Skip to main content
Facultatea Drept

Sustinerea tezei de doctor in drept a Dianei Morega

Se anunta sustinerea tezei de doctor in drept a Dianei Morega,Conducător ştiinţific GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH 34 12.00.08 – 4 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu tema: Legitima aparare si starea de necesitate. Sustinerea va avea loc la data de 7 septembrie 2013,ora 10.00 pe adresa:MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, bir.214.

Problematica lucrării constă în cercetarea complexă a legitimei apărări şi a stării de extremă necesitate – cauze care înlătură caracterul penal al faptei prin prisma punctelor de vedere doctrinare şi rezolvărilor jurisprudenţiale în materie, cercetării comparative în diferite perioade istorice de dezvoltare şi în diferite sisteme de drept, în special cel din Republica Moldova şi România, precum şi elaborarea recomandărilor corespunzătoare în vederea perfecţionării legislaţiei penale în vigoare.

Conţinutul de baza al tezei. Cercetarea temei s-a fundamentat pe cunoaşterea şi studierea reglementărilor legale în materie, a doctrinei juridice naţionale şi internaţionale, a jurisprudenţei din România şi Republica Moldova. Investigaţiile întreprinse au avut în vedere cunoaşterea şi aprofundarea reglementărilor legislative în materia cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei, în special a legitimei apărări şi a stării de extremă necesitate. Lucrarea s-a axat, în egală măsură pe identificarea şi studierea rezolvărilor jurisprudenţiale de principiu, controversate sau neunitare în materie.

Principalele rezultate obţinute.Rezultatele cercetării au fost expuse la Facultatea de Drept – Tg-Jiu a „Universităţii Titu Maiorescu” din Bucureşti, la Facultatea de Drept a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, la Facultatea Drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Lucrarea poate constitui un punct de reper atât în activitatea didactică cât şi în cea practică a juriştilor preocupaţi de problematica cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei, fiind susţinute în acest sens referate cu ocazia unor simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale organizate de U.N.B.R., Baroul Gorj; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.Teza de doctorat a fost prezentată şi examinată la şedinţele Catedrei Drept public a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi la Seminarul ştiinţific de profil, fiind aprobate tezele ştiinţifice de bază ale lucrării.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LA TEMA TEZEI

Articole în culegeri internaţionale
1. Morega Dana Elena. Atacul – condiţie esenţială a legitimei apărări şi în cazul infracţiunilor privind frontiera de stat. În: Criminalitatea transfrontalieră la graniţa dintre prezent şi viitor. Oradea: AGORA, 2009, p. 245-251.

2. Morega Dana Elena. Self – defence under the present legislation. În: Studia Lex, 2009, nr. 1, p. 173-175.

Articole în reviste naţionale
3. Morega Dana Elena. Valorile sociale care pot fi salvate în condiţiile stării de necesitate conform Codului penal român. În: Revista Legea şi viaţa, 2011, nr. 5, p. 42-45.

4. Morega Dana Elena. Starea de necesitate şi efectele acesteia în doctrina şi legislaţia penală a României. În: Revista Закон и Жизнь, 2012, nr. 6, p. 50-58.

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice
5. Morega Dana Elena. The Limits of the state of necessity in the Romanian criminal law. În: Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere. Materialele conf. internaţionale. Bucureşti: Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 2010, p. 130-132.

6. Morega Dana Elena. Self-defence – the characters of selfe-defence. În: Proceedings of the 1st. International Scientific Conference „The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge”. Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2009, p. 283-286.

7. Morega Dana Elena. Legitima apărare – o modalitate de apărare a valorilor sociale garantate de Constituţia României. În: Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere. Materialele conf. internaţionale. Bucureşti: Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 2009, p. 245-247.

8. Morega Dana Elena. Constrângerea morală. În: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Eco-Trend 2006 „Economics and Globalization”. Craiova: Universitaria Publishing House, 2007, p. 237-246.

9. Morega Dana Elena. Iresponsabilitatea. În: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Eco-Trend 2006 „Economics and Globalization”. Craiova: Universitaria Publishing House, 2007, p. 247-255.

10. Morega Dana Elena. Efectele legitimei apărăi asupra laturii civile a cauzei în dreptul penal roman,. În: Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări. Materialele simpoz. ştiinţific. Chişinău: ULIM, 2009, p. 166-168.

Secretarul stiintific al Consiliului stiintific specializat,

Rotari Oxana,dr.in drept,conf.univ.