Skip to main content
Facultatea de drept

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Cuculescu Andrei

Sâmbătă, 06 aprilie 2019, ora 10:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Cuculescu Andrei, conducător ştiinţific: Țurcan Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul ştiinţific specializat D 552.01-24 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, cu titlul ,,Principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat” la specialitatea 552.01 – Drept Constituțional.

Susţinerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab, 52, biroul 212. Teza de doctorat poate fi consultată în varianta electronică pe adresa http://www.cnaa.md/thesis/54583/ și în variantă tipărită la Biblioteca ULIM.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

A.  Articole publicate la tema tezei în reviste științifice de profil:

  1. 1.    Cuculescu A., Țurcan S. Constitutional principles as fundamental directions of the organization and functioning of the political system. În: Studii juridice universitare, nr. 1-2, anul V, 2012. p. 71-81;
  2. 2.    Cuculescu A., Țurcan S. Access to power in the state through the principles of national sovereignty and democracy. În: Studii juridice universitare, nr.1-2,  anul VI, 2013. p. 106-117;
  3. 3.    Cuculescu A. Suveranitatea. Principiu fundamental al constituirii organelor puterii în stat. În: Jurnalul juridic național: Teorie și practică, nr.4 (14), 2015. p. 9-13;
  4. 4.    Cuculescu A. Democrația – principiu intrisec instituirii organelor puterii în stat. În: Legea și viața, nr.3 (291), 2016. p. 41-46;
  5. 5.    Cuculescu A. Partidele politice – componente de bază ale unei societăți democratice. În: Studii juridice universitare. nr.3-4, anul VIII, 2015. p. 162-172;
  6. 6.    Cuculescu A. Referendumul — modalitate directă de exercitare a suveranității naționale. În: Studii juridice universitare. nr.3-4, anul X, 2017. p. 183-191.
  7. B.   Articole în lucrările Conferințelor teoretico-ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

1. Cuculescu A. Alegerile – mecanism democratic de formare a organelor puterii de stat. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Conferința științifică a doctoranzilor. Chișinău: AȘM, 2014. p. 126.

Rezumatul tezei

Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 233 surse, text de bază 149 pagini. Rezultatele obținute sunt reflectate în 7 articole ştiinţifice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un studiu amplu în cadrul căruia se cercetează corelația dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere în stat și instrumentele de care dispune poporul în formarea organelor de conducere și investirea cu legitimitate a acestora în stat.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea și argumentarea corelației dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere într-un stat democratic, fapt ce a contribuit la clarificarea aspectelor și procedurilor democratice care trebuie respectate și îndeplinite de către cei care doresc să ajungă la putere în stat, acestea având impact asupra sporirii responsabilității reprezentanților poporului și perfecționării legislației naționale în domeniu.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Sub aspect teoretic, teza de doctorat reprezintă o analiză complexă a corelației dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere într-un stat democratic. Valoarea aplicativă a lucrării este sesizată prin posibilitatea folosirii ideilor ştiinţifice, formulate în cuprinsul tezei în procesul de predare-învățare la facultăţile de drept a cursurilor de drept constituţional, politologie, drept electoral etc. În același rând, lucrarea va servi drept suport doctrinar în procesul modificării și completării Constituţiei, a normelor electorale, precum și la ajustarea legislaţiei interne prevederilor normelor şi rigorilor democratice internaţionale și cele stabilite de UE.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Cercetarea temei ne-a permis să formulăm următoarele elemente de noutate: 1.        Argumentarea corelaţiei indisolubile dintre principiile constituţionale aplicabile accesului la putere în stat cu modalităţile de accedere la putere în stat şi instrumentele de care dispune poporul în formarea organelor de conducere; 2.          Elucidarea esenţei şi trăsăturilor distincte ale fiecărui principiu constituţional aplicabil accesului la putere în stat, precum şi analiza comparativă a reglementărilor acestor principii în Constituţiile diferitelor state ale lumii; 3. Identificarea lacunelor din Constituţia Republicii Moldova în privinţa modalităţilor de accedere la putere în stat, tematicii referendumurilor, mecanismelor actuale de revizuire a Constituţiei prin prisma iniţiativei populare precum şi reglementării principiilor constituţionale aplicabile accesului la putere în stat, în acest sens, am formulat propuneri de lege ferenda pentru eliminarea acestor lacune şi îmbunătăţirea cadrului normativ.