Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Masterat

Programe de master

Program de master Psihologie clinică și consiliere psihologică

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul clinic, care la etapa actuală este cel mai popular în arealul teoretico-aplicativ al psihologiei şi cu pondere ca număr de profesionişti. Programul este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia clinică şi a sănătăţii; consilierea psihologică; psihoterapia. Organizat în module şi conţinînd discipline obligatorii şi opţionale, programul oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii practice ale psihologiei clinice: asistenţa şi consultanţa, psihodiagnosticul clinic, consilierea psihologică şi psihoterapia.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului de master constă în a forma viitori profesionişti în psihologia clinică şi consilierea psihologică.

Misiunea:

 • a oferi cunoştinţe teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihoclinice cu care se confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe de cercetare şi evaluare psihologică clinică;
 • a amplifica cunoştinţele din domeniul neuroştiinţelor clinice, psihosomaticii şi psihologiei sănătăţii, precum şi despre sistemele de ocrotire a sănătăţii mentale în care sunt angajaţi psihologii profesionişti;
 • a forma cunoştinţe şi abilităţi de consiliere psihologică şi a orienta spre modelele psihoterapeutice utilizate în cadrul profilaxiei şi ameliorării sănătăţii mentale.   

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii programului de master se pot angaja în diverse servicii de:

 • asistenţă şi consiliere psihologică în clinici, policlinici, spitale şi cabinete individuale;
 • prestare de servicii psihoclinice organizaţiilor şi instituţiilor de stat şi nonguvernameentale;
 • consiliere psihologică individuală şi de grup;
 • cercetare ştiinţifică în consilierea psihologică şi psihologia clinică.

Program de master Psihologie juridică

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul psihologiei juridice: areal de vastă popularitate consacrat cercetării și aplicării practice a metodelor psihologice în identificarea și rezolvarea problemelor cu caracter judiciar. Programul este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia comportamentului pre-delincvent, delincvent și infracțional, psihopatologia legală, asistența și reabilitarea victimelor și infractorilor, medierea juridică, intervenția cu caracter asistențial în munca cadrelor din domeniul ocrotirii normei de drept etc. Organizat în module și conținînd discipline obligatorii și opționale, programul oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu și specializării în arii practice ale psihologiei juridice: asistența și consultanța în proces, medierea juridică, psihodiagnostic și expertizare în cazuri civile și penale, consilierea psihologică și reabilitarea victimelor și infractorilor, activitatea de resocializare a delincvenților minori.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Sunt admiși absolvenții ciclului de licență care intenționează să profeseze într-un domeniu al psihologiei juridice.

Pentru admitere la programul de master Psihologia juridică e nevoie de studii în psihologie sau domenii aferente (psihopedagogie, asistență socială, sociologie, medicină), unde au fost asimilate cunoștințe din arealul psihologiei; dar și din sfera dreptului, posedînd cunoștințe de psihologie juridică; abilități sociale: de comunicare, empatie, asertivitate etc.

Absolvenții altor domenii pot fi înscriși la masterat în condiția cînd au urmat suplimentar la planul de studii disciplinele de orientare către domeniul psihologiei, sau după parcurgerea semestrului compensator, planul căruia prevede acumularea a 30 de credite (planul este expus mai sus).

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • instituții din sistemul judiciar;
 • organe de urmărire penală;
 • comisariate de poliție;
 • laboratoare de expertiză juridică;
 • penitenciare;
 • organizații nonguvernamentale preocupate de apărarea drepturilor omului, protecția categoriilor defavorizate social și supuse riscului abuzurilor;
 • servicii de probațiune;
 • servicii de mediere juridică;
 • instituții corecționale pentru minorii cu comportament social dezadaptat;
 • servicii de pază și securitate;
 • alte organe de protecție a ordinii de drept.

