Licență – Condiții de admitere

Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență ( ciclul – I ) în Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

Perioada de înscriere

Comisia de Admitere activează în perioada: 01 iulie – 30 august 2019.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la 9.00 – 18.00.
Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur:
01 iulie – 19 iulie 2019.
Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur – 22 iulie, ora 12.00.
Depunerea actelor de studii (original) – II tur: 22 iulie – 30 august 2019.
Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2019-2020 – 31 august, ora 12.00.

 

Program de studii 2019-2020

Facultatea Specialitatea Forma de studii
Facultatea drept Drept cu module de specializare
- Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
- Drept Economic (Civil);
- Drept Penal;
- Drept Vamal;
- Drept Internațional
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale
Contabilitate
Finanțe și bănci
Business și administrare
Marketing și logistică
Servicii hoteliere, turism și agrement
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*
Psihopedagogie
Asistenta socială
Sociologie
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea de Litere Traducere și interpretare*
Combinații de limbi :
engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană
cu frecvență
Facultatea Biomedicină și Ecologie Servicii publice estetologice* cu frecvență
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației
Informatică aplicată
Design interior*
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism Relații Internaționale
Jurnalism și procese mediatice
cu frecvență /
cu frecvență redusă

Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

Categorii de candidați

  1. La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

– diplomei de bacalaureat;

– diplomei de studii profesionale (colegiu);

– diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

 1. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
 2. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
 3. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.
 4. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
 5. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:
a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;
c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);
d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2019.
2.  Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 absolvenților care se vor înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii până la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.
3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Condițiile concursului

Concursul de admitere se va desfășura în baza:
mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
media generală pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegiu);
media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

  Aplică

  Studii - Licență

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail