Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Masterat

Programe de master

Program de master Psihologie clinică și consiliere psihologică

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul, programul de studiu este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului: psihologia clinică şi a sănătăţii; consilierea psihologică; psihoterapia. Programul conține discipline obligatorii şi opţionale, oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii practice ale psihologiei clinice: asistenţa şi consultanţa, psihodiagnostic clinic, consiliere psihologică şi psihoterapia.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master constă în a forma viitori profesionişti în psihologia clinică şi consilierea psihologică. Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică, formând specialiști, experți și consilieri capabili de implicare în serviciile psihologice din diverse domenii: medicină, educație, forțe armate, domeniul juridic etc., în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a oferi cunoştinţe teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihoclinice cu care se confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe de cercetare şi evaluare psihologică clinică;
 • a amplifica cunoştinţele din domeniul neuroştiinţelor clinice, psihosomaticii şi psihologiei sănătăţii, precum şi despre sistemele de ocrotire a sănătăţii mintale în care sunt angajaţi psihologii profesionişti;
 • a forma cunoştinţe şi abilităţi de consiliere psihologică şi a orienta spre modelele psihoterapeutice utilizate în cadrul profilaxiei şi ameliorării sănătăţii mintale.
Profilul ocupaţional
al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • asistenţă, psihodiagnoză şi consiliere psihologică în clinici, policlinici, spitale şi cabinete individuale;
 • prestare de servicii psihoclinice organizaţiilor şi instituţiilor de stat şi nonguvernamentale din diverse domenii care solicită servicii psihologice: medicină, educație, forțe armate, domeniul juridic, resurse umane etc.;
 • consiliere psihologică individuală şi de grup;
 • cercetare ştiinţifică în psihologia persoanei, consilierea psihologică şi psihologia clinică, alte domenii aferente ale psihologiei.

Program de master Consiliere educațională și integrare școlară

Concepţia formării
specialistului

Programul de masterat Consiliere educațională și integrare școlară se prezintă o continuare la programul de studii la specialitatea / programul de studii la ciclul I (licență) 0111.03 Psihopedagogie, care a fost autorizat prin Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 458 din 01 iunie 2012, funcționează în baza planului de învăţământ aprobat în 2018 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, a fost acreditat în 2017. Programul de masterat este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul particular – Științe ale educației, fiind la etapa actuală unul dintre cele mai solicitate în arealul teoretico-aplicativ al psihopedagogiei şi cu pondere înaltă ca număr de profesionişti. Amploarea domeniului consilierii educaționale a determinat conținutul programului, care este orientat spre specializarea profesioniștilor consilieri școlari și profesori care lucrează în învățământul incluziv, capabili capabili să participe ca membru al Comisiilor multidisciplinare intrașcolare să propună metode inovatoare pentru facilitarea procesului instructiv-educativ și adaptarea copilului, bazate pe cercetări empirice.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Programul de masterat Consiliere educațională și integrare școlară este conceput astfel încât să asigure:

– implicarea în predare a specialiștilor din mediu universitar (cu experiență practică, vizibilitate științifică națională / internațională) și practicienilor din domeniu (cu experiență în organizațiile educaționale);

– centrarea pe dezvoltarea competențelor pentru domenii complexe precum: evaluarea și intervenția psihopedagogică, consilierea educațională și privind cariera, predarea in invatamantul general și incluziv, asistența psihopedagogică a copilului și adolescentului, precum și specifică pentru elevii cu CES, adaptarea curriculară a programelor în vederea educației incluziune etc.;

– accesul în instituțiile de învățământ general și alte instituții de profil pentru activități practico-instructive și practica de specialitate în domeniu;

– formarea pentru evaluare/expertizare în domeniul consilierii educaționale și incluziunii școlare, cu accent pe activitățile didactice practice și stagii în teren;

– accent pe cercetare și pe standardele de bună practică, promovând principiul „scientist-practitioner”.

Structura și condițiile de admitere

Programul conține discipline obligatorii şi opţionale, oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi aprofundării în arii practice ale consilierii educaționale și incluziunii școlare. Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opționale și discipline la liberă alegere. Programul propune 12 discipline opționale, grupate în patru pachete în trei semestre de studiu. Studenții pot opta pentru una din trei discipline pentru fiecare pachet. Totodată, ei pot opta pentru discipline din pachetul cele propuse la liberă alegere, acumulând credite academice suplimentare.

