Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Masterat

Programe de master

Program de master Psihologie clinică și consiliere psihologică

Concepţia formării
specialistului

Programul de master
este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul clinic, care la
etapa actuală este cel mai popular în arealul teoretico-aplicativ al
psihologiei şi cu pondere ca număr de profesionişti. Programul este axat pe
cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia clinică şi
a sănătăţii; consilierea psihologică; psihoterapia. Organizat în module şi
conţinînd discipline obligatorii şi opţionale, programul oferă posibilitatea
pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii practice ale
psihologiei clinice: asistenţa şi consultanţa, psihodiagnosticul clinic,
consilierea psihologică şi psihoterapia.

Scopul şi misiunea
programului de studiu
Scopul programului de master constă în a forma viitori profesionişti
în psihologia clinică şi consilierea psihologică.

Misiunea:

 • a oferi cunoştinţe
  teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihoclinice cu care se
  confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe
  de cercetare şi evaluare psihologică clinică;
 • a amplifica
  cunoştinţele din domeniul neuroştiinţelor clinice, psihosomaticii şi
  psihologiei sănătăţii, precum şi despre sistemele de ocrotire a sănătăţii
  mentale în care sunt angajaţi psihologii profesionişti;
 • a forma cunoştinţe
  şi abilităţi de consiliere psihologică şi a orienta spre modelele
  psihoterapeutice utilizate în cadrul profilaxiei şi ameliorării sănătăţii
  mentale.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenţii
programului de master se pot angaja în diverse servicii de:

 • asistenţă şi
  consiliere psihologică în clinici, policlinici, spitale şi cabinete
  individuale;
 • prestare de servicii
  psihoclinice organizaţiilor şi instituţiilor de stat şi nonguvernameentale;
 • consiliere
  psihologică individuală şi de grup;
 • cercetare
  ştiinţifică în consilierea psihologică şi psihologia clinică.

Program de master Psihologie juridică

Concepţia formării
specialistului
Programul de master
este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul psihologiei
juridice: areal de vastă popularitate consacrat cercetării și aplicării
practice a metodelor psihologice în identificarea și rezolvarea problemelor
cu caracter judiciar. Programul este axat pe cele mai reprezentative
componente ale domeniului dat: psihologia comportamentului pre-delincvent, delincvent
și infracțional, psihopatologia legală, asistența și reabilitarea victimelor
și infractorilor, medierea juridică, intervenția cu caracter asistențial în
munca cadrelor din domeniul ocrotirii normei de drept etc. Organizat în
module și conținînd discipline obligatorii și opționale, programul oferă
posibilitatea pregătirii generale în domeniu și specializării în arii
practice ale psihologiei juridice: asistența și consultanța în proces,
medierea juridică, psihodiagnostic și expertizare în cazuri civile și penale,
consilierea psihologică și reabilitarea victimelor și infractorilor,
activitatea de resocializare a delincvenților minori.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Sunt admiși
absolvenții ciclului de licență care intenționează să profeseze într-un
domeniu al psihologiei juridice.

Pentru admitere la
programul de master Psihologia juridică e nevoie de studii în psihologie sau
domenii aferente (psihopedagogie, asistență socială, sociologie, medicină),
unde au fost asimilate cunoștințe din arealul psihologiei; dar și din sfera
dreptului, posedînd cunoștințe de psihologie juridică; abilități sociale: de
comunicare, empatie, asertivitate etc.

Absolvenții altor
domenii pot fi înscriși la masterat în condiția cînd au urmat suplimentar la
planul de studii disciplinele de orientare către domeniul psihologiei, sau
după parcurgerea semestrului compensator, planul căruia prevede acumularea a
30 de credite (planul este expus mai sus).

Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții
programului de master se pot angaja în:

 • instituții din
  sistemul judiciar;
 • organe de urmărire
  penală;
 • comisariate de
  poliție;
 • laboratoare de
  expertiză juridică;
 • penitenciare;
 • organizații
  nonguvernamentale preocupate de apărarea drepturilor omului, protecția
  categoriilor defavorizate social și supuse riscului abuzurilor;
 • servicii de
  probațiune;
 • servicii de mediere
  juridică;
 • instituții
  corecționale pentru minorii cu comportament social dezadaptat;
 • servicii de pază și
  securitate;
 • alte organe de
  protecție a ordinii de drept.

Program de master Management educațional

Concepţia formării
specialistului
Programul de master
este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul științelor educației
și urmărește un șir de obiective privind formarea liderilor în instituțiile
educaționale, corelate cu nevoia de profesionalizare a managerilor din
sistemul preuniversitar și universitar, cu rolurile și competențele pe care
le determină activitatea de conducere. Formarea specialiștilor în management
educațional se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu
modernizarea învățămîntului: a forma lideri educaționali bine informați și cu
o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității de
conducere; a-i dota cu metode de administrare eficiente și pozitiv orientate;
a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului
educațional.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Programul pune
accent atît pe teorie și cercetare, cît și pe instruirea practică în
managementul educațional, formînd experți capabili să gestioneze instituții
și programe din învățămîntul contemporan, în conformitate cu principiile
multidisciplinarității și abordarea științifică. Este conceput pentru a
instrui atît studenți care intenționează să practice profesional științele
educației, cât și pe cei care vor profesa în management, utilizînd
cunoștințele pentru o mai bună prestanță în activitatea de conducere.

Misiunea:

 • a forma persoane
  capabile să se încadreze în domeniul politicilor educaționale, monitorizării
  problemelor social-economice și umane din sfera educației;
 • a forma cunoștințe
  și abilități de proiectare a misiunii, obiectivelor și strategiei
  instituției, de luare a deciziilor manageriale motivate și proiectate în
  conformitate cu oportunitatea educațională;
 • a furniza competențe
  de gestionare a resurselor și informației în scopul planificării,
  dezvoltării, monitorizării și evaluării calității procesului educațional;
 • a oferi cunoștințe
  teoretice și abilități de gestionare a resurselor umane, de formare a echipei
  și de dezvoltare a capacității acesteia de autogestiune, de implicare a
  modelelor noi ale culturii organizaționale în care domină principiul asumării
  și realizării responsabilităților, încurajarea inițiativei și creativității
  sociale, delegarea autorității, motivarea, stimularea, monitorizarea și
  evaluarea personalului în procesul de realizare a obiectivelor educaționale
  conform principiilor democratice;
 • a contribui la autoafirmarea
  competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare
  interpersonală.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții
programului de master se pot angaja în:

 • conducerea
  instituțiilor de învățămînt;
 • coordonarea
  activității comisiilor metodice, a catedrelor, altor grupuri de lucru din
  cadrul instituției;
 • coordonarea
  activității comisiilor și grupurilor de elaborare și implementare a
  proiectelor, activităților curriculare și extracurriculare, a materialelor
  didactice și de altă natură;
 • exercitarea
  funcțiilor de conducere/coordonare a altor instituții educaționale din mediul
  extrașcolar;
 • exercitarea
  funcțiilor manageriale în educația preșcolară, specială, a adulților, alte
  forme ale activității educaționale;
 • realizarea managementului
  la nivel de grup școlar;
 • consultanță și
  asistență a conducerii în mediul educațional;
 • coordonarea
  activității organizațiilor  nonguvernamentale preocupate de problemele
  educației;
 • alte domenii de
  referință.

