Skip to main content
Facultatea Drept

Susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul „Sancţiunea – obiect al raportului juridic de răspundere”

Pretendent: Bostan Ina

Conducător ştiinţific: Baltag Dumitru, prof. univ., dr. hab. în drept

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 34.551.01 – 08 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Tema tezei: „Sancţiunea – obiect al raportului juridic de răspundere”

Specialitatea: SPECIALITATEA 551.01 – TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Data: 08.09.2017

Ora: 12:00

Local: str. Vlaicu Pîrcălab 52, Chişinău MD 2012, Republica Moldova, aud. 214.

 

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Bostan Ina. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea sancţiunilor juridice. În: Legea şi viaţa,    Nr. 8, Chişinău: 2015, pag. 33-37 (0,3 c.a.)
 2. Bostan Ina. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancţiunilor contravenţionale. În:  Jurnalul juridic naţional, Nr. 5, Chişinău: 2015, p. 60-65 (0,4 c.a.)
 3. Bostan Ina. Principiile aplicării sancţiunilor juridice. În: Studii Juridice Universitare, ULIM, nr. 1, 2016, pag. (0,5 c.a.)
 4. Bostan Ina, Covali Sorina. Regimul juridic al sancţiunilor din domeniul bancar. În: Revista Meridian Ingineresc, Nr. 3, 2014, pag. 73-77 (0,3 c.a.)
 5. Bostan Ina, Nicolaev Elena. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancţiunilor civile. În: Legea şi viaţa, Nr. 8, 2016, pag. 40-48 (0,6 c.a.)
 6. Bostan Ina. The concept, the content and the classification of the legal sanctions. В: Науковий вiсник Мiжнародного гуманитарного университету. Сер. Юриспруденция 2015, № 14, том 1. p.29-31 (0,3 c.a.)
 7. Bostan Ina. Legal sanction in the social punishment system. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 6th edition, Bucharest: Publishing House, 2013 pag. 257-262 (0,4 c.a.)
 8. Bostan Ina. Theoretical and practical aspects of the criminal sanctioning system of the Republic of Moldova. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 7th edition, Bucharest: Publishing House, 2014 pag. 448-456 (0,6 c.a.)
 9. Bostan Ina. The evolution of the legal sanction in some ancient state entities. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 9th edition, Bucharest: Publishing House, 2016 pag. 848-863 (0,4 c.a.)
 10. Bostan Ina. Natura juridică a sancţiunii. În: Universitas Europaea XXI : Ştiinţa universitară în contextual integrării europene — Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică: Conf. şt. teoretico-practică internaţională, Chişinău: ULIM, 2013, pag. 244-248 (0,3 c.a.)
 11. Bostan Ina. Regimul juridic al sancţiunilor disciplinare. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze, Chişinău: Artpoligraf, 2014, p. 122 (0,5 c.a.)

 

Rezumatul tezei

1. Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a conceptului sancţiunii juridice – ca obiect al raportului juridic de răspundere, fapt care determină evidenţierea acestuia în cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a răspunderii juridice, iar prin consecinţă şi dezvoltarea sistemului de reglementare a sa, considerent ce duce la clarificarea şi perfecţionarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a celor investigate, în vederea implementării ultimelor modificări şi completări operate în cadrul acestui studiu.

2. Conţinutul de bază al tezei cuprinde: examinarea doctrinei juridice şi identificarea opiniilor şi teoriilor existente privind sancţiunea juridică ca obiect al raportului de răspundere; fundamentarea teoretică a conceptului de raport juridic de răspundere şi stabilirea legăturilor indisolubile între noţiunile de sancţiune juridică şi raport juridic de răspundere; examinarea naturii juridice a sancţiunii prin studiul comparativ al definiţiilor furnizate de doctrină şi formularea unei noi definiţii a sancţiunii juridice – ca obiect al raportului juridic de răspundere; studierea evoluţiei sancţiunii juridice şi identificarea criteriilor ce diferenţiază sancţiunea juridică de cea morală şi cea religioasă; identificarea caracterelor, scopului şi funcţiilor sancţiunii în cadrul raportului juridic de răspundere; identificarea şi sistematizarea celor mai importante clasificări ale sancţiunilor juridice; identificarea şi sistematizarea principiilor aplicării sancţiunilor juridice, precum şi,  investigarea şi elucidarea problemei eficacităţii sancţiunilor juridice; determinarea şi stabilirea regimului juridic al sancţiunilor juridice în cadrul diferitor raporturi de răspundere juridică; elaborarea propunerilor şi recomandărilor ce vizează completarea doctrinei şi perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova în această problemă.

3. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: fundamentarea ştiinţifică a conceptului de sancţiune juridică – ca obiect al raportului juridic de răspundere; identificarea naturii juridice şi stabilirea caracterelor generale, funcţiilor şi scopului sancţiunii juridice – ca obiect al raportului juridic de răspundere; idendificarea criteriilor de clasificare a sancţiunilor juridice cu propunerea de a îmbogăţi doctrina cu noi clasificări; identificarea principiilor de aplicare a sancţiunilor juridice, cu propunerea de clasificare a lor;  elucidarea principalelor probleme ce ţin de calculul eficacităţii sancţiunilor juridice etc.