Pentru studii la acest program sunt admiși absolvenții ciclului de licență care intenționează să profeseze în domeniul consilierii și integrării educaționale. Pentru admitere la programul de master, care are un caracter interdisciplinar,  e nevoie de studii în domeniile științe ale educației, sau științe sociale și comportamentale – psihologie, asistență socială, dar și altele, în condiția asimilării minimului curricular din arealul psihopedagogiei, și de abilități sociale de comunicare, empatie, asertivitate etc. Absolvenții altor domenii pot fi înscriși la master în condiția când au urmat suplimentar la planul de studii disciplinele de orientare către domeniul științelor educației, sau după parcurgerea semestrului compensator, planul căruia se conține în program și prevede acumularea a 30 de credite.

Program de master Management educațional

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în management educațional se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma manageri educaționali bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității de administrare a diferitor sectoare; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. În acest scop programul oferă subiecte privind dezvoltarea competențelor de lider și organizaționale, de comunicare în conformitate cu implicarea tehnologiilor informaționale noi, de implicare a standardelor educaționale de calitate și monitorizare a curriculumului, de aplicare a metodelor de cunoaștere științifică  și inovație, de dezvoltare personală și perfecționare a resurselor umane și altele.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică în managementul educațional, formând experți capabili să gestioneze instituții și programe din învățământul contemporan, în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Este conceput pentru a instrui atât studenți care intenționează să practice profesional științele educației, cât și pe cei care vor profesa în management, sau vor utiliza cunoștințele pentru o mai bună prestanță în activitatea de conducere.

Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a extinde sistemul conceptual fundamental din management şi a-l aplica la specificul managementului educațional pentru realizarea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat;
 • a abilita absolvenţii în realizarea cu succes a managementului educaţional la toate nivelele instituţionale prin dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de relaţionare;
 • a forma persoane capabile să se încadreze în domeniul politicilor educaționale, monitorizării problemelor social-economice și umane din sfera educației;
 • a forma cunoștințe și abilități de proiectare a misiunii, obiectivelor și strategiei instituției, de luare a deciziilor manageriale motivate și proiectate în conformitate cu oportunitatea educațională;
 • a oferi cunoștințe teoretice și abilități de gestionare a resurselor umane, de formare a echipei și de dezvoltare a capacității acesteia de autogestiune, de implicare a modelelor noi ale culturii organizaționale în care domină principiul asumării și realizării responsabilităților, încurajarea inițiativei și creativității sociale, delegarea autorității, motivarea, stimularea, monitorizarea și evaluarea personalului în procesul de realizare a obiectivelor educaționale conform principiilor democratice;
 • a contribui la autoafirmarea competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Profilul ocupaţional
al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • coordonarea activității comisiilor metodice, a catedrelor, altor grupuri de lucru din cadrul instituției;
 • coordonarea activității comisiilor și grupurilor de elaborare și implementare a proiectelor, activităților curriculare și extracurriculare, a materialelor didactice și de altă natură;
 • exercitarea funcțiilor de conducere/coordonare a altor instituții educaționale în mediul extrașcolar;
 • exercitarea funcțiilor manageriale în educația preșcolară, specială, a adulților, alte forme ale activității educaționale;
 • consultanță și asistență a conducerii în mediul educațional;
 • coordonarea și consilierea activității organizațiilor nonguvernamentale preocupate de problemele educației;
 • realizarea managementului la nivel de grup școlar;
 • cercetare în domeniul științelor educației și managementului educațional;
 • alte domenii de referință.

Program de master „Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică” Masterat de profesionalizare (MP

Descriere program Programul de masterat Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică se prezintă o continuare la programul de studii la specialitatea / programul de studii la ciclul I (licență) 0313.1 Psihologie, care a fost autorizat prin Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 458 din 01 iunie 2012, funcționează în baza planului de învăţământ aprobat în 2018 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, a fost acreditat în 2018. Programul de masterat este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul particular – psihologie socială, care la etapa actuală este unul dintre cele mai solicitate în arealul teoretico-aplicativ al psihologiei şi cu pondere înaltă ca număr de profesionişti. Amploarea domeniului psihologiei sociale a determinat conținutul programului, care este orientat spre formarea specialiștilor în câteva din ariile sale aplicate: psihologia resurselor umane, a muncii și a transporturilor, psihologie judiciară și militară.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Programul de masterat Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică este conceput astfel încât să asigure:

– implicarea în predare a specialiștilor din mediu universitar (cu experiență practică, vizibilitate științifică națională / internațională) și practicienilor din domeniu (cu experiență în organizații, întreprinderi);

– centrarea pe dezvoltarea competențelor solicitate de sectorul social-economic pentru domeniile: psihologia resurselor umane, muncii aplicată în transporturi, psihologia judiciară ți militară;

– accesul în organizații, întreprinderi și instituții de profil pentru activități practico-instructive și practica de specialitate în domeniu;

– formarea pentru evaluare/expertizare în domeniul resurselor umane şi organizării muncii, cu accent pe activitățile didactice practice și stagii în teren;

– accent pe cercetare și pe standardele de bună practică, promovând principiul „scientist-practitioner”.