Program de master Managementul culturii organizaționale și comportamentale a resurselor umane

Concepţia formării
specialistului
Formarea
specialistului în domeniul managementului organizaţional şi al resurselor
umane  se bazează pe principiile :

 • umanizării întregului
  cotidian al relaţiilor sociale‚ începând de la cele cu caracter interpersonal
  şi până la raporturile economice‚ politice‚ culturale în cadrul
  comunităţilor‚ statelor şi chiar în cel internaţional;
 • participării active
  în medierea şi implementarea ideilor umane‚ bazate pe respectarea drepturilor
  personale ale omului;
 • crearii unei zone de
  convergenţă între demersurile didactice si ştiinţifice ale Facultăţii pentru
  asigurarea specializării în domeniul sociologiei resurselor umane;
 • dezvoltarii personalitatii
  umane şi preventiei in domeniul sănătăţii mintale potrivit cerinţelor reale
  ale societăţii in aceste direcţii;
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Scopul programului este formarea specializată a absolvenţilor în
domeniul managementului organizaţional şi al resurselor umane, precum şi în
domeniul managementului proiectelor prin însuşirea cunoştinţelor teoretice şi
dezvoltarea abilităţilor practice şi de cercetare, care să le asigure
succesul în calitate de profesionişti pe piaţa muncii.

Misiunea programului de masterat constă în formarea de specialişti la
cele mai înalte standarde de calitate, care să contribuie la înbunătăţirea
sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman, apţi să opereze
în cele mai diverse sfere de activitate (economică, socio-politică,
educaţională, cultural-ştiinţifică etc.) prin cunoaşterea aprofundată
(teoretică şi aplicativă) a acestuui domeniu de specializare.

Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolventii acestei
specializări pot deveni:

 • Specialişti în
  relaţii cu publicul în diferite organizaţii: politice, sindicale, comerciale;
 • Experţi în probleme
  sociale şi a resurselor umane la nivel de ministere, la nivelul organismelor
  teritoriale, în domenii legate de reclamă, gestionarea resurselor umane;
 • Analişti în domeniul
  politicilor sociale şi strategiilor de dezvoltare socială şi organizaţională;
 • HR- manager în
  organizaţii, în inspectoratul muncii, în organizaţiile de sindicate, şef
  secţie sau departament RU,
 • consultant în firme
  de consalting,  manager de proiecte sociale.
 • cadre didactice în
  invatamantul preuniversitar şi universitar (la acumularea creditelor din
  modulul pedagogic);

Program de master Psihologie socială

Concepţia formării
specialistului
Programul de master
este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul psihologiei sociale,
care la etapa actuală este unul dintre cele mai populare în arealul
teoretico-aplicativ al psihologiei şi cu pondere înaltă ca număr de
profesionişti. Programul este axat pe cele mai reprezentative componente ale
domeniului dat: psihologia relaţiilor interpersonale, a grupului mic şi mare
şi relaţiilor intergrupale, psihologia genurilor, a relaţiilor
interculturale, precum şi politică, a liderismului, influenţei etc. Organizat
în module şi conţinînd discipline obligatorii şi opţionale, programul oferă
posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi orientării spre cercetare în
diverse probleme actuale ale psihologiei sociale.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Scopul programului de master este de a contribui la specializarea
absolvenţilor ciclului licenţă în domeniul psihologiei sociale, prin însuşirea
de cunoştinţe teoretice şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de
cercetare,  formînd atît profesionişti pentru ariile aplicate ale
disciplinei, cît şi orientîndu-i spre cercetare, inclusiv spre urmarea
ciclului III – studii de doctorat.

Misiunea:

 • a oferi cunoştinţe
  teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihosociale cu care se
  confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe
  de cercetare în psihologia socială, fiind aprofundate cunoştinţele şi formate
  abilităţi noi de utilizare a tehnicilor şi metodelor de investigaţie şi
  implicare psihosocială;
 • a amplifica
  cunoştinţele din domeniul psihologiei sociale a individului şi grupului,
  relaţiilor şi influenţei, cunoaşterii sociale, inclusiv interetnice, de gen,
  culturale, şi alte arii ale psihosociologiei teoretice şi aplicate;
 • a forma deprinderi
  de expertiză a proiectelor sociale, sociopolitice, socioeconomice,
  organizaţionale;
 • a forma cunoştinţe
  şi abilităţi de consultanţă psihologică a relaţiilor interpersonale şi în
  cadrul grupului primar, în orientarea profesională şi de carieră, dezvoltarea
  psihosocială individuală.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenţii
programului de master pot urma un program de doctorat în psihologie şi se pot
angaja în diverse servicii de:

