Skip to main content

Stiințe Economice – Ciclul II-master

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 30 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master in economie dupa studii in domeniul informaticii, in cele 180 credite acumulate trebuie sa figureze minimum 30 la disciplinele.

Calificarile ce denota completarea ciclului II sunt acordate studentilor care:

1) au dat dovada de cunostinte si competente acumulate si extinse in cadrul ciclului I, cunostinte ce prezinta baza sau posibilitatea dezvoltarii originalitatii ideilor aplicate de obicei in cadrul domeniului de cercetare;

2) pot sa aplice cunostintele si competentele achizitionate, abilitatile de solutionare a problemelor in circumstante noi sau necunoscute in cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;

3) pot sa aplice cunostintele in solutionarea problemelor complexe, sa formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilitatilor de ordin social si etic;

4) pot formula concluzii in baza cunostintelor in mod rational, clar si fara ambiguitati auditoriului de specialisti versati si celui obisnuit;

5) poseda capacitati ce le permit continuarea studiilor in mod independent.

Admiterea la masterat (ciclul II)

1. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
2. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
3. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe programe de master din diverse domenii generale de studiu din oferta de programe de studii superioare de master, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program.
4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular necesar, care este obligatotiu inclus în conţinutul planurilor de învăţământ a programelor de studii superioare de master.

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Științe Economice

– Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil;

120 2 ani

Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat

  • Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:
    1. Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
    2. Copia buletinului de identitate;
    3. 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

informaţii suplimentare:

(+373 22) 22 00 20

bir. 438

Planuri de invățământ la ciclul II-master

vezi aici

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II

vezi aici

Studiile de Master la ULIM

vezi aici

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail