Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Regulament Licența/Masterat

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică, Inginerie și Design  

     

REGULAMENT PRIVIND

ELABORAREA ŞI PERFECTAREA TEZELOR/PROIECTELOR

 DE LICENŢĂ/MASTER

Aprobat la ședința catedrei

Tehnologii Informaționale 

din 11 octombrie 2018

Șef catedră

Dr., conf.univ. Iu.Dubcovețchi

 

CUPRINS

1. INFORMAȚII GENERALE

2. CONȚINUTUL ȘI VOLUMUL TEZEI/PROIECTULUI

3. PERFECTAREA CAPITOLELOR

4. PREZENTAREA FORMULELOR, TABELELOR ȘI FIGURILOR

5. RESPONSABILITĂŢI

6. BIBLIOGRAFIE

7. ANEXE

              7.1. Foaia de titlu a tezei/proiectului

              7.2. Exemple de descriere a surselor bibliografice

              7.3. Declaraţia privind asumarea răspunderii    

1. INFORMAŢII GENERALE

Teza/proiectul de licenţă/master este o lucrare originală, perfectată în baza propriilor elaborări ai autorului, conţine rezultate teoretice, practice noi, ilustrează aportul autorului în domeniul respectiv şi este pregătită  în scopul obţinerii gradului de licenţiat/magistru [1].

Temele tezelor de licenţă/master sunt corelate cu direcţiile ştiinţifico – practice  ale  catedrei, facultăţii, universităţii, ministerului, ţării, cu tendinţele respective mondiale şi sînt aprobate de  consiliul facultăţii,  cu cel puţin 8 luni  înainte de susţinerea tezei.

Tema tezei/proiectului se formulează  laconic, reflectă ideea, sensul principal al elaborărilor.

2. CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZEI/PROIECTULUI

Compartimentele tezei/proiectului şi volumul lor sunt descrise în Tabelul 1. Teza/proiectul conţine partea principală (compartimentele 1-­8) şi partea complementară (compartimentele 9-14). Volumul părţii principale a tezei de licenţă/master nu va depăşi 60/80 pagini, inclusiv materialul ilustrativ − figuri şi tabele (nu mai mult de 30%). Volumul părţii complementare nu se limitează.

Denumirea compartimentelor

Volum, pagini, format  A4, font 12, interval 1,5

Proiect de licenţă

Teza de master

1

FOAIA  DE TITLU 

1

1

2

CUPRINS 

1-2

1-2

3

ADNOTARE (în 2 limbi) 

3

3

4

LISTA ABREVIERILOR

1

1

5

INTRODUCERE

2-3 

3-4

6

ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEMEI TEZEI  (se va scrie denumirea concretă a capitolului) 

12-15 

(1 capitol)

18-20

(1 capitol)

7

COMPARTIMENTUL  DE BAZĂ AL TEZEI (cu denumiri concrete ale capitolelor)

25-30 

(2 capitole)

35-40

(pînă la 3 capitole)

8

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

1-2

2-3

9

BIBLIOGRAFIE 

nu mai puţin de 30 surse bibliografice 

nu mai puţin de 50 surse

bibliografice

10

Total  pagini  (inclusiv materialul ilustrativ)

50-60

70-80

11

ANEXE 

nu se limitează

nu se limitează

12

DECLARAŢIA PRIVIND ΟRIGINALITATEA CΟNŢINUTULUI TEZEI  DE LICENŢĂ/MASTERAT (Anexa 3)

1

1

13.

CV-ul AUTORULUI

1-2

1-2

14

AVIZUL CONDUCĂTORULUI TEZEI

15

AVIZUL EXTERN

Foia de titlu

Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 1. În caz dacă teza/proiectul este scrisă în altă limbă decît cea de stat a Republicii Moldova, după foaia de titlu urmează o foaie de titlu suplimentară, scrisă în limba de stat a Republicii Moldova.

Adnotare

În adnotare se prezintă numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei/proiectului, gradul solicitat (teză de licenţă/master), localitatea, anul perfectării tezei, structura tezei (de exemplu, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 30 titluri, 6 anexe, 50 pagini de text de bază, 17 figuri, 10 tabele), cuvintele-cheie (până la 10 cuvinte, într-un rând separat).

Se descriu, în mod separat, următoarele compartimente: domeniul de studiu, scopul şi obiectivele lucrării, noutatea şi originalitatea lucrării; problema importantă soluţionată în domeniul respectiv  semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, implementarea rezultatelor ştiinţifice. Adnotarea se prezintă în 2 limbi: limba în care este perfectată teza/proiectul și într-o limbă străină.

Introducere

Se descrie actualitatea şi importanţa problemei abordate; scopul şi obiectivele tezei; noutatea ştiinţifico – practică a rezultatelor obţinute; importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării; sumarul compartimentelor tezei.

Analiza situației în domeniul temei tezei

(se va scrie denumirea concretă  a capitolului)

Compartimentul dat conţine analiza profundă a materialelor la tema tezei: articolelor, monografiilor, manualelor, brevetelor de invenţie etc., publicate în ţară şi peste hotare. O atenţie deosebită se va acorda publicaţiilor din ultimii 3 ani. În baza studierii literaturii de specialitate, se va face o analiză comparativă a situaţiei existente în domeniu,  se va formula  problema de studiu şi direcţiile de soluţionare a ei. Se vor formula scopul şi obiectivele tezei.

La etapa de lucru la compartimentul dat conducătorului tezei/proiectului  se vor prezenta listele surselor bibliografice colectate, cuprinsurile surselor bibliografice selectate, materialele în forma electronică etc.

La perfectarea compartimentului dat cât şi a tezei/proiectului în întregime,  în modul obligatoriu se va respecta Legea privind dreptul de autor [2] (vezi compartimentul 5), se vor face referinţe la sursele bibliografice utilizate.

Comportimentul de bază al tezei

(se vor perfecta denumirile concrete ale capitolelor) 

În compartimentul acesta se descriu: metodologia cercetării; elaborările noi, propuse de autor (algoritmi, metode, dispozitive, sisteme, modele etc.);  rezultatele obţinute  teoretice, experimentale ale studiului realizat. Se vor descrie softurile elaborate, datele experimentale obţinute în formă de tabele, figuri. Se descriu  realizările şi implementările respective, parametrii tehnici (rapiditatea, fiabilitatea etc.). Se ilustrează posibilităţile utilizării elaborărilor în diverse aplicaţii. Se prezintă ghidul utilizatorului, ghidul programatorului etc.

Fiecare capitol al tezei/proiectului  se finalizează cu concluzii, perfectate într-­un paragraf, numerotat în ordinea respectivă. 

Concluzii generale și recomandări

În compartimentul dat se expun  rezultatele obţinute de autor, avantajele  şi valoarea elaborărilor propuse, impactul lor asupra domeniului respectiv. Se descrie aportul personal al autorului. Recomandările se prezintă în formă de sugestii privind utilizarea rezultatelor obținute și studiul de perspectivă.

Bibliografie

Lista bibliografică este o parte a aparatului ştiinţific al tezei. Lista bibliografică se prezintă în ordinea alfabetică și se divizează  conform originii (cu grafie latină, rusă), cu păstrarea numerotării unice.

Referinţele bibliografice se indică în paranteze pătrate, înserate în text, de exemplu, [7]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei bibliografice, se indică  şi pagina, de exemplu, [7, p. 314]. În cazul mai multor referințe – [7, p.12; 12, p.55; 5, p.133].

Citatul trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în procesul citării se admite în cazul în care nu afectează textul citat şi se marchează prin puncte de suspensie (…).

Utilizarea unor idei, date străine sau interpretarea textului fără citare este considerat ca fapt de plagiat, care reprezintă una din încălcările grave a eticii ştiinţifice.

Exemple de descriere a unor surse bibliografice sunt prezentate în Anexa 2.

Anexe

ofturi, date experimentale, descrieri de metodici, sisteme,  acte de implementare a rezultatelor obţinute, etc. Fiecare anexă va avea  nr și denumire.

 1. PERFECTAREA CAPITOLELOR

Teza se perfectează în  Times New Roman,  font 12, cu 1,5  linii  spaţiu între rânduri, format A4, cu margini: stânga  – 3 cm, dreapta  – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii.

Teza se numerotează începând cu foaia de titlu şi terminând cu ultima pagină. Numărul se plasează în centrul paginii, jos. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică. Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.

În denumirile capitolelor tezei nu se utilizează cuvintele „Capitol”, „Paragraf” (sau semnul „§”), „Secţiune”, „Dimensiune” etc. Capitolele se scriu cu majuscule iar paragrafele și concluziile la capitol – cu  litere mici. Capitolele şi paragrafele se numerotează  prin cifre arabice.

2.1. Denumirea paragrafului (Bold, aliniat în stânga)

……………….

2.5. Concluzii la capitolul 2

În teză se utilizează următoarele categorii de materiale: texte; formule; tabele; figuri (desene, fotografii, diagrame etc.). Formulele, tabelele şi figurile se numerotează luând în considerare numărul capitolului. Formula se amplasează în partea stângă a rândului, iar numărul ei – în partea dreaptă. Titlul tabelului se plasează de asupra tabelului, din dreapta. Titlul figurii se plasează sub figură, în centru (de exemplu, Fig.2.5).

Exemple:

        Z = (X+Y)+(C­ D)4                                                                                                              (3.5)

Tabelul 1.1. Caracteristici ale serverelor

Denumirea

Frecvenţa UPC, GHz

Nr. de UPC

Capacitatea memoriei RAM, Gb

Capacitatea memoriei HDD, Gb

SPBL1

2,8

2

16

48

SPBL2

2,4

2

16

96

SPBL3

2,8

4

64

28

Conducătorul tezei este responsabil pentru formularea temei tezei, elaborarea sarcinii, corespunderea şi calitatea materialului prezentat în teză  temei respective.

Competitorul (student, masterand) este obligat cu stricteţe să respecte graficul de lucru la teză, să prezinte conducătorului materialele respective la timp, sa fie prezent la consultaţii şi să coordoneze toate întrebări cu conducătorul.

La perfectarea tezei se respectă Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe [2], care prevede trimiteri obligatorii la surse bibliografice de unde s-au preluat materialele utilizate în teză.

Conform articolului  28 „Alte excepţii şi limitări” al legii nominalizate sînt permise fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii următoarele acţiuni:
– utilizarea unor citate de proporţii reduse în cadrul unei alte opere, în scop de cercetare sau de critică, cu condiţia ca acestea să se refere la o operă sau la un alt obiect protejat care a fost deja pus, în mod legal, la dispoziţia publicului, indicîndu-se sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil; folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un scop specific;
– utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectură sau sculptură amplasate permanent în locuri publice;

   – utilizarea operelor în legătură cu demonstrarea sau reparaţia unui echipament;
–  utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil în scop de reconstrucţie a imobilului respectiv;

   –  fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul public în scopuri de arhivare de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori indirect.

Articolul  29   „Utilizarea programelor pentru calculator şi a bazelor de date. Decompilarea programelor pentru calculator”, prevede următoarele:

(1) În absenţa unor clauze contractuale exprese, achizitorul legal al unui program de calculator sau al unei baze de date nu trebuie să obţină consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor pentru a le utiliza în conformitate cu destinaţia acestora, inclusiv pentru a corecta erorile.
(2) Realizarea, în măsura în care aceasta este necesară pentru utilizarea respectivă, a unei copii de rezervă de către o persoană care are dreptul să utilizeze programul de calculator nu poate fi împiedicată prin contract.
(3) Persoana care are dreptul să utilizeze o copie a unui program de calculator poate, fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, să examineze, să studieze ori să testeze funcţionarea programului în vederea identificării ideilor şi principiilor care stau la baza oricărui element al programului atunci cînd efectuează oricare dintre actele de încărcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului pentru calculator pe care are dreptul să le execute.
(4) Consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor nu este necesar atunci cînd reproducerea codului şi traducerea formei acestui cod sînt indispensabile pentru obţinerea informaţiei necesare pentru asigurarea interoperabilităţii cu alt program de calculator creat în mod independent de către alţi autori, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) aceste acte sînt efectuate de licenţiat ori de o altă persoană care are dreptul să utilizeze o copie a programului sau, în numele acestora, de către o persoană autorizată în acest scop;
b) informaţia necesară pentru realizarea interoperabilităţii nu a fost anterior pusă la dispoziţia persoanelor specificate la lit. a);
c) aceste acte sînt limitate la părţi din programul original care sînt necesare pentru realizarea interoperabilităţii.
(5) Prevederile alin. (4) nu permit ca informaţia obţinută prin aplicarea programului pentru calculator:
a) să fie utilizată în alte scopuri decît la realizarea interoperabilităţii programului pentru calculator creat în mod independent;
b) să fie transmisă persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor cînd aceasta este necesară pentru interoperabilitatea programului pentru calculator creat în mod independent;
c) să fie utilizată pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program de calculator similar în exprimarea sa ori pentru orice alt act care încalcă dreptul de autor.
(6) Utilizarea programelor pentru calculator de către autorităţile publice va fi efectuată în temeiul licenţelor unice negociate de Guvern cu titularii programelor pentru calculator, la un preţ rezonabil, fără a prejudicia interesele titularilor de drepturi.

Ministerul Educaţiei al RM anulează diploma persoanei care a obţinut gradul prin fraudă, plagiat, falsuri sau alte acţiuni incompatibile cu prevederile legislaţiei în vigoare.

BIBLIOGRAFIE

1. Galben A., Guţu A. etc. Conceptul educaţional al ULIM. Chişinău.: ULIM, 2007 /www.ulim.md/concept.

2. Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nr. 139 din  02.07.2010. Publicat: 01.10.2010 în: Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 191-193, art Nr:630, Data intrarii in vigoare: 01.01.2011.

3. Perju V., Sidorenco V. Standardele sistemului unic de documente şi programe. Chişinău, ULIM, 2010. Mediateca ULIM.

ANEXA 1. Foaia de titlu a tezei

font 14, Bold, centered)

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII  AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA  ……………………..  

CATEDRA ………………………………

PROIECTUL/TEZA DE LICENŢĂ/TEZA DE MASTER (font 14, Bold, centered)

DENUMIREA TEMEI (font 16, Bold, centered)

SPECIALITATEA/PROGRAM DE MASTERAT (font 14, Bold, centered)

(În conformitate cu Nomenclatorul (nou) Domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățămîntul superior)

(font 14, left)

Admis la susţinere

Şef  catedră Autorul Numele, Prenumele

Numele, Prenumele, grad şt., titlu şt. Studentul (studenta) grupei …

_________________________ _______________________

”___” ________________ 20…

                                                                                                            Conducătorul proiectului/tezei

                                                                                                            Numele, Prenumele,

                                                                                                            grad şt., titlu şt.

                                                                                                            _______________________

Chişinău 2018

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И  ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НЕЗАВИСИМЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

  ФАКУЛЬТЕТ______________

КАФЕДРА «          »

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ/РАБОТА НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА/ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Допустить к  защите:

Зав.  кафедрой «__________»

__________________________

 (фамилия, имя, научная степень)

__________________________

             (подпись)

”____” _________ 2018

Автор: 

студент(ка) гр. I-TUR-142-12,

дневное отделение

ФАМИЛИЯ Имя 

________________                                                                 (подпись)

Научный руководитель: 

ФАМИЛИЯ Имя,

научная степень

________________                                                             (подпись)

Кишинэу  2018

ANEXA 2. Exemple de descriere a surselor bibliografice

Acte normative

 1. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-XIII din 23.11.1994. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 13. http://lex.justice.md/md/336156/
 2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere: nr. 1273 din 19.11.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 212/217. http://lex.justice.md/md/%20295767/

Autoreferate, teze de doctorat

 1. Sava P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: tz. de doct. în ştiinţe agricole. Chișinău, 2003.
 2. Borziac I. Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean: (cronostratigrafie, cronologie şi periodizare culturală): autoref. tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice. Chișinău, 2008.
 3. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: диссертация  на соискание степени кандидата экономических наук. Mосква, 2002.

Notă: Dacă în sursă lipseşte editura, atunci în referinţă ea nu se indică, ca în cazul referinţelor de mai sus. Iar dacă numele autorului nu este complet, de exemplu: P. Sava, atunci în referinţă aşa şi se indică – Sava P., ca în referinţa nr. 3.  (compartimentul Autoreferate, teze de doctorat).

Monografii, culegeri (materiale ale simpozioanelor, conferinţelor)

 1. Cauia A., Chirtoacă N. Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane. Chişinău, 2012.
 2. Răspunderea contravenţională ca formă distinctă a răspunderii juridice: materialele simpozionului ştiințific studenţesc interuniversitar, 28 noiembrie 2011, Chişinău. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Chișinău: ULIM, 2012.

Cărţi, volume

 1. Chistruga M. Teoria economică. Chișinău, 2011.

Contribuţii (articole în reviste ştiinţifice, culegeri)

 1. Popa V. Reforma constituţională – imperativ al timpului. In: Studii Juridice Universitare. 2009, nr. 1/2, p. 7-15.
 2. Захарченко И. Бухгалтерский учет отпускного пособия. In: Contabilitate şi audit. 2007, nr. 5, p. 10-23.

  Documente electronice

 1. Borziac I., Burlacu V. Noi contribuţii la cunoaşterea paleoliticului în zona Orheiului Vechi.  http://www.scribd.com/doc/56754816/RevistaArh-V-2-2010
 2. Галбен А. Воззвание: к политикам, руководству Респ. Молдова, академикам, науч. исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли.http://www.ulim.md/assets/files/admitere-2011/Trud_120531-4-5.pdf

Exemplu de bibliografie

BIBLIOGRAFIE 

 1. Borziac I., Burlacu V. Noi contribuţii la cunoaşterea paleoliticului în zona Orheiului Vechi.  http://www.scribd.com/doc/56754816/RevistaArh-V-2-2010
 2. Borziac I. Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean: cronostratigrafie, cronologie şi periodizare culturală: autoreferat tezei de doctor habilitat  în ştiinţe istorice. Chișinău, 2008.
 3. Cauia A., Chirtoacă N. Statutul juridic al combatantului în conflictele armate contemporane. Chişinău, 2012.
 4. Chistruga M. Teoria economică. Chișinău, 2011.
 5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere: nr. 1273 din 19.11.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 212/217.
 6. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr.293-XIII din 23.11.1994. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 13.  http://lex.justice.md/md/336156/
 7. Popa Victor. Reforma constituţională – imperativ al timpului. In: Studii Juridice Universitare. 2009, nr. 1/2, p. 7-15.
 8. Răspunderea contravenţională ca formă distinctă a răspunderii juridice. Materialele simpozionului  ştiințific studenţesc interuniversitar, 28 noiembrie 2011, Chişinău. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Chișinău: ULIM, 2012.
 9. Васильев Г.А., Пοлякοв В.А. Рекламный маркетинг. М.: Вузοвский учебник, 2008.
 10. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: диссертация на соискание степени кандидата экономических наук. Mосква, 2002.

11.Галбен А. Воззвание: к политикам, руководству Республики Молдова, академикам, научным исследователям, интеллигенции, предпринимателям, людям доброй воли.  http://www.ulim.md/assets/files/admitere-2011/Trud_120531-4-5.pdf

 1. Горнов А. Ко-брендинг. Или когда «два» лучше, чем «один».   http://popsop.ru/43643
 2. Дэвис С., Данн М. Бренд-билдинг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд. СПб., 2005.
 3. Закοн   οб οрганизации и οсуществлении туристическοй деятельнοсти в Республике Мοлдοва, № 352 οт 24.11.2006.  В: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, №14-17, с последующими изменениями и дополнениями.
 4. Захарченко И. Бухгалтерский учет отпускного пособия. В: Бухгалтерский учет и аудит, 2007, nr. 5, с. 10-23.

Notă: Dacă în sursă lipseşte editura, atunci în referinţă ea nu se indică, ca în cazul referinţelor de mai sus. Iar dacă numele autorului nu este complet, de exemplu: P. Sava, atunci în referinţă aşa şi se indică – Sava P.

Anexa 3. Declaraţia privind asumarea răspunderii

DECLARAŢIE*

PRIVIND ΟRIGINALITATEA CΟNŢINUTULUI TEZEI  DE LICENŢĂ/MASTERAT

Subsemnatul(a), ­___________________________________, absolvent(ă) al (a) Universităţii

                                                         numele, prenumele          

Libere Internaţionale din Moldova, Facultatea __________________________________________________________________, specialitatea _______________________________________________________________________________, promoţia _______________, declar pe propria răspundere, că teza/proiectul de licenţă/master cu titlul: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,elaborată sub îndrumarea dlui/dnei _______________________________________________________________,

                      numele, prenumele, grad şt., titlu  şt.did.

pe care urmează să o susţin în faţa comisiei este originală, îmi aparţine în întregime.

Declar că teza nu conţine materiale plagiate din  teze de licenţă/master, monografii, articole etc., publicate şi/sau postate pe internet.  Toate sursele bibliografice folosite la elaborarea tezei de licenţă/master fiind menţionate în  Bibliografie acesteia.

De asemenea, declar că sunt de acord ca teza mea să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalităţii.

Data ________________________                            Semnătură student ____________________

* Declarația se va completa de absolvent cu pix sau stilou cu cerneală albastră și se înserează în lucrarea studentului la sfîrșitul acesteia ca parte integrantă.

ДEКЛАРАЦИЯ*

ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ СОДEРЖАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА

Я, нижeподписавшийся (аяся),……………………………………………………………….

выпускник (ца) Мeждународного Нeзависимого Унивeрситeта Молдовы, факультeта ………………………………………………………………………………………………………

спeциальности…………………………………………………………., выпуска ………………,

с полной отвeтствeнностью заявляю, что работа на соисканиe стeпeни лицeнциата под названиeм:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, выполнeнная под руководством г-жи/г-на ………………………………………..…, которая будeт прeдставлeна мною к защитe пeрeд комиссиeй, являeтся оригинальной и eё авторство принадлeжит мнe в полном объёмe.

Заявляю, что нe присвоил другиe работы на соисканиe стeпeни лицeнциата/магистра, монографии, спeциальныe работы, статьи и т.д., опубликованныe на бумажном носитeлe или в интeрнeтe, а такжe другиe источники, использованныe при написании работы на соисканиe стeпeни лицeнциата, упоминаeмыe в eё содeржании.

Такжe заявляю, что согласeн с тeм, чтобы моя работа на соисканиe стeпeни лицeнциата/магистра была провeрeна любым законным способом (в том числe подвeргнута контролю посрeдством ввeдeния в соотвeтствующую базу данных) для подтвeрждeния оригинальности.

Дата …………………………

Подпись студeнта………………………….