Skip to main content
Facultatea de drept

Susţinerea tezei de doctor în drept — Spînu Igor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a drd. Spînu Igor, conducător ştiinţific Guţuleac Victor, dr.,prof.univ., în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 34 12.00.02-02 cu tema: Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere. Sustinerea va avea loc la data de 31 ianuarie 2013, ora 14.00 pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, aud. 212

Pretendent SPÎNU IGOR

Conducător ştiinţific GUŢULEAC VICTOR

Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.02 -02 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Tema tezei „Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere”

Specialitatea 12.00.02 – Drept public (administrativ): organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Data 31 ianuarie 2014

Ora 14.00.

Local mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab, 52, ULIM, bir. 212

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

1. Spînu I. Contravenţia ca temei juridic al răspunderii contravenţionale. În: Drept administrativ/Victor Guţuleac: coaut.: Elena Comarniţcaia, Igor Spînu; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. De Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău: S. n., 2013 (Î. S.- F. E.- P. „Tipografia Centrală”). p. 506-550 (capitolul 23);

2. Spînu I. Уголовный кодекс Республики Молдова: Общ. чт.: Комментарий, 2-е изд. К.: Б. и., 2010 (F. E. – P. ”Tipogr. Centrală”), (coautori: V. Bujor, V. Guţuleac). 428 p.

3. Spînu I., Volîchina O. Evoluţia reglementărilor contravenţionale. În: revista „Legea şi viaţa”, nr. 10, 2011. p. 55-58;

4. Spînu I. Caracteristica juridică a contravenţiei. În: revista „Legea şi viaţa”, martie, 2012. p. 30-35;

5. Guţuleac V., Spînu I., Maslov S. Corelaţia instituţiilor juridice: raportul juridic de conformare şi raportul juridic de conflict cu responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică în dreptul contravenţional. În: „Legea şi viaţa”, iulie, 2012. p. 4-10;

6. Spînu I. Contravenţia: definiţia şi conţinutul juridic al ei. În: Revista Naţională de Drept, noiembrie, 2013. p. 70-79.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată. Pornind de la evidenţierea problemelor nesoluţionate în ceea ce priveşte rezultatele investigaţiilor ştiinţifice din domeniul combaterii contravenţionalităţii am formulat problema ştiinţifică a prezentei lucrări ca fiind: contravenţia ca specie de ilicit, ca temei juridic de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi ca celulă componentă a contravenţionalităţii; contravenţionalitatea ca fenomen social şi juridic, determinarea căilor de combatere a acesteia.

2. Conţinutul de bază al tezei. Capitolul I este consacrat analizei investigaţiilor ştiinţifice privind contravenţia şi răspunderea contravenţională.

În capitolul II se examinează caracteristica juridică a contravenţiei.

Capitolul III este consacrat analizei contravenţionalităţii ca fenomen, cauzelor şi condiţiilor care o favorizează.

În capitolul IV se examinează: sistemul subiecţilor administrării în domeniul combaterii contravenţionalităţii; formele activităţii privind combaterea contravenţionalităţii; metodele de combatere a contravenţionalităţii; locul şi rolul cadrului juridic ca mecanism de combatere a contravenţionalităţii şi căile de perfecţionare a lui.

3. Principalele rezultate obţinute. Investigaţiile efectuate pentru soluţionarea problemei ştiinţifice abordate, realizarea scopului şi obiectivelor cercetării ne-au permis să formulăm unele elemente de noutate care sunt, deja, reflectate în diverse publicaţii ştiinţifice ale autorului, raporturi ştiinţifice, şi anume:

1. Argumentarea necesităţii investigaţiei continuă a contravenţiei şi contravenţionalităţii ca instituţii de bază ale dreptului contravenţional;

2. Formularea şi argumentarea concepţiei de dezadministrativare a regimului juridic contravenţional şi instituirea unui regim juridic separat ceea ce se echivalează cu confirmarea apariţiei unei noi ramuri ai dreptului – Drept contravenţional;

3. Aprecierea poziţiei legislatorului de a introduce în lege răspunderea contravenţională a persoanei juridice ca fiind inoportună, deoarece această decizie nu se încadrează în concepţia teoriei generale a dreptului şi a dreptului contravenţional;

4. Determinarea lacunelor în normele juridice procesuale care stabilesc statutul administrativ-juridic a subiectului activ al contravenţiei (art. 385 CC al RM – „Persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional”) şi celui pasiv (art. 387 CC al RM – „Victima”). Propuneri privind perfecţionarea lor.

5. Propunerea variantelor modificate a definiţiilor de contravenţie şi de contravenţionalitate;

6. Determinarea sistemului de organe abilitate de a combate contravenţionalitatea. Evidenţierea criteriilor ştiinţifice şi practice de determinare a acestui sistem;

7. Evidenţierea formelor şi metodelor de combatere a contravenţionalităţii. Perfecţionarea mecanismului juridic de aplicare a lor.