Skip to main content

Stiințe Economice – Doctorat

Şcoala Doctorală în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale a fost creată în anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 94 al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr. 386-396, art. 1101).

Şcoala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale activează în cadrul a trei facultăți – Facultatea Științe  Economice, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistența Socială și Facultatea Informatică, Inginerie, Desing. Ea întrunește în rândurile sale conducători de doctorat, cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii-doctoranzi. Școala cooperează prin membrii săi cu școli doctorale din domeniu de peste hotare, dar și cu organizații ale societății civile, angajatori și parteneri, împreună cu care urmărește îmbunătățirea calității și internaționalizarea studiilor doctorale.

Şcoala oferă programe doctorale la următoarele specialități științifice: 232.01. Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale; 511.03. Psihologie Socială; 521.02. Economie Mondială, Relații Economice Internaționale; 521.03. Economie și Management în domeniul de activitate; 521.04. Marketing și Logistică; 522.01. Finanțe; 522.02. Contabilitate, Audit, Analiză Economică; 651.01. Teoria și istoria Artelor Plastice. Studiile de doctorat sunt organizate prin învățământul la zi (3 ani), sau cu frecvență redusă (4 ani) și sunt structurate în cursuri și seminarii, diverse activități de cercetare științifică, inclusiv participări la conferințe, scrierea și publicarea articolelor etc. Studiile se finalizează cu elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor în științe la una dintre specialitățile școlii.

Admiterea la studii superioare de doctorat 2018-2019

Programe de Doctorat

Școli Doctorale ULIM

Concursul de admitere

Acte normative

Informații suplimentare

Taxe de studii 2018 - 2019

Domeniul ştiinţific

Ramura ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Specialitatea ştiinţifică

Studii cu frecvenţă redusă

(LEI)

Ştiinţe inginereşti

şi tehnologii

23. Inginerie electronică şi a informaţiei

232. Calculatoare şi

tehnologii informaţionale

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

6000

Ştiinţe sociale şi economice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Psihologie

511. Psihologie

511.03. Psihologie socială

6000

52. Ştiinţe economice

521. Economie, business, administrare

521.02. Economie mondială; relaţii  economice internaţionale

8000

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

8000

521.04. Marketing şi logistică

8000

522. Finanţe, contabilitate, analiză economică

522.01. Finanţe

8000

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

8000

55. Ştiinţe juridice

 

 

 

 

 

 

551. Teoria generală a dreptului

551.01. teoria generală a dreptului

8000

552. Drept public

 

 

 

 

552.01. Drept constituţional

8000

552.02. Drept administrativ

8000

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

8000

552.07. Drept contravenţional

8000

552.08. Drept internaţional şi european public

8000

553. Drept privat

553.01. Drept civil

8000

553.06. Drept internaţional şi european privat

8000

554. Drept penal

554.01. Drept penal şi execuţional penal

8000

554.02. Criminologie

8000

554.03. Drept procesual penal

8000

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative

8000

56. Ştiinţe politice

561. Politologie

561.01  Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice

6000

562. Relaţii internaţionale

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei

6000

562.02. Istoria relaţiilor internaţionale  şi politicii externe

6000

562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale

6000

562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene

6000

57. Media şi comunicare

571. Jurnalism şi comunicare

571.01 Jurnalism şi procese mediatice

6000

Ştiinţe umaniste

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Istorie şi arheologie

611. Istorie

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

6000

611.03. Istoria universală (pe perioade)

6000

65. Studiul artelor şi culturologie

651. Arte vizuale

651.01. Teoria şi istoria artelor plastice

6000

62. Filologie

 

 

 

 

 

621. Ştiinţe ale limbajului

 

 

 

 

621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

6000

621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

6000

622. Literatură

622.01. Literatură română

6000

622.02. Literatură universală şi comparată

6000

Membri Școlii Doctorale

 • Robu Elena, dr., conf.univ, Director Școală doctorală
 • Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ.
 • Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ.;
 • Calancea Angela, dr., conf.univ.;
 • Briceag Silvia, dr., conf.univ.;
 • Caunenco Irina, dr., conf.univ.;
 • Evsiukova Raisa, dr., conf.univ.;
 • Filip Nolea, dr., conf.univ.;
 • Graur Elena, dr.,conf.univ.;
 • Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ.;
 • Kulev Mihail, dr., conf.univ.;
 • Leahu Tudor, dr.,conf.univ.;
 • Moldovan-Bătrînac Viorelia, dr., conf.univ.;
 • Pelin Nicolae, dr., conf.univ.;
 • Ohrimenco Serghei, dr.hab., prof.univ.;
 • Roșca Petru, dr.hab., prof.univ.;
 • Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.
 • Spînu Ana, dr. conf.univ.;
 • Vîrlan Maria, dr., conf.univ;
 • Țâu Nicolae, dr.hab., prof.univ.;
 • Malcoci Vitalie, dr., conf. univ.
 • Bujor Oleg, dr., conf. univ.
 • Ștefârța Adelina, dr., conf. univ.
 • Iurchevici Iulia, dr., conf.univ.
 • Florea Eleonora, dr., prof.univ.

Conducători de doctorat

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat doctorandul este îndrumat de un conducător de doctorat. În calitate de conducător de doctorat poate fi desemnată persoana care deţine titlul de doctor sau doctor habilitat şi îndeplineşte un set minimal de indicatori de performanţă ştiinţifică propus de autoritatea națională abilitată pentru confirmarea titlurilor științifice şi aprobat prin ordinul ministrului educaţiei. Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lîngă conducătorul de doctorat, studentul-doctorand este sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri ai echipei de cercetare a conducătorului de doctorat sau din alte persoane afiliate şcolii doctorale, ori din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Unul dintre membrii comisiei de îndrumare va funcţiona în calitate de referent oficial al tezei de doctorat. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand.

 • a-l ajuta pe doctorand să se orienteze în imensa cantitate de informaţie existentă la ora actuală;
 • a-l ajuta pe doctorand să formuleze tema tezei de doctorat, scopul şi obiectivele cercetării, să aleagă metodologia cercetării;
 • a transmite doctoranzilor experienţa sa de cercetare;
 • a verifica în permanenţă realizările doctorandului şi a-i oferi suport psihologic;
 • a consulta teoretic, metodologic şi stilistic scrierea tezei de doctorat;
 • a elabora Avizul primar (în scris) la teza de doctorat a doctorandului la etapa finală.
 • monitorizarea parcursului tezei de doctorat conform graficului stabilit în Planul individual al studentului-doctorand;
 • supravegherea calităţii investigaţiilor efectuate de studentul-doctorand;
 • depistarea şi soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute în procesul de elaborare a tezei;
 • constatarea gradului de finalizare a tezei conform cerinţelor prevăzute de procedura de atestare;
 • acordarea suportului în menţinerea relaţiilor dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, care ar asigura îndeplinirea în termen şi la un înalt nivel ştiinţific a tezei de doctorat.

Susţinerea tezelor de doctorat

Susţinerea va avea loc la data de 22 noiembrie 2018 ora 15.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 34.521.03-20 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Părcălab, 52, et.3, bir.212.

GOLOVCO Vladimir – Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:

BURLACU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali:

 • STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, m.c.
 • POSTICĂ Maia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

 • ROȘCA Petru, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM
 • PESTUȘCO Nina, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, ULIM
 • ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM
 • DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, AŞM
 • ROBU Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM

Teza de doctor Golovco Vladimir

Vezi aici

Autoreferat Golovco Vladimir

Vezi aici