Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Masterat

Programe de master

Program de master Psihologie clinică și consiliere psihologică

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul, programul de studiu este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului: psihologia clinică şi a sănătăţii; consilierea psihologică; psihoterapia. Programul conține discipline obligatorii şi opţionale, oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii practice ale psihologiei clinice: asistenţa şi consultanţa, psihodiagnostic clinic, consiliere psihologică şi psihoterapia.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master constă în a forma viitori profesionişti în psihologia clinică şi consilierea psihologică. Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică, formând specialiști, experți și consilieri capabili de implicare în serviciile psihologice din diverse domenii: medicină, educație, forțe armate, domeniul juridic etc., în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a oferi cunoştinţe teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihoclinice cu care se confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe de cercetare şi evaluare psihologică clinică;
 • a amplifica cunoştinţele din domeniul neuroştiinţelor clinice, psihosomaticii şi psihologiei sănătăţii, precum şi despre sistemele de ocrotire a sănătăţii mintale în care sunt angajaţi psihologii profesionişti;
 • a forma cunoştinţe şi abilităţi de consiliere psihologică şi a orienta spre modelele psihoterapeutice utilizate în cadrul profilaxiei şi ameliorării sănătăţii mintale.
Profilul ocupaţional
al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • asistenţă, psihodiagnoză şi consiliere psihologică în clinici, policlinici, spitale şi cabinete individuale;
 • prestare de servicii psihoclinice organizaţiilor şi instituţiilor de stat şi nonguvernamentale din diverse domenii care solicită servicii psihologice: medicină, educație, forțe armate, domeniul juridic, resurse umane etc.;
 • consiliere psihologică individuală şi de grup;
 • cercetare ştiinţifică în psihologia persoanei, consilierea psihologică şi psihologia clinică, alte domenii aferente ale psihologiei.

Program de master Psihologie juridică

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul, programul de studiu este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia comportamentului pre-delincvent, delincvent și infracțional, psihopatologia legală, asistența și reabilitarea victimelor și infractorilor, medierea juridică, intervenția cu caracter asistențial în munca cadrelor din domeniul ocrotirii normei de drept etc. Conține discipline obligatorii și opționale și oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu și specializării în arii practice ale psihologiei juridice: asistența și consultanța în proces, medierea juridică, psihodiagnostic și expertizare în cazuri civile și penale, consilierea psihologică și reabilitarea victimelor și infractorilor, activitatea de resocializare a delincvenților minori.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master constă în a forma viitori profesionişti în psihologia juridică. Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică, formând specialiști, experți și consilieri capabili de implicare în serviciile psihologice din diverse domenii ale dreptului în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a oferi cunoștințe teoretice și abilități relevante cadrului de probleme ale psihologiei juridice;
 • a furniza competențe de cercetare și evaluare psihologică a comportamentului uman prin prisma normativității sociale și juridice în vederea depistării și profilaxiei tulburărilor de personalitate care conduc la inadaptare socială și delincvență/infracțiune;
 • a amplifica cunoștințele din domeniul neuroștiințelor clinico-juridice, psihologiei adicțiilor, precum și privind raportul dintre sănătatea mintală și comportamentul dezadaptat;
 • a forma cunoștințe și abilități de asistență și consiliere psihologică, reabilitare și profilaxie a dezadaptării comportamentale;
 • a contribui la autoafirmarea competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • instituții din sistemul judiciar;
 • organe de urmărire penală;
 • comisariate de poliție;
 • laboratoare de expertiză juridică;
 • penitenciare;
 • organizații nonguvernamentale preocupate de apărarea drepturilor omului, protecția categoriilor defavorizate social și supuse riscului abuzurilor;
 • servicii de probațiune;
 • servicii de mediere juridică;
 • instituții corecționale pentru minorii cu comportament social dezadaptat;
 • servicii de pază și securitate;
 • alte organe de protecție a ordinii de drept.

Program de master Management educațional

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în management educațional se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățământului: a forma manageri educaționali bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității de administrare a diferitor sectoare; a-i dota cu metode eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional. În acest scop programul oferă subiecte privind dezvoltarea competențelor de lider și organizaționale, de comunicare în conformitate cu implicarea tehnologiilor informaționale noi, de implicare a standardelor educaționale de calitate și monitorizare a curriculumului, de aplicare a metodelor de cunoaștere științifică  și inovație, de dezvoltare personală și perfecționare a resurselor umane și altele.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică în managementul educațional, formând experți capabili să gestioneze instituții și programe din învățământul contemporan, în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Este conceput pentru a instrui atât studenți care intenționează să practice profesional științele educației, cât și pe cei care vor profesa în management, sau vor utiliza cunoștințele pentru o mai bună prestanță în activitatea de conducere.

Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a extinde sistemul conceptual fundamental din management şi a-l aplica la specificul managementului educațional pentru realizarea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat;
 • a abilita absolvenţii în realizarea cu succes a managementului educaţional la toate nivelele instituţionale prin dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de relaţionare;
 • a forma persoane capabile să se încadreze în domeniul politicilor educaționale, monitorizării problemelor social-economice și umane din sfera educației;
 • a forma cunoștințe și abilități de proiectare a misiunii, obiectivelor și strategiei instituției, de luare a deciziilor manageriale motivate și proiectate în conformitate cu oportunitatea educațională;
 • a oferi cunoștințe teoretice și abilități de gestionare a resurselor umane, de formare a echipei și de dezvoltare a capacității acesteia de autogestiune, de implicare a modelelor noi ale culturii organizaționale în care domină principiul asumării și realizării responsabilităților, încurajarea inițiativei și creativității sociale, delegarea autorității, motivarea, stimularea, monitorizarea și evaluarea personalului în procesul de realizare a obiectivelor educaționale conform principiilor democratice;
 • a contribui la autoafirmarea competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
Profilul ocupaţional
al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • coordonarea activității comisiilor metodice, a catedrelor, altor grupuri de lucru din cadrul instituției;
 • coordonarea activității comisiilor și grupurilor de elaborare și implementare a proiectelor, activităților curriculare și extracurriculare, a materialelor didactice și de altă natură;
 • exercitarea funcțiilor de conducere/coordonare a altor instituții educaționale în mediul extrașcolar;
 • exercitarea funcțiilor manageriale în educația preșcolară, specială, a adulților, alte forme ale activității educaționale;
 • consultanță și asistență a conducerii în mediul educațional;
 • coordonarea și consilierea activității organizațiilor nonguvernamentale preocupate de problemele educației;
 • realizarea managementului la nivel de grup școlar;
 • cercetare în domeniul științelor educației și managementului educațional;
 • alte domenii de referință.

Program de master Managementul culturii organizaționale și comportamentale a resurselor umane

Concepţia formării
specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul particular fiind cel al managementului organizațional și al resurselor umane, care propune cunoaștere și înțelegerea locului şi rolului managementului resurselor umane ȋn cadrul activităţii insituţiilor publice; proiectarea şi formularea unor politici coerente de personal; prezentarea mijloacelor specifice managementului resurselor umane şi a rolului lor ȋn eficientizarea funcţionării unei organizaţii publice cu profil social. Programul conţine discipline obligatorii şi opţionale,  oferind posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi orientării spre cercetare în diverse probleme actuale ale managementului eficient.

Scopul şi misiunea
programului de studiu
Scopul programului este formarea specializată a absolvenţilor în domeniul managementului organizaţional şi al resurselor umane, precum şi în domeniul managementului proiectelor prin însuşirea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice şi de cercetare, care să le asigure succesul în calitate de profesionişti pe piaţa muncii.

Misiunea programului de masterat constă în formarea de specialişti la cele mai înalte standarde de calitate, care să contribuie la îmbunătățirea sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman, apţi să opereze în cele mai diverse sfere de activitate (economică, socio-politică, educaţională, cultural-ştiinţifică etc.) prin cunoaşterea aprofundată  (teoretică şi aplicativă) a acestui domeniu de specializare.

Profilul ocupaţional
al absolventului
 Absolvenții acestei specializări pot deveni:

 • manageri ai structurilor cu profil social;
 • coordonatori ai programelor sociale implementate în cadrul proiectelor naționale și internaționale;
 • specialişti în relaţii cu publicul în diferite organizaţii: politice, sindicale, comerciale;
 • experţi în probleme sociale şi a resurselor umane la nivel de ministere, la nivelul organismelor teritoriale, în domenii legate de reclamă, gestionarea resurselor umane;
 • analişti în domeniul politicilor sociale şi strategiilor de dezvoltare socială şi organizaţională;
 • HR- manager în organizaţii, în inspectoratul muncii, în organizaţiile de sindicate, şef secţie sau departament RU,
 • consultant în firme de consulting, manageri de proiecte sociale.
 • cadre didactice în invatamantul preuniversitar şi universitar (la acumularea creditelor din modulul pedagogic).

Program de master Psihologie socială

Concepţia formării
specialistului

În conformitate cu concepția generală și scopul, programul de studiu este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia socială a persoanei, a relaţiilor interpersonale, a grupului mic şi mare şi relaţiilor intergrupale, a maselor, psihologia genurilor, a relaţiilor interculturale, precum şi politică, a liderismului, influenţei etc. Conține discipline obligatorii și opționale și oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu și specializării în arii practice ale psihologiei sociale.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master este de a contribui la specializarea absolvenţilor ciclului licenţă în domeniul psihologiei sociale, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare,  formând atât profesionişti pentru ariile aplicate ale disciplinei, cât şi orientându-i spre cercetare, inclusiv spre urmarea ciclului III – studii de doctorat. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii programului de studii:

 • a oferi cunoştinţe teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihosociale cu care se confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe de cercetare în psihologia socială, fiind aprofundate cunoştinţele şi formate abilităţi noi de utilizare a tehnicilor şi metodelor de investigaţie şi implicare psihosocială;
 • a amplifica cunoştinţele din domeniul psihologiei sociale a individului şi grupului, relaţiilor şi influenţei, cunoaşterii sociale, inclusiv interetnice, de gen, culturale, şi alte arii ale psihosociologiei teoretice şi aplicate;
 • a forma deprinderi de expertiză a proiectelor sociale, sociopolitice, socioeconomice, organizaţionale;
 • a forma cunoştinţe şi abilităţi de consultanţă psihologică a relaţiilor interpersonale şi în cadrul grupului primar, în orientarea profesională şi de carieră, dezvoltarea psihosocială individuală.
Profilul ocupaţional
al absolventului

Absolvenţii programului de master pot urma un program de doctorat în psihologie sau/şi se pot angaja în diverse servicii de:

 • asistenţă şi consultanţă în probleme de dezvoltare comunitară, organizaţională, business, management şi reclamă în organizaţii, întreprinderi, firme, bănci etc.;
 • management al cadrelor;
 • cercetare, evaluare, consultanţă şi implicare în programele de stat şi nonguvernamentale privind comunicarea interculturală şi interetnică, monitorizarea relaţiilor de gen, de familie, intra- şi intergrupale;
 • consultanţă în mass-media în probleme de monitorizare şi formare a opiniei publice;
 • consultanţă în liderism şi influenţă politică;
 • cercetare ştiinţifică în psihologia socială

Program de master Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Concepţia formării
specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul particular al managementului serviciilor sociale și de sănătate, care  prevede formarea specialiștilor pentru domeniul socio-medical, ceea ce orientează concepția programului la acumularea cunoștințelor în mai multe arii de asistență: socială, medicală, psihologică, în managementul serviciilor, în dezvoltare personală etc. și la formarea deprinderilor de asistență socio-medicală a populației.

Scopul şi misiunea
programului de studiu

Scopul programului de master este de a pregăti specialiști cu competențe de lucru în echipe pluridisciplinare și abordare complexă a cazurilor de risc față de probleme sociale, specialiști care vor promova incluziunea socio-profesională a tuturor grupurilor cu nevoi speciale și vor avea capacitatea de a lua decizii întru schimbarea socială planificată. Programul își propune drept misiune formarea cadrelor apte de organiza procesul de oferire a asistenței complexe psiho-socio-medicală beneficiarilor care se află în dificultate socio-medicală temporară sau completă, specialiști în managementul eficient al serviciilor socio-medicale prin: 

 • oferirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor relevante cadrului de probleme psiho-socio-medicale cu care se confruntă cotidianul actual;
 • formarea cunoştinţelor şi abilităţilor de organizare a procesului de prestare a serviciilor complexe populației întru asigurarea bunăstării sociale;
 • amplificarea cunoştinţelor din domeniul serviciilor sociale, sănătate mintală, consiliere a persoanelor în situații de risc și dificultate;
 • furnizarea competenţelor de management eficient al serviciilor socio-medicale.
Profilul ocupaţional
al absolventului
Absolvenții programului de master se pot angaja în:

-subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor serviciilor sociale, Direcţiile de Asistenta Socială),

– instituţiile  non-guvernamentale (ONG, fundații, asociații) și publice de sănătate (spitale, clinici psihiatrice, aziluri, Centre de dezintoxicare, ambulator clinic, centre de plasament, centre comunitare de sănătate mintală) etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul evaluării situației socio-medicale a diferitor categorii de persoane, stabilirea diagnozei sociale, elaborarea strategiilor de intervenție și facilitarea asigurării bunăstării sociale a tuturor grupurilor de populație aflate în situații de risc sau dificultate.

 

Program de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul asistenței sociale cu posibilitatea de practică la nivel local și global în concordanță cu valorile, principiile și standartele internaționale de educație a IASSW (International Association of Schools of Social Work). În conformitate cu concepția generală și scopul programului de studiu, pregătirea specialiștilor în modelul sistemic și dialectic definește ariile de activitate a profesioniștilor care urmează acest program și folosirea instrumentelor în abordarea dialectică a problemelor sociale în cadrul sistemelor. Acestea sunt interconectate la metoda de rezolvarea a problemelor sociale – antreprenoriatul social.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul pune accent atât pe teorie și cercetare, cât și pe instruirea practică în domeniul social, formând specialiști pentru activitatea multidisciplinară la 4 nivele de abordare sistemică:  macro, mezzo, micro și nano. Studenții sunt pregătiți să lucreze în situații complexe și provocatoare, ce implica lucrul cu indivizii, familiile, grupurile, organizațiile și comunitățile într-un mod sistemic. Programul este conceput pentru a instrui studenți care intenționează să practice profesional în domeniul social din următoarele considerente.

 1. Programul este dezvoltat cа model inovativ de activitate în domeniul social la nivel internațional, centrat pe elemente de antreprenoriat social
 2. Promovează standartele de educație și activitate în domeniul social din UE.
 3. Promovarea colaborării internaționale sustenabile în domeniul bunăstării sociale în tările post-Socialiste
 4. Utilizarea pedagogiilor inovative și efective
 5. Programul va servi ca catalizator pentru inovație și îmbunătățirea în educația/practica în domeniul social din regiune
 6. Pregătește studenții ca lideri în promovarea justiției sociale
 7. Pregătește studenții pentru activitatea profesională în domeniul social precum: promovarea politicilor, organizarea comunitară, sănătate, sănătate mintală și educație
Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • sistemul protecției sociale (Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor serviciilor sociale etc);
 • sistemul de prestare a serviciilor sociale în cadrul instituțiilor de stat și non-guvernamentale (Direcții de Asistență Socială, Direcția Municipală Protecția Drepturilor Copiului, Asistența Socială comunitară, ONG, etc.);
 • sistemul medical/sănătate mintală (secții spitalicești, spitale de psihiatrie, Centrele comunitare  de sănătate mintală);
 • sistemul de prevenire, reabilitare, resocializare a persoanelor în dificultate (instituțiile de îngrijire rezidențială (internate, aziluri, case sociale, penitenciare, birouri probațiune etc.));
 • conducerea instituțiilor de profil social;
 • supervizori și administratori în Direcțiiile de Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • organizațiile non-guvernamentale și în organizațiile internaționale în domeniul bunăstării sociale;
 • specialisti de reabilitare în sistemul de corecție;
 • specialisti în integrarea comunitară în sistemul psihiatric;
 • instructori în domeniul serviciilor sociale;
 • organizatori comunitari și coordonatori de proiecte sociale.

Fișele disciplinelor

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001 Cunoștințe teoretice avansate de psihologie juridică
F.01.O.002  Psihopatologie și tulburări de personalitate: sindroame clinice cu implicație judiciară
F.01.O.003  Metodologia și etica cercetării în domeniul psihologiei juridice
F.01.O.004 Psihologia comportamentului infracțional și prevederile legale penale
F.01.O.005  Psihologia socială a personalității
F.01.O.006  Psihodiagnostic şi evaluare practică în psihologia juridică
F.02.O.007 Probleme de sănătate mentală în dreptul civil
F.02.O.008 Managementul proiectelor
F.02.O.009  Probleme actuale de cercetare în psihologie
S.02.O.010 Cercetarea și consilierea infractorilor juvenili
S.02.A.011  Terorismul: evaluare și asistență psihologică
S.02.A.012  Trauma psihologică și PTSD: evaluare și asistență
S.02.A.013  Alcoolismul și consumul de droguri: evaluare și asistență
S.02.A.014  Psihodiagnostic și expertiză psihologică în justiție

ANUL II

S.03.O.015 Metode și instrumente de evaluare a riscurilor psihologice și a violenței
S.03.O.016 Evaluarea și asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie
S.03.A.017 Psihosexologie și sexopatologie: aspecte legale
S.03.A.018 Psihologia conflictului și tehnicile de mediere juridică
S.03.A.019 Psihologia activității poliției
S.03.A.020 Programe de reabilitare psihologică și psihosocială a infractorilor
S.03. Stagiu de practică: asistența psihologică în sistemul de drept
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Economia şi organizarea muncii

F.01.O.002

Dreptul muncii

F.01.O.003

Metodologia și etica cercetării în științele sociale și comportamentale

F.01.O.004

Dezvoltarea resurselor umane: proces, practic și perspective

F.01.O.005

Etica afacerilor şi responsabilitatea socială

S.01.O.006

Managementul securităţii şi sănătăţii muncii

S.02.O.007

Managementul  organizaţional

F.02.O.008

Managementul proiectelor

F.02.O.009

Probleme actuale de cercetare în Managementul organizațional și al resurselor umane

S.02.O.010

Laborator de dezvoltare personală: autoevaluare şi automanagement

S.02.A.011

Managementul conflictelor de munca

S.02.A.012

Medierea muncii si negocierea

S.02.A.013

Evaluarea performanțelor personalului

S.02.A.014

Psihodiagnostic organizaţional

ANUL II

S.03.O.015

Auditul şi indicatorii evaluării calității personalului

S.03.O.016

Managementul echipei şi leadership

S.03.O.017

Managementul carierei

S.03.A.018

Strategii şi politici ale managementului resurselor umane

S.03.A.019

Managementul resurselor umane și a competenței

S.03.A.020

Managementul comparat al resurselor umane (SUA, Japonia ,UE ,RM)
S.03. Stagiu de practică: Practica managerială în resursele umane
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială
Psihologie clinică și consiliere psihologică
Psihologie socială
Psihologie juridică

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001 Cunoștințe teoretice avansate de psihologie juridică
F.01.O.002  Psihopatologie și tulburări de personalitate: sindroame clinice cu implicație judiciară
F.01.O.003  Metodologia și etica cercetării în domeniul psihologiei juridice
F.01.O.004 Psihologia comportamentului infracțional și prevederile legale penale
F.01.O.005  Psihologia socială a personalității
F.01.O.006  Psihodiagnostic şi evaluare practică în psihologia juridică
F.02.O.007 Probleme de sănătate mentală în dreptul civil
F.02.O.008 Managementul proiectelor
F.02.O.009  Probleme actuale de cercetare în psihologie
S.02.O.010 Cercetarea și consilierea infractorilor juvenili
S.02.A.011  Terorismul: evaluare și asistență psihologică
S.02.A.012  Trauma psihologică și PTSD: evaluare și asistență
S.02.A.013  Alcoolismul și consumul de droguri: evaluare și asistență
S.02.A.014  Psihodiagnostic și expertiză psihologică în justiție

ANUL II

S.03.O.015 Metode și instrumente de evaluare a riscurilor psihologice și a violenței
S.03.O.016 Evaluarea și asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie
S.03.A.017 Psihosexologie și sexopatologie: aspecte legale
S.03.A.018 Psihologia conflictului și tehnicile de mediere juridică
S.03.A.019 Psihologia activității poliției
S.03.A.020 Programe de reabilitare psihologică și psihosocială a infractorilor
S.03. Stagiu de practică: asistența psihologică în sistemul de drept
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master
Management educațional

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială
Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Economia şi organizarea muncii

F.01.O.002

Dreptul muncii

F.01.O.003

Metodologia și etica cercetării în științele sociale și comportamentale

F.01.O.004

Dezvoltarea resurselor umane: proces, practic și perspective

F.01.O.005

Etica afacerilor şi responsabilitatea socială

S.01.O.006

Managementul securităţii şi sănătăţii muncii

S.02.O.007

Managementul  organizaţional

F.02.O.008

Managementul proiectelor

F.02.O.009

Probleme actuale de cercetare în Managementul organizațional și al resurselor umane

S.02.O.010

Laborator de dezvoltare personală: autoevaluare şi automanagement

S.02.A.011

Managementul conflictelor de munca

S.02.A.012

Medierea muncii si negocierea

S.02.A.013

Evaluarea performanțelor personalului

S.02.A.014

Psihodiagnostic organizaţional

ANUL II

S.03.O.015

Auditul şi indicatorii evaluării calității personalului

S.03.O.016

Managementul echipei şi leadership

S.03.O.017

Managementul carierei

S.03.A.018

Strategii şi politici ale managementului resurselor umane

S.03.A.019

Managementul resurselor umane și a competenței

S.03.A.020

Managementul comparat al resurselor umane (SUA, Japonia ,UE ,RM)
S.03. Stagiu de practică: Practica managerială în resursele umane
S.04. Cercetarea și elaborarea tezei de master
Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială
Managementul serviciilor sociale și de sănătate

ANUL I

Cod

Denumire
curs
( link activ cu fișa disciplinei)

F.01.O.001

Istoria
teoriilor psihosociale

F.01.O.002

Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale

F.01.O.003

Psihologia socială a grupului, proceselor intra- şi intergrupale

F.01.O.004

Domeniile aplicate ale psihologiei sociale

S.01.O.005

Deontologia profesională în psihologia
socială

F.01.O.006

Metodologia
şi metodele de cercetare psihosocială

S.02.A.007

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei
psihologice judiciare

S.02.A.008

Psihologia relaţiilor interculturale

S.02.A.009

Consilierea psihologică a cuplului şi
familiei

S.02.A.010

Psihologia conflictului şi tehnicile de
negociere/mediere

S.02.A.011

Aspectele psihosociologice ale
managementului resurselor umane

Stagiul de practică: psihologia socială
aplicată

ANUL II

F.03.O.019

Psihopedagogia şi didactica universitară

S.03.O.020

Metodologia
cercetării şi realizarea tezei în psihologia socială

F.03.O.021

Paradigme
ale comunicării ştiinţifice

S.03.A.022

Aspecte ale dinamicii grupului şi
trainingul psihosocial

S.03.A.024

Asistenţa psihologică a cazurilor de
violenţă în familie
Stagiu de practică: cercetarea în
psihologia socială

Planuri de studii

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației

 

Psihologie clinică și consiliere psihologică

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Psihologie socială

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Psihologie juridică

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Management educațional

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Asistență Socială și Sociologia ”Nicolae Sali”

 

Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Plan de învățămînt, programul de master  descarcă

Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Plan de învățământ, programul de master descarcă

Masterat 2020-2021

  Aplică

  Științe Sociale și ale Educației

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail