Facultatea de drept

Susținerea tezei cu titlul INSTITUȚIA ÎNVINUIRII ÎN PROCESUL PENAL

By 19 iunie 2018 mai 15th, 2019 No Comments

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către domnul ZAMFIR Vasile, conducător științific: RUSU Vitalie, conferențiar universtar, doctor în drept.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

ULIANOVSCHI Xenofonpreşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorelsecretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

SEDLEȚCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar

ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar

ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar (România)

 

REFERENŢI OFICIALI

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar

 

TEMA TEZEI: INSTITUȚIA ÎNVINUIRII ÎN PROCESUL PENAL

SPECIALITATEA: 554.03 – Drept procesual penal

DATA: 30 iunie 2018

ORA: 10.00

LOCUL: mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52, aud. 214

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

1. Zamfir V. Reglementarea punerii sub învinuire. Actualitate și perspective. Știință și codificare în România. În: Comunicări prezentate la Sesiunea științifică a Institutului de cercetări Juridice. Institutul de cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. București: Ed. Universul Juridic, 2013, p. 830-839.

2. Zamfir V. Învinuitul – subiectal procesului penal. În: Legea și Viața. 2013, nr. 1 (ianuarie), p. 42-47.

3. Zamfir V., Bînzari Gr. Unele reflecții asupra temeiurilor, condițiilor și procedurii înaintării acuzării. În: Jurnalul Juridic Național, 2017, nr 5 (27), p. 72- 76. 35.

4. Zamfir V., Bînzari Gr. Punerea sub învinuire în procesul penal: temeiurile, condițiile, procedura și importanța. În: Legea și viața, 2017, nr. 10, p. 50-54.

5.  Zamfir V., Lungu V. Aspecte teoretico-juridice privind noțiunea și esența instituției învinuitului în faza de urmărire penală. În: Legea și Viața, 2011, nr. 12 (decembrie), p. 4-9.

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată vizează cercetarea profundă și complexă a legislației procesual-penale pe segmentul instituției învinuirii și a specificului ei la anumite faze ale procesului penal. A fost luat în vizor analiztic inclusiv analiza concordanței dispozițiilor legii procesual-penale cu activitatea practică din acest domeniul vizat.

Conţinutul de bază al tezei. Structura lucrării a fost condiţionată de conţinutul acesteia, de scopul, obiectivele investigării tezei de doctorat, fiind subordonată unei logici de cercetare temeinică. În principiu, teza s-a axat pe anumit problematici, care au conturat conținutul de bază al lucrării, și anume: funcția învinuirii în procesul penal (funcția învinuirii exercitată de către procuror și organul de urmărire penală; funcția învinuirii private) și mecanismul procesual de realizare a învinuirii la anumite faze ale procesului penal (realizarea învinuirii în faza urmăririi penale, realizarea învinuirii în faza judecării în fond).

Principalele rezultate obţinute: – a fost abordată natura juridică și esența instituției învinuirii în procesul penal; – au fost evidențiate particularitățile funcției învinuirii și celei ale funcției învinuirii private; – a fost caracterizat mecanismul realizării învinuirii în faza urmăririi penale și în faza judecării în fond; – a fost argumentată necesitatea abordării conceptului instituției învinuirii în contextul contradictorialității procesului penal; – a fost abordat mecanismul modificării învinuirii în sensul agravării și cel al renunțării la învinuire; – au fost identificate și definite temeiurile de procedură și importanța punerii sub învinuire și a înaintării acuzării; – de lege ferenda s-a punctat pe necesitatea introducerii în CPP al RM a unor completări și modificări referitoare la instituția învinuirii.