Skip to main content
EvenimenteUncategorized @ro

Anunţ privind iniţierea procesului de alegere a rectorului Universității Libere Internaţionale din Moldova

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (4) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, hotărârii nr. 1/23 din 02.02.2023 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului instituției, aprobat de Senatul ULIM la 18.06.2020, se anunță inițierea procesului de alegere a rectorului Universității Libere Internaţionale din Moldova.

Poate candida pentru a fi ales în funcţia de rector al Universității Libere Internaţionale din Moldova persoana care deţine titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Candidații la postul de rector vor depune pe adresa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM un dosar de participare la concurs, care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

  1. scrisoarea de intenţie;
  2. curriculum vitae (format Europass);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
  5. documente doveditoare privind experienţa în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal/prin poștă/e-mail în perioada 23 februarie 2023 – 06 martie 2023 inclusiv, între orele 900 – 1600, în zile de lucru, în oficiul (pe adresa) Secretarului Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM (Sorbala Mihail MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, bir. 211, e-mail: msorbala@ulim.md).

Candidatul este responsabil ca dosarul trimis prin poștă să ajungă la Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM până la data și ora limită de depunere a acestuia, stabilită în prezentul anunț.

În cazul depunerii dosarului prin e-mail, candidatul va prezenta și dosarul pe suport material, dar nu mai târziu decât ultima zi de depunere a dosarului, menționată în prezentul anunț.

Datele de contact ale persoanei responsabile de oferire a informațiilor suplimentare și de primire a dosarelor candidaţilor: Sorbala Mihail, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, bir. 211, e-mail: msorbala@ulim.md, tel.+ 069667058.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM

Leave a Reply