Facultatea de litere – Catedre

Mesaj Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

Mesaj Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

Catedra Filologie Romanică “Petru Roșca“ asigură plenar procesul de studiere profundă a limbilor romanice și a limbilor orientale (limba și cultura chineză, limba și cultura coreeană), atât la Facultatea de Litere, cât și predarea limbii, culturii și civilizației franceze la Litere și la celelalte facultăți din cadrul ULIM-ului.

Pivotul activității catedrei sus nominalizate vizează formarea specialiștilor de înaltă calificare profesional-didactică în domeniul li8mbii, culturii și civilizației franceze la ciclul Licență (specialitatea Traducere și interpretare) și  ciclul Master – Masterat (program Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional și Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi germanice).

Filologia romanică în contextul multiplelor filologii are ca obiect studiul, în primul rând istoric și comparativ, diacronic și sincronic al limbilor și literaturilor romanice (franceze, spaniole, române). Cu toate că cercetarea limbilor face parte din lingvistică, iar filologia, în sensul propriu al cuvântului, urmărește mai degrabă analiza textelor (literare, științifice, publicistice, etc.), nici o cercetare filologică nu este posibilă fără solide baze lingvistice; granițele dintre  lingvistică și filologie n-au fost și nu sunt încă foarte precise.

Moto-ul  Catedra de Filologie Romanică „Petru Roșca”:  A promova cu academism cumpătat   realizările marilor romaniști de la Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), Karl Vossler (1872-1949), Ferdinand de Saussure (1857-1913),  Charles Bally (1865-1947), La Leo Spitzer (1887-1960), André Martinet (1908-1999), Albert Dauzat (1877-1955), Ferdinand Brunot (1860-1936), Eugeniu Coșeriu (1921-2001), Silviu Berejan  (1927-2007), Grigore Cincilei (1936 – 1999), Victor Banaru (1941 – 1997).

La disciplină de sine stătătore, filologia romanică  s-a născut ca și filologia germanică și lingvistica comparată, în urma mișcării cultural-științifice declanșate de romantismul în Europa, la sfârșitul sec. XVIII-lea.

Cercetările în domeniul filologiei romanice au fost și sunt mereu în ascensiune. Publicațiile științifice ale catedrei pe parcursul anilor 1993 (de la înființarea catedrei în cadrul facultății de Litere până la ora actuală  au depășit cifra de 2000 (monografii, articole, studii, dicționare, manuale, cursuri universitare).

Revistele facultății: Studii filologice, Francopolyphonie (2006-2018), Intertext (2010-pînă în prezent) sunt cunoscute și valorificate în cercetări filologice nu numai de cei interesați din Republica Moldova și România. Revistele noastre pot fi găsite în cele mai diverse centre bibliotecare din Europa, America, Africa.

Una din trăsăturile distinctive ale catedrei Filologie Romanică o constituie corpul profesoral didactic, care erste un colectiv omogen, dotat de o competență și o pregătire științifică ireproșabilă. Este unica catedră în cadrul căreia activează șase doctori habilitați profesori.

O altă trăsătură care merită de a fi menționată în acest context este dragostea, dar și responsabilitatea fiecărui cadru didactic față de studentul care a sosit la ULIM pentru a face romanistica.

Dragi actuali și viitori studenți, cunoașterea limbilor  romanice dar și a limbilor orientale este un itinerar contemporan care merită de a fi parcurs întru a obține o carieră de performanță.  Perseverați, aspirați, căutați, faceți din aceste verbe acțiune, un avantaj demn de secolul XXI.

Mesaj Șef Catedră Filologie Germanică

Mesaj Șef Catedră Filologie Germanică


Catedra Filologie Germanică asigură procesul de studiere a limbilor germanice, atât la Facultatea de Litere (limba engleză şi germană ca prima și a doua limbă în diferite variații), cât şi la celelalte facultăţi ale ULIM (Drept, Ştiinţe Economice, Biomedicină şi Ecologie, Psihologie și Științe ale Educației etc).

Activitatea de bază a Catedrei Filologie Germanică vizează formarea specialiştilor de înaltă calificare profesională în domeniul limbii engleze şi germane la ciclul Licență (specialitatea Traducere și interpretare) și  ciclul Master (program Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional și Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi germanice). Catedra Filologei Germanică activează în baza unei concepţii unitare şi moderne de formare a specialiştilor traducători-interpreţi de limbi străine.

Trăsătura distinctivă a catedrei Filologie Germanică este reprezentată prin corpul său profesoral, un colectiv omogen, competent, cu o pregătire ştiinţifică excelentă, concretizată în numeroase publicații științifico-didactice apărute în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Aici este bine să ne amintim de cuvintele celebrei filozoafe franceze Simone Weil care la începutul secolului XX scrisese: „Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori”. Parafrazând acest citat la specialitatea catedrei Filologei Germanică vom obține o triadă „traducător-profesor-traducător”, ceea ce discutat contextual ar însemna că mai mult de jumătate din corpul profesoral-didactic îl constutuie absolvenții facultății noastre, adică suntem un colectiv cu un potențial pedagogic și științific nelimitat.

În vederea intensificării procesului de studiere a limbilor germanice la ULIM catedrei îi este afiliat Centrul Britanic dotat cu echipament performant şi literatură metodico-didactică în limbile engleza şi germană, ceea ce permite studenţilor de la toate facultăţile să-şi perfecţioneze abilităţile de cunoaştere ale limbilor date.

În acest context, este bine să ne amintim că învățând o limbă străină înțelegem nu numai cum gândesc și cum simt reprezentanții societății anglofone/germanofone, care sunt valorile și cum ele se exprimă, ci avem totodată o oglindă culturală în care putem să vedem mai clar propria noastră societate.

Dragi actuali și viitori studenți, cunoașterea limbilor  străine  este  un „must know” în viața cotidiană și în carieră.  Faceți din ele un avantaj!

Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”

Personalul facultății

Secția Filologie Franceză

Ion Manoli

 

Şef Catedră, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Teoria literaturii, literatura franceză, literatura universală, lexicografia, stilistica limbii franceze.  

CV Ion Manoli

Elena Prus

 

Prorector pentru Cercetare Științifică, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, teoria literaturii, literatura franceză, literatura francofonă.  

 

CV Elena Prus

Victor Untilă

Directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale, conferențiar universitar, doctor Domenii de interes științific: Filosofia limbajului, semiotica, hermeneutica, metodologia cercetării.  

CV  Victor Untilă

   Svetlana             Saracuța  

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată în drept și economie, psihopedagogia.  

CV Saracuta Svetlana

Elena Graur

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată, FOS.  

CV Graur Elena

Secția Filologie Spaniolă
 

Angela Chiriță

 

Conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Teoria și practica traducerii, gramatica limbii spaniole, romanistica.  

CV Angela Chirita

Marius Chiriță

 

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Didactica limbii spaniole, cultura și civilizația hispanică, traducerea specializată.  

CV Marius Chiriță

Secția Filologie Română
         Angela              Savin-Zgardan  

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Lingvistica, filosofia limbajului, limba română pentru alolingvi, cultivarea vorbirii.  

CV Angela Savin-Zgardan

Dragoș Vicol

 

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Limba și literatura română, postmodernismul în literatura universală, exegeza textului literar, arta oratorică.  

CV Dragos Vicol

Nicolae Chiricencu

 

Lector universitar

Domenii de interes științific: Metodologia predării limbii latine, etimologia, romanistica.  

CV Nicolae Chiricencu

Secția Limbi Asiatice (orientale)

Personalul Facultății

Centrul de Cultură şi Limbă Coreeană

„Se Jong”

Han Ho Jin

Director, Centrul „Se Jong”, lector universitar

 Kim Won Sim

Vice-director, Centrul „Se Jong”, lector universitar   CV Kim Won Sim
 Vataman Carolina Centrul „Se Jong”, asistent universitar
Institutul Confucius

Cairang Lamao

Institutul Confucius, asistent universitar  CV Cairang Lamao

Jing Jing

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Jing Jing

Zhang Mao

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Zhang Mao

Zhu Yaya

Institutul Confucius, asistent universitar  CV Zhu Yaya

Cheng Xiao

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Cheng Xiao
 

Zhang Wenyi

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Zhang Wenyi

Catedra Filologie Germanică

Personalul facultății

Secția Filologie Engleză
 

     Inna Colenciuc

 

 Şef Catedră, 

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Semiotica, semantica, pragmatica, istoria literaturii universale, traducerea literară, traducerea orală, TAM.

 

 

 

CV Inna Colenciuc

 

Carolina Dodu-Savca

 

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, istoria literaturilor lumii, integrare europeană și instituții europene, studii europene.  

CV_Carolina Dodu-Savca

 

Zinaida Cameneva

 

 

Conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica, gramatica teoretică, corespondenţa de afaceri, traducerea automată.  

CV Zinaida Cameneva

 

Tatiana Podoliuc

 

Conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Bazele traductologiei, gramatica teoretică şi practică a limbii engleze, terminologie.  

 

CV Tatiana Podoliuc

Valentina Ciumacenco

Prorector pentru Relații Internaționale, Directorul Centrului Cooperare Internațională, conferențiar universitar, doctor Domenii de interes științific: Didactica limbii engleze, analiza discursului, terminologia politică.  

 

CV_Valentina Ciumacenco

Inga Stoianova

 

Conferențiar universitar, doctor

 

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica aplicată, terminologia şi terminografia, istoria limbii engleze, civilizația anglofonă, traducerea literară, traducerea specializată, monitorizarea multilingvă, didactica limbii engleze, limba engleză aplicată.  

 CV Inga Stoianova

 

   

Alexandra Rusu

 

Lector universitar, drd.

 

 

Domenii de interes științific: Gramatica limbii engleze, limba engleză aplicată în economie/ drept/ medicină.

 

CV Rusu Alexandra

Olga Pascari

 

 

Lector universitar, drd.

 

Domenii de interes științific: Terminologia, limbajele specializate, interpretarea de conferințe.

 

 

 

CV Olga Pascari

Galina Petrea

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba engleza aplicată în drept, engleza aplicată în design traducerea specializată.  

CV Galina Petrea

 

Andrei Bolfosu

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Traducerea specializată, tehnologii informaționale aplicate în limbi străine.  

CV Andrei Bolfosu

Inga Ratcova

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Textologia, analiza textului literar, gramatica limbii engleze.  

CV Inga Ratcova

Secția Filologie Germană

Iurie Krivoturov

 

Conferențiar  universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lingvistica limbii germane, teoria literară, teoria traducerii şi didactica limbii germane, istoria limbii germane [email protected]

Aliona Lisnic

 

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Gramatica limbii germane, traductologia, interpretarea de conferinţe.  

[email protected]

Componența Consiliului Studențesc al Facultății de Litere

Section

2020-2021

Nr. Nume, prenume Grupa, anul Limbi studiate Statutul/funcția Responsabilități
1. Baciu Alina 181, III Engleză – Spaniolă Președintă Coordonatoarea tuturor activităților
2. Andronic Alexandru 181, III Engleză – Chineză Vicepreședinte Student-ambasador, responsabil facultății Litere
3. Jereghi Ion 185, III Franceză – Engleză Vicepreședinte Responsabil de mediatizare, site-ul facultății Litere
4. Chivriga Anastasia 182, III Engleză – Germană Șef de grupă Responsabilă de activitățile extracurriculare
5. Jitar Daniela 183, III Engleză – Germană Șef de grupă Secretarul executiv al Consiliului Studențesc al Facultății de Litere
6. Cuflic Maria 185, III Franceză – Engleză Membră Responsabilă CRU (Centrul de reușită universitară ULIM)
7. Postoronca Valeria 186, III Germană – Engleză Membră Responsabil de situația academică și lucrul cu restanțierii
8. Iosif Critina 194, II Franceză – Engleză Membră Co-responsabilă CRU
9. Blanovschi Valentina 191, II Engleză – coreeană Șef de grupă Responsabilă de internaționalizare
10. Lozovanu Constanța 192, II Engleză – Germană Șef de grupă Responsabilă de voluntariat
11. Bolșoi Cristian 201, I Engleză – Germnaă Șef de grupă, membru Responsabilă de organizarea activităților C.S.
12. Tintaru Betty 201, I Engleză- Germană Membră Responsabilă de organizarea evenimentelor facultății
13. Dogoteru Mihai 202, I Engleză – Germană Membru Co-responsabil de difuzare și mediatizare a informației
14. Florea Eleonora 202, I Engleză – Coreeană Șef de grupă, membru Responsabilă de difuzarea anunțurilor
15. Peleavschi Petru 203, I Engleză – Germană Membru Responsabil de coordonarea cu Consiliile Studențești ULIM
16. Albu Elena 203, I Engleză – Germană Șef de grupă, membru Responsabil de situația academică și lucrul cu restanțierii
17. Plotnic Paulina 203, I Engleză – Germană Membră Responsabilă de activitățile de creație
18. Chiriac Iana 204, I Engleză – Coreeană Șef de grupă, membru Responsabil de performanța academică și concursuri
19. Levieremina Anastasia 204, I Engleză – coreeană Membră Responsabilă de organizarea activităților C.S.
20. Rahmistriuc Ecaterina 205, I Engleză – Germană Membră Responsabilă de coordonarea studenților străini
21. Murzin Ana 205, I Engleză – Chineză Membră Responsabilă de proiecte studențești
22. Binzaru Alisa 207, I Germană – Engleză Membră Responsabilă de logistică
23. Leaskovskaia Ecaterina 207, I Germană – Engleză Șef de grupă, membră Responsabilă de proiectele de voluntariat

Componența nominală a Comisiei pentru Asigurarea Calității

Personalul facultății

Nr Nume, prenume Funcţia Catedra e-mail
1. Chirita Marius Președinte Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca” [email protected]