Descriere și condiții de admitere Programul conține discipline obligatorii şi opţionale, oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii practice ale psihologiei sociale.

Pentru studii la acest program sunt admiși absolvenții ciclului de licență care intenționează să profeseze în domeniul psihologiei sociale aplicate în instituții, organizații, întreprinderi. Pentru admitere la programul de master e nevoie de studii în științe sociale și comportamentale – psihologie, sociologie, asistență socială, și domenii aferente (științe ale educației, sănătate), dar și altele, în condiția asimilării minimului curricular din arealul psihologiei, dar și de abilități sociale de comunicare, empatie, asertivitate etc. Absolvenții altor domenii pot fi înscriși la master în condiția când au urmat suplimentar la planul de studii disciplinele de orientare către domeniul psihologiei, sau după parcurgerea semestrului compensator, planul căruia se conține în program și prevede acumularea a 30 de credite.

Program de master Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Concepţia formării
specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul particular al managementului serviciilor sociale și de sănătate, care  prevede formarea specialiștilor pentru domeniul socio-medical, ceea ce orientează concepția programului la acumularea cunoștințelor în mai multe arii de asistență: socială, medicală, psihologică, în managementul serviciilor, în dezvoltare personală etc. și la formarea deprinderilor de asistență socio-medicală a populației.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master este de a pregăti specialiști cu competențe de lucru în echipe pluridisciplinare și abordare complexă a cazurilor de risc față de probleme sociale, specialiști care vor promova incluziunea socio-profesională a tuturor grupurilor cu nevoi speciale și vor avea capacitatea de a lua decizii întru schimbarea socială planificată. Programul își propune drept misiune formarea cadrelor apte de organiza procesul de oferire a asistenței complexe psiho-socio-medicală beneficiarilor care se află în dificultate socio-medicală temporară sau completă, specialiști în managementul eficient al serviciilor socio-medicale prin: 

 • oferirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor relevante cadrului de probleme psiho-socio-medicale cu care se confruntă cotidianul actual;
 • formarea cunoştinţelor şi abilităţilor de organizare a procesului de prestare a serviciilor complexe populației întru asigurarea bunăstării sociale;
 • amplificarea cunoştinţelor din domeniul serviciilor sociale, sănătate mintală, consiliere a persoanelor în situații de risc și dificultate;
 • furnizarea competenţelor de management eficient al serviciilor socio-medicale.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții programului de master se pot angaja în:

-subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor serviciilor sociale, Direcţiile de Asistenta Socială),

– instituţiile  non-guvernamentale (ONG, fundații, asociații) și publice de sănătate (spitale, clinici psihiatrice, aziluri, Centre de dezintoxicare, ambulator clinic, centre de plasament, centre comunitare de sănătate mintală) etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul evaluării situației socio-medicale a diferitor categorii de persoane, stabilirea diagnozei sociale, elaborarea strategiilor de intervenție și facilitarea asigurării bunăstării sociale a tuturor grupurilor de populație aflate în situații de risc sau dificultate.

 

Program de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul asistenței sociale cu posibilitatea de practică la nivel local și global în concordanță cu valorile, principiile și standartele internaționale de educație a IASSW (International Association of Schools of Social Work). În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în modelul sistemic și dialectic definește ariile de activitate a profesioniștilor care urmează acest program și folosirea instrumentelor în abordarea dialectică a problemelor sociale în cadrul sistemelor. Acestea sunt interconectate la metoda de rezolvarea a problemelor sociale – antreprenoriatul social.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică în domeniul social, formând specialiști pentru activitatea multidisciplinară la 4 nivele de abordare sistemică:  macro, mezzo, micro și nano. Studenții sunt pregătiți să lucreze în situații complexe și provocatoare, ce implica lucrul cu indivizii, familiile, grupurile, organizațiile și comunitățile într-un mod sistemic. Programul este conceput pentru a instrui studenți care intenționează să practice profesional în domeniul social din următoarele considerente.

 1. Programul este dezvoltat cа model inovativ de activitate în domeniul social la nivel internațional, centrat pe elemente de antreprenoriat social
 2. Promovează standartele de educație și activitate în domeniul social din UE.
 3. Promovarea colaborării internaționale sustenabile în domeniul bunăstării sociale în tările post-Socialiste
 4. Utilizarea pedagogiilor inovative și efective
 5. Programul va servi ca catalizator pentru inovație și îmbunătățirea în educația/practica în domeniul social din regiune
 6. Pregătește studenții ca lideri în promovarea justiției sociale
 7. Pregătește studenții pentru activitatea profesională în domeniul social precum: promovarea politicilor, organizarea comunitară, sănătate, sănătate mintală și educație
Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • sistemul protecției sociale (Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor serviciilor sociale etc);
 • sistemul de prestare a serviciilor sociale în cadrul instituțiilor de stat și non-guvernamentale (Direcții de Asistență Socială, Direcția Municipală Protecția Drepturilor Copiului, Asistența Socială comunitară, ONG, etc.);
 • sistemul medical/sănătate mintală (secții spitalicești, spitale de psihiatrie, Centrele comunitare  de sănătate mintală);
 • sistemul de prevenire, reabilitare, resocializare a persoanelor în dificultate (instituțiile de îngrijire rezidențială (internate, aziluri, case sociale, penitenciare, birouri probațiune etc.));
 • conducerea instituțiilor de profil social;
 • supervizori și administratori în Direcțiiile de Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • organizațiile non-guvernamentale și în organizațiile internaționale în domeniul bunăstării sociale;
 • specialisti de reabilitare în sistemul de corecție;
 • specialisti în integrarea comunitară în sistemul psihiatric;
 • instructori în domeniul serviciilor sociale;
 • organizatori comunitari și coordonatori de proiecte sociale.

Fișele disciplinelor

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001 Cunoștințe teoretice avansate de psihologie juridică
F.01.O.002  Psihopatologie și tulburări de personalitate: sindroame clinice cu implicație judiciară
F.01.O.003  Metodologia și etica cercetării în domeniul psihologiei juridice
F.01.O.004 Psihologia comportamentului infracțional și prevederile legale penale
F.01.O.005  Psihologia socială a personalității
F.01.O.006  Psihodiagnostic şi evaluare practică în psihologia juridică
F.02.O.007 Probleme de sănătate mentală în dreptul civil
F.02.O.008 Managementul proiectelor
F.02.O.009  Probleme actuale de cercetare în psihologie
S.02.O.010 Cercetarea și consilierea infractorilor juvenili
S.02.A.011  Terorismul: evaluare și asistență psihologică
S.02.A.012  Trauma psihologică și PTSD: evaluare și asistență
S.02.A.013  Alcoolismul și consumul de droguri: evaluare și asistență
S.02.A.014  Psihodiagnostic și expertiză psihologică în justiție

ANUL II

S.03.O.015 Metode și instrumente de evaluare a riscurilor psihologice și a violenței
S.03.O.016 Evaluarea și asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie
S.03.A.017 Psihosexologie și sexopatologie: aspecte legale
S.03.A.018 Psihologia conflictului și tehnicile de mediere juridică
S.03.A.019 Psihologia activității poliției
S.03.A.020 Programe de reabilitare psihologică și psihosocială a infractorilor
S.03. Stagiu de practică: asistența psihologică în sistemul de drept
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Economia şi organizarea muncii

F.01.O.002

Dreptul muncii

F.01.O.003

Metodologia și etica cercetării în științele sociale și comportamentale

F.01.O.004

Dezvoltarea resurselor umane: proces, practic și perspective

F.01.O.005

Etica afacerilor şi responsabilitatea socială

S.01.O.006

Managementul securităţii şi sănătăţii muncii

S.02.O.007

Managementul  organizaţional

F.02.O.008

Managementul proiectelor

F.02.O.009

Probleme actuale de cercetare în Managementul organizațional și al resurselor umane

S.02.O.010

Laborator de dezvoltare personală: autoevaluare şi automanagement

S.02.A.011

Managementul conflictelor de munca

S.02.A.012

Medierea muncii si negocierea

S.02.A.013

Evaluarea performanțelor personalului

S.02.A.014

Psihodiagnostic organizaţional

ANUL II

S.03.O.015

Auditul şi indicatorii evaluării calității personalului

S.03.O.016

Managementul echipei şi leadership

S.03.O.017

Managementul carierei

S.03.A.018

Strategii şi politici ale managementului resurselor umane

S.03.A.019

Managementul resurselor umane și a competenței

S.03.A.020

Managementul comparat al resurselor umane (SUA, Japonia ,UE ,RM)
S.03. Stagiu de practică: Practica managerială în resursele umane
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

Planuri de studii

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației

 

Psihologie clinică și consiliere psihologică

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică 

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Management educațional

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Asistență Socială și Sociologia ”Nicolae Sali”

 

Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Plan de învățămînt, programul de master  descarcă

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail