Facultatea de drept

Susținerea tezei cu titlul PEDEPSE PENALE APLICATE MINORILOR

By 19 iunie 2018 mai 15th, 2019 No Comments

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către doamna CASANDRA Ioana, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, profesor universtar, doctor habilitat în drept.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

ULIANOVSCHI Xenofonpreşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorelsecretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

MARIȚ Alexandru, doctor în drept, profesor universitar

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar

ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar (România)

 

REFERENŢI OFICIALI

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar

 

TEMA TEZEI: PEDEPSE PENALE APLICATE MINORILOR

SPECIALITATEA: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

DATA: 30 iunie 2018

ORA: 12.30

LOCUL: mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52, aud. 214

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

1. Casandra I. Instituția probațiunii în cazul infractorilor minori. În: Revista de studii și cercetări juridice, 2010, №3-4, р. 142-150.

2. Casandra I. Minorul – subiect al răspunderii penale: scurt istoric și politică penală. În: Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale Importanța instituțiilor democratice în asigurarea drepturilor omului. Bălți: Ministerul Educației RM, 2011, p. 171-182.

3. Casandra I. Minorul delincvent: concept și caracterizare. În: Revista de studii și cercetări juridice, 2011, №1-2, р. 146-158.

4. Casandra I. Particularitățile sancționării cu închisoarea a infractorilor minori potrivit legislației penale a Republicii Moldova. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale Reformele cadrului legal și instituțional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene. Chișinău: USEM, ICEȘD, IISD al AȘM, 2010, p. 206-210.

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată vizează dreptul penal general, cu multiple nuanțe specifice și reieșite din conținutul dreptului penal special. În context, se particularizează problematica și prin anumite elemente din materie criminologică.

Conţinutul de bază al tezei. Examinarea multiaspectuală a subiectului general al formelor de realizare a răspunderii penale a minorilor, în particular a pedepselor penale aplicabile minorilor, conform legii penale a RM, devine o necesitate imperativă, mai cu seamă punctând pe realitățile statelor europene de a liberaliza regimul de sancționare a minorilor, prin abandonarea treptată și definitivă a sistemului represiv de sancționare în acest sens. Pe această cale, reperele de bază ale lucrării au vizat: 1) minoritatea penală prn prisma noțiunii, semnificației, limitelor ei, formele de realizare a răspunderii penale a minorilor potrivit legislației penale a României și RM; 2) caracterizarea sistemului răspunderii penale a minorilor conform legislației penale a României și RM.

Principalele rezultate obţinute:

1) modificarea terminologiei juridice utilizate în contextul răspunderii penale a minorilor, astfel ca normativul penal în acest aspect să fie bine detalizat și previzibil;

2) includerea în acțiune normativă distinctă a regimului juridic de răspundere penală a minorilor, după modelul general adoptat în România; în context, totuși, se menține sistemul represiv de sancționare în formă mixtă pentru RM, deși România a adoptat un regim liberal;

3) excluderea caracterului de excepție a răspunderii penale a minorilor și promovarea unui regim juridic disinct în acest sens.