Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Colocviu științific internațional „Etică și deontologie profesională…” 7-8 mai 2020

Uncategorized @ro

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM “ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY…”, May 7-8, 2020

Без категории

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ ‘ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ…’, 7-8 мая 2020

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

„ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN CERCETAREA ȘI ACTIVITATEA PRACTICĂ

DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIAL-COMPORTAMENTALE”

CHIȘINĂU, ULIM, 7-8 mai 2020

Facultatea Științe Sociale și ale Educației, ULIM,

în parteneriat cu

Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM,

LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences

Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Universitatea”Petre Andrei”, Iași, România,
Institutul de Psihologie al Academiei de Științe din Rusia, Moscova, Rusia,
Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți,
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din Chișinău

vă invită să participați la Colocviu Științific Internațional ”Etică și deontologie profesională în cercetarea și activitatea practică din domeniul științelor social-comportamentale”,  care va avea loc la 7-8 mai 2020. Înscrierea la colocviu se face până la 18 aprilie 2020 prin completarea și expedierea formularului de înregistrare (deschideți anexele ). Condițiile de înregistrare, prezentare a rezumatului și textului comunicării sunt stipulate în formulare. Programul colocviului va fi întocmit până la 18 aprilie și prezentat la 28 aprilie 2020.

Pentru prezentări în plen vor fi invitați specialiști și cercetători cu renume din țară și de peste hotare.

 

Ateliere:

 • Aspecte etice în psihologia clinică, consilierea psihologică și psihoterapie
 • Standarde etice în activitatea de psihodiagnostic
 • Provocări de ordin etic în activitatea psihologilor școlari (consilierilor educaționali)
 • Principii și standarde etice în activitatea psihologului social, juridic, militar
 • Standarde etice în asistența socială
 • Etică și deontologie în cercetarea științifică
 • Comunicări-poster

Comitetul organizatoric

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ

«ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК»

КИШИНЭУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, 7-8 мая 2020 г.

Факультет социальных и образовательных наук, ULIM,

с участием

Докторальной школы экономических, социальных наук и информационных технологий, ULIM

Научно-исследовательский центр социальных и гуманитарных наук LUMEN

Факультета психологии, педагогических наук и социальной работы, Университета ”Петре Андрей”, Яссы, Румыния

Института психологии Российской академии наук, г. Москва, Россия

Факультета педагогики, психологии и искусств, Государственного университета «Алеку Руссо», Бельцы

Психо-Социо-Педагогического Центра г. Кишинэу

приглашает вас принять участие в Международном научном коллоквиуме «Этика и профессиональная деонтология в исследовательской и практической деятельности в области социально-поведенческих наук», который состоится 7-8 мая 2020 года. Регистрация производится до 18 апреля 2020 года путем заполнения и отправки регистрационной формы (откройте приложения). Условия регистрации, представления резюме и текста сообщения оговариваются в формуляре. Программа конференции будет составляться до 18 апреля и будет представлена 28 апреля 2020 года.

Для презентаций на пленарных заседаниях будут приглашены известные специалисты и исследователи из страны и зарубежья.

 

Мастерские:

 • Этические аспекты в клинической психологии, психологическом консультировании и психотерапии
 • Этические нормы в психодиагностической практике
 • Этические проблемы в деятельности школьных психологов (педагогических консультантов)
 • Этические принципы в деятельности социального, правового, военного психолога
 • Этические стандарты в социальной помощи
 • Этика и деонтология в научных исследованиях
 • Сообщения – постер

 

Организационный комитет

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM

“ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY IN RESEARCH AND PRACTICE

IN THE SOCIO-BEHAVIORAL SCIENCES FIELD”

CHIȘINĂU, ULIM, Mai 7-8, 2020

Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM,

in partnership with

Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences, ULIM,

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences

Faculty of Psychology, Educational Sciences and Social Work “Petre Andrei”, Iași, Romania,

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,

Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti,

Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chisinau

invites you to participate in the International Scientific Colloquium “Ethics and professional deontology in research and practice in the socio-behavioral sciences field”, which will take place on the 7-8th of May, 2020. Registration to the colloquium is open till the 18th of April 2020 by filling in the registration form (download here). Conditions of registration, presentation of abstracts and communication paper are described in the registration form. The colloquium program will be elaborated to April 18, 2020 and presented to April 28, 2020. In plenary session, national and foreign renowned specialists and researchers will be invited with thematic presentations.

 

Sections:

 •  Ethical standards in clinical psychology, psychological counseling and psychotherapy
 •  Ethical standards in psycho-diagnostic activity
 •  Ethical challenges in the activity of educational psychologists
 •  Principles and ethical standards in the activity of social, legal, military psychologists
 •  Ethical standards in social work
 •  Ethics and deontology in scientific research
 •  Session of posters

 

Organizational Committee

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM

“ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY IN RESEARCH AND PRACTICE

IN THE SOCIO-BEHAVIORAL SCIENCES FIELD”

CHIȘINĂU, ULIM, Mai 7-8, 2020

Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM,

in partnership with

Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences, ULIM,

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences

Faculty of Psychology, Educational Sciences and Social Work “Petre Andrei”, Iași, Romania,

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,

Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti,

Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chisinau

invites you to participate in the International Scientific Colloquium “Ethics and professional deontology in research and practice in the socio-behavioral sciences field”, which will take place on the 7-8th of May, 2020. Registration to the colloquium is open till the 18th of April 2020 by filling in the registration form (download here). Conditions of registration, presentation of abstracts and communication paper are described in the registration form. The colloquium program will be elaborated to April 18, 2020 and presented to April 28, 2020. In plenary session, national and foreign renowned specialists and researchers will be invited with thematic presentations.

Sections:

 •  Ethical standards in clinical psychology, psychological counseling and psychotherapy
 •  Ethical standards in psycho-diagnostic activity
 •  Ethical challenges in the activity of educational psychologists
 •  Principles and ethical standards in the activity of social, legal, military psychologists
 •  Ethical standards in social work
 •  Ethics and deontology in scientific research
 •  Session of posters

Organizational Committee

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

 CHAIR:

Dr. Svetlana RUSNAC, Dean Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM

 VICE-CHAIRS:

Dr. Elena ROBU, Director Doctoral School of Economic, Social Sciences and IT, ULIM

Dr. Neli BALODE, Chief Department of Psychology and Educational Sciences, ULIM

MA Svetlana HARAZ, Chief Department of Social Work and Sociology ”Nicolae Sali”, ULIM

MEMBERS:

 • PhD Ágnes BÁLINT, University of Pécs, Hungary
 • Dr. Silvia BRICEAG, State University” Alecu Russo”, Bălți
 • Dr Svetlana GOREA, Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chișinău
 • Dr. Svetlana HADZHYRADYEVA, Department of Public Management, Нaціoнaльнa Aкaдeмія Дepжaвнoгo Упpaвління пpи Пpeзидeнтoві Укpaїни, Kyiv
 • PhD Vadim MOLDOVAN, York College of the City University of New York, USA
 • PhD Paola Fausta Maria MOLINA, Università di Torino, Dipartimento di psicologia, Italia
 • Dr. Roxana NECULA, University”Al. I. Cuza”, Iași, Romania
 • PhD Jolanta PIVORIENE, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
 • Dr. Cristina-Maria Stoica, University „Petre Andrei”, Iași, Romania
 • Dr. Viorel ROBU, University „Vasile Alecsandri” of Bacău, Romania
 • PhD Alexander REDLICH, University of Hamburg, Institute for Psychology, Germany
 • Dr. Antonio SANDU, University „Ștefan cel Mare” of Suceava, president of Association LUMEN, Iași, Romania
 • Dr. Lucia SAVCA, chief-editor Journal Psychology, Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Chișinău
 • Dr. Cristina-Maria STOICA, University ”Petre Andrei”, Iași, Romania
 • Dr. Vadym VASIUTYNSKYI, Institute of social and political psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ

«ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК»

КИШИНЭУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, 7-8 мая 2020 г.

Факультет социальных и образовательных наук, ULIM,

с участием

Докторальной школы экономических, социальных наук и информационных технологий, ULIM

Научно-исследовательский центр социальных и гуманитарных наук LUMEN

Факультета психологии, педагогических наук и социальной работы, Университета ”Петре Андрей”, Яссы, Румыния

Института психологии Российской академии наук, г. Москва, Россия

Факультета педагогики, психологии и искусств, Государственного университета «Алеку Руссо», Бельцы

Психо-Социо-Педагогического Центра г. Кишинэу

приглашает вас принять участие в Международном научном коллоквиуме «Этика и профессиональная деонтология в исследовательской и практической деятельности в области социально-поведенческих наук», который состоится 7-8 мая 2020 года. Регистрация производится до 18 апреля 2020 года путем заполнения и отправки регистрационной формы (откройте приложения). Условия регистрации, представления резюме и текста сообщения оговариваются в формуляре. Программа конференции будет составляться до 18 апреля и будет представлена 28 апреля 2020 года.

Для презентаций на пленарных заседаниях будут приглашены известные специалисты и исследователи из страны и зарубежья.

 

Мастерские:

 • Этические аспекты в клинической психологии, психологическом консультировании и психотерапии
 • Этические нормы в психодиагностической практике
 • Этические проблемы в деятельности школьных психологов (педагогических консультантов)
 • Этические принципы в деятельности социального, правового, военного психолога
 • Этические стандарты в социальной помощи
 • Этика и деонтология в научных исследованиях
 • Сообщения – постер

 

Организационный комитет

 

Leave a Reply