Program de master Management educațional

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul științelor educației și urmărește un șir de obiective privind formarea liderilor în instituțiile educaționale, corelate cu nevoia de profesionalizare a managerilor din sistemul preuniversitar și universitar, cu rolurile și competențele pe care le determină activitatea de conducere. Formarea specialiștilor în management educațional se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățămîntului: a forma lideri educaționali bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității de conducere; a-i dota cu metode de administrare eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul pune accent atît pe teorie și cercetare, cît și pe instruirea practică în managementul educațional, formînd experți capabili să gestioneze instituții și programe din învățămîntul contemporan, în conformitate cu principiile multidisciplinarității și abordarea științifică. Este conceput pentru a instrui atît studenți care intenționează să practice profesional științele educației, cât și pe cei care vor profesa în management, utilizînd cunoștințele pentru o mai bună prestanță în activitatea de conducere.

Misiunea:

 • a forma persoane capabile să se încadreze în domeniul politicilor educaționale, monitorizării problemelor social-economice și umane din sfera educației;
 • a forma cunoștințe și abilități de proiectare a misiunii, obiectivelor și strategiei instituției, de luare a deciziilor manageriale motivate și proiectate în conformitate cu oportunitatea educațională;
 • a furniza competențe de gestionare a resurselor și informației în scopul planificării, dezvoltării, monitorizării și evaluării calității procesului educațional;
 • a oferi cunoștințe teoretice și abilități de gestionare a resurselor umane, de formare a echipei și de dezvoltare a capacității acesteia de autogestiune, de implicare a modelelor noi ale culturii organizaționale în care domină principiul asumării și realizării responsabilităților, încurajarea inițiativei și creativității sociale, delegarea autorității, motivarea, stimularea, monitorizarea și evaluarea personalului în procesul de realizare a obiectivelor educaționale conform principiilor democratice;
 • a contribui la autoafirmarea competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.   

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • conducerea instituțiilor de învățămînt;
 • coordonarea activității comisiilor metodice, a catedrelor, altor grupuri de lucru din cadrul instituției;
 • coordonarea activității comisiilor și grupurilor de elaborare și implementare a proiectelor, activităților curriculare și extracurriculare, a materialelor didactice și de altă natură;
 • exercitarea funcțiilor de conducere/coordonare a altor instituții educaționale din mediul extrașcolar;
 • exercitarea funcțiilor manageriale în educația preșcolară, specială, a adulților, alte forme ale activității educaționale;
 • realizarea managementului la nivel de grup școlar;
 • consultanță și asistență a conducerii în mediul educațional;
 • coordonarea activității organizațiilor  nonguvernamentale preocupate de problemele educației;
 • alte domenii de referință.

Program de master Managementul organizațional și al resurselor umane

Concepţia formării specialistului

Formarea specialistului în domeniul managementului organizaţional şi al resurselor umane  se bazează pe principiile :

 • umanizării întregului cotidian al relaţiilor sociale‚ începând de la cele cu caracter interpersonal şi până la raporturile economice‚ politice‚ culturale în cadrul comunităţilor‚ statelor şi chiar în cel internaţional;
 • participării active în medierea şi implementarea ideilor umane‚ bazate pe respectarea drepturilor personale ale omului;
 • crearii unei zone de convergenţă între demersurile didactice si ştiinţifice ale Facultăţii pentru asigurarea specializării în domeniul sociologiei resurselor umane;
 • dezvoltarii personalitatii umane şi preventiei in domeniul sănătăţii mintale potrivit cerinţelor reale ale societăţii in aceste direcţii;

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului este formarea specializată a absolvenţilor în domeniul managementului organizaţional şi al resurselor umane, precum şi în domeniul managementului proiectelor prin însuşirea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice şi de cercetare, care să le asigure succesul în calitate de profesionişti pe piaţa muncii.

Misiunea programului de masterat constă în formarea de specialişti la cele mai înalte standarde de calitate, care să contribuie la înbunătăţirea sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman, apţi să opereze în cele mai diverse sfere de activitate (economică, socio-politică, educaţională, cultural-ştiinţifică etc.) prin cunoaşterea aprofundată  (teoretică şi aplicativă) a acestuui domeniu de specializare.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolventii acestei specializări pot deveni:

 • Specialişti în relaţii cu publicul în diferite organizaţii: politice, sindicale, comerciale;
 • Experţi în probleme sociale şi a resurselor umane la nivel de ministere, la nivelul organismelor teritoriale, în domenii legate de reclamă, gestionarea resurselor umane;
 • Analişti în domeniul politicilor sociale şi strategiilor de dezvoltare socială şi organizaţională;
 • HR- manager în organizaţii, în inspectoratul muncii, în organizaţiile de sindicate, şef secţie sau departament RU,
 • consultant în firme de consalting,  manager de proiecte sociale.
 • cadre didactice în invatamantul preuniversitar şi universitar (la acumularea creditelor din modulul pedagogic);

Program de master Management și consiliere în asistența
socială

Concepţia formării specialistului

Programul ”Management şi consiliere în Asistenţa Socială” este orientat la acumularea de către masteranzi a cunoştinţelor aprofundate în ceea ce priveşte intervenţia în domeniul asistenţei sociale precum şi însuşirea temeinică a instrumentelor necesare pentru identificarea problemelor şi evidenţa cazurilor, evaluarea situaţiilor concrete şi elaborarea planului de intervenţie sau programelor de reabilitare, referirea de cazuri etc. Astfel, programul pregăteşte practicieni profesionişti în domeniul asistenţei sociale, capabili de a planifica, proiecta, realiza şi monitoriza intervenţii calitative în rezolvarea problemelor sociale. În acest sens, se pune un accent deosebit pe comunicarea cu beneficiarii serviciilor de asistenţă socială, valorile şi etica în practica asistenţei sociale.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului este de a întări capacitatea profesională a asistenţilor sociali, bazată pe prezentări cu caracter teoretic, relaţionate în acelaşi timp cu practica de zi cu zi din domeniul asistenţei sociale. Acest demers s-ar traduce printr-o îmbinare echilibrată între teoria şi practica consilierii în serviciile de asistenţă socială.

Misiunea programului este de a forma specialişti competitivi în protecţia socială a persoanelor aflate temporar în dificultate, persoanelor cu risc de excluziune socială sau cu comportament de limită, persoanelor în situaţie de criză etc.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Direcţiile teritoriale de Asistenta Socială), instituţiile  non-guvernamentale comerciale (companii, SRL) şi necomerciale (asociaţii, fundaţii), etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul  resocializării şi integrării socio-profesionale, şcolare şi familiale a persoanelor  aflate în dificultate. 

Program de master Psihologie socială

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul psihologiei sociale, care la etapa actuală este unul dintre cele mai populare în arealul teoretico-aplicativ al psihologiei şi cu pondere înaltă ca număr de profesionişti. Programul este axat pe cele mai reprezentative componente ale domeniului dat: psihologia relaţiilor interpersonale, a grupului mic şi mare şi relaţiilor intergrupale, psihologia genurilor, a relaţiilor interculturale, precum şi politică, a liderismului, influenţei etc. Organizat în module şi conţinînd discipline obligatorii şi opţionale, programul oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi orientării spre cercetare în diverse probleme actuale ale psihologiei sociale.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului de master este de a contribui la specializarea absolvenţilor ciclului licenţă în domeniul psihologiei sociale, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare,  formînd atît profesionişti pentru ariile aplicate ale disciplinei, cît şi orientîndu-i spre cercetare, inclusiv spre urmarea ciclului III – studii de doctorat.

Misiunea:

 • a oferi cunoştinţe teoretice şi abilităţi relevante cadrului de probleme psihosociale cu care se confruntă cotidianul actual;
 • a furniza competenţe de cercetare în psihologia socială, fiind aprofundate cunoştinţele şi formate abilităţi noi de utilizare a tehnicilor şi metodelor de investigaţie şi implicare psihosocială;
 • a amplifica cunoştinţele din domeniul psihologiei sociale a individului şi grupului, relaţiilor şi influenţei, cunoaşterii sociale, inclusiv interetnice, de gen, culturale, şi alte arii ale psihosociologiei teoretice şi aplicate;
 