 

2. Galina Petrea Vice-președintă

 

Catedra Filologie Germanică [email protected]

 

3. Vicol Dragoș,

profesor universitardoctor habilitat

Coordonator în cadrul instituției bază a stagiilor de practică, CAV

Membru coorodonator

 

Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca” [email protected]
4. Podoliuc Tatiana,

conferențiar universitar, doctor

Co-responsabilă de programele de studii Masterat

Membră

 

Catedra Filologie Germanică [email protected]

 

5. Krivoturov Iurie,

conferențiar universitar, doctor

Co-responsabil de activitatea științifică și cercurile științifice la Facultate

Membru

 

Catedra Filologie Germanică [email protected]

 

6. Kim Won Sim,

Vice-director Centrul „Se Jong”, lector universitar

Membră

 

Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca” [email protected]

 

7. Inesa Foltea,

angajator

Membră, Reprezentantă a angajatorilor Președintă și fondatoare a UTA, traducător autorizat la Ministerul Justiției, Republica Moldova,

-Director MARION, Agenție de turism, Biroul de Traduceri VASSY TRADE

marion.com.md

http://inesafoltea.com/marion/

„IntralexC&C” Bureau of Translation

0680 88 608

022 210 288

 

8. Ciprian Rotaru, masterand, profesor de limbă engleză Reprezentantul absolvenților Facultății de Litere Profesor de limbă engleză, Centrul de instruire în limbi străine, ULIM [email protected]

 

9. Baciu Alina, studentă la Ciclul I Președinta Consiliului studențesc Gr. 181, III, (limbile englezăs-spaniolă) [email protected]
10. Florea Eleonora, șefa grupei 202 Membră, reprezentantă a studenților Gr.202, I, Licență (limbile engleză-coreeană) [email protected]

Lista membrilor Consiliului Profesoral al Facultății de Litere

Personalul facultății

Nr. Nume, prenume Funcția/ Titlurile ştiinţifice și ştiinţifico-didactice
1. Dodu-Savca Carolina Decana Facultății, conferențiar universitar, doctor,

Președinta Consiliului Profesoral al Facultății de Litere

2. Nebunelea Natalia Prodecana Facultății de Litere
Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca” (9 membri titulari)
3. Manoli Ion Șef catedră Filologie Romanică „Petru Roşca”, profesor universitar, doctor habilitat

Vice-președintele Consiliului Profesoral al Facultății de Litere

4. Prus Elena Prorector pentru proiecte, profesor universitar, doctor habilitat
5. Vicol Dragoș profesor universitardoctor habilitat
6. Savin Angela profesor universitardoctor habilitat
7. Untilă Victor Directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale,

conferențiar universitar, doctor, responsabil Masterat și activitate științifică

8. Chiriță Angela conferențiar universitar, doctor
9. Saracuța Svetlana lector universitar, master
10. Graur Elena lector universitar, master
11. Chiricencu Nicolae asistent universitar
 (8 membri prin cumul intern)
12. Han Ho Jin Centrul „Se Jong”, lector universitar
13. Kim Won Sim Centrul „Se Jong”, lector universitar
14. Vatamanu Carolina Centrul „Se Jong”, asistent universitar
15. Chen Yiqi Institutul Confucius, asistent universitar
16. Jing Jing Institutul Confucius, asistent universitar
17. Li Xiaotong Institutul Confucius, asistent universitar
18. Zhang Wenyi Institutul Confucius, asistent universitar
19. Zhou Xinyi Institutul Confucius, asistent universitar
Catedra Filologie Germanică (15 membri titulari)
20. Colenciuc Ina Șef catedră, Filologie Germanică lector universitar, drd.
21. Ciumacenco Valentina Prorector pentru Relații Internaționale, conferențiar universitar, doctor
22. Stoianova Inga conferențiar universitar, doctor
23. Cameneva  Zinaida conferențiar universitar, doctor, responsabilă de stagiile de practică
24. Chirița Marius lector universitar, drd. Președintele Comisiei de asigurare a calității a Facultății de Litere
25. Podoliuc Tatiana conferențiar universitar, doctor
26. Krivoturov Iurie conferențiar universitar, doctor
27. Lisnic Aliona lector universitar, drd.
28. Pascari Olga lector universitar, drd.
29. Rusu Alexandra lector universitar, drd.
30. Ratcova Inga asistent universitar, drd.
31. Petrea Galina lector universitar, master
32. Bolfosu Andrei lector universitar, master
33. Balan Mihail lector universitar, master
34. Boronin Vladimir asistent universitar, masterand

  Aplică

  Facultatea de Litere

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail