalia, doctor habilitat, profecor universitar
Referenți oficiali:        Ulian Galina, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM
Ivan Angela, doctor inginer, conferențiar universitar, România
Teza de doctor_Coserin Victor 
Autoreferat_Coserin Victor

 


 A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei

HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina

 cu tema „ Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice”

 

La data de 21 septembrie 2018, ora 1200 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 18 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina cu tema  Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Țâu Nicolae, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:  Paladi Ion, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM

Hurloiu Lăcrămiora, doctor, conferențiar universitar, România