 • asistenţă şi
  consultanţă în probleme de dezvoltare comunitară, organizaţională, business,
  management şi reclamă în organizaţii, întreprinderi, firme, bănci etc.;
 • management al
  cadrelor;
 • cercetare, evaluare,
  consultanţă şi implicare în programele de stat şi nonguvernamentale privind
  comunicarea interculturală şi interetnică, monitorizarea relaţiilor de gen,
  de familie, intra- şi intergrupale;
 • consultanţă în
  mass-media în probleme de monitorizare şi formare a opiniei publice;
 • consultanţă în
  liderism şi influenţă politică;
 • cercetare
  ştiinţifică în psihologia socială.

Program de master Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Concepţia formării
specialistului
Programul de master Studii
avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială
 reprezintă un
stagiu de cercetare în domeniul asistenței sociale cu aprofundare în
metodologia cercetării și intervenției în domeniile aplicative ale asistenței
sociale la nivel micro, messo și macro- social. Programul va servi drept
pilon de trecere de la asistența socială ca sferă a serviciilor la asistența
socială ca știință și va pregăti specialiști calificați în cercetarea,
evaluarea, dezvoltarea, și promovarea politicilor și strategiilor de
dezvoltare socială, elaborarea programelor și proiectelor sociale, evaluarea
serviciilor și asistența profesionistă a beneficiarilor asistenței sociale.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Scopul programului de studiu este promovarea de strategii
moderne în organizarea procesului instructiv-educativ în domeniul asistenţei
sociale în Republica Moldova, ce ar corespunde standardelor internaționale.

Misiunea: programul educațional la nivel de masterat va pregăti
specialiști calitativ noi, înalt profesioniști în domeniul asistenței sociale
– experți sociali;

Obiectivele:

 • de a elabora
  structura și conținutul unui program de formare a asistenților sociali –
  experți la nivel de masterat, ce ar corespunde standartelor internaționale,
  axat pe pregătirea specialiștilor ce se vor ocupa de abordarea sistemică a
  problemelor sociale de nivel național și global;
 • promovarea
  statutului de ”expert social” și formarea specialiștilor în domeniul
  expertizei sociale;
 • oferirea de studii
  avansate în asistența socială care se corespundă standardelor internaționale
  și să ofere posibilitate studiilor de doctorat în domeniul asistenței sociale
  în Republica Moldova.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții
programului vor putea activa în calitate de asistenți sociali – experți în
următoarele domenii și instituții publice și/sau private:

Servicii
socio-medicale
: Spitale generale,
Spitalele de psihiatrie, Clinici pentru Abuzul de substanțe, Centre de
dezintoxicare, ambulator clinic, Case pentru bătrîni, Centre pentru persoane
fără adăpost,

Servicii
psiho-sociale
: Agenții de
îngrijire Foster, Agenții pentru copii, Centre de tineret, Școli şi universități,
Grădinițe, tabere de Tineret

Agenții: guvernamentale, Non-guvernamentale,

Departamentele de
resurse umane
,

Programe: de intervenție în crize, dezastre,
închisori, programe rezidentiale, de combatere a violenței în familie și
abuzului faţă de copii

Centre de plasament
temporar

Program de master Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional și universitar (modul psihopedagogic aprofundat)

Concepţia formării
specialistului
În cadrul
Programului de studii masteranzii beneficiază de instruire în baza unor
discipline specifice, focusate pe formarea competenţelor profesionale în
domeniu: Bazele economiei sociale; Managementul resurselor umane; Psihologie socială
organizaţională; Programe sociale de dezvoltare comunitară, Cadrul juridic al
organizaţiilor şi întreprinderilor de ES, Managementul proiectelor sociale
etc.
Scopul şi misiunea
programului de studiu
Programul de master
în economia socială are menirea de a forma specialişti calificaţi în
protecţia persoanelor defavorizate social şi integrarea socio-profesională a
acestora. Sarcinile de bază ale specialiştilor în domeniul economiei sociale
sînt:  identificarea, facilitarea şi crearea de noi locuri de muncă, în
special pentru persoanele marginalizate economic şi social; încurajarea
iniţiativelor in domeniul crearii intreprinderilor de economie socială,
atelierelor protejate, care vor contibui la diminuarea fenomenelor de
excluziune şi descriminare socială, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor
vulnerabile şi reducerea sărăciei.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenţii acestui
program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile
structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Direcţiile teritoriale de Asistenta Socială), instituţiile
non-guvernamentale comerciale (companii, SRL) şi necomerciale (asociaţii,
fundaţii), etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul
resocializării şi integrării socio-profesionale a persoanelor  aflate în
dificultate. 

Program de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Concepţia formării specialistului Programul de studiu
”Managementul serviciilor sociale și de sănătate” prevede formarea
asistenților sociali capabili de a lucra în domeniul socio-medical, ceea ce
orientează concepția programului la acumularea cunoștințelor în mai multe
domenii: asistență socială, medicină, psihologie aplicată, drept medical, management
etc. și la formarea deprinderilor de asistență socio-medicală a populației.
Scopul şi misiunea programului de studiu Scopul programului este de
a extinde arealul cunoștințelor și activităților asistentului social spre
domeniul clinic și de a înarma specialiștii cu abilități specifice de
diagnoză și intervenție socio-medicală, ceea ce ar contribui esențial la
sporirea calității vieții populației.

Programul își
propune drept misiune selectarea și formarea cadrelor
apte de a presta servicii sociale în sistemul medical sau rezidențial, de a
oferi asistență complexă psiho-socio-medicală beneficiarilor care se află în
dificultate socio-medicală temporară sau completă: copii nou-născuți sau de
vârstă timpurie (orfani, abandonați, invalizi etc.), persoanelor cu afecțiuni
grave sau cronice (cu cancer, TBC, HIV-SIDA, boli reumatice grave etc.),
bătrâni și bolnavi terminali, ce necesită îngrijiri paleative.

Profilul ocupaţional al absolventului Absolvenţii acestui
program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile
structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul Sănătății, Direcţiile de Asistenta Socială),
instituţiile  non-guvernamentale (ONG, fundații) și publice de sănătate
(spitale, clinici psihiatrice, aziluri, Centre de dezintoxicare, ambulator
clinic, centre de plasament) etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul
evaluării situației clinico-sociale și sanitare a diferitor categorii de
persoane și remedierii stării de sănătate și calității vieții a persoanelor
aflate în dificultate.

Fișele disciplinelor

Psihologie clinică și consiliere psihologică
Psihologie socială
Psihologie juridică

Planuri de studii

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației

</tr
</tr</tr

Psihologie clinică și consiliere psihologică
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master – 2018 descarcă
Psihologie socială
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master – 2018 descarcă
Psihologie juridică Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master – 2018 descarcă
Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Management educațional
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master – 2018 descarcă

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Asistență Socială și Sociologia ”Nicolae Sali”

</tr
</tr</tr

Asistența Socială și Expertiza Socială (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)
Plan de învățămînt, programul de master Studii avansate descarcă
Managementul organizațional și al resurselor umane
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Economie Socială și managementul proiectelor sociale Plan de învățământ, programul de master descarcă
Management şi consiliere în asistenţa socială
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Plan de învățământ, programul de master descarcă

Masterat 2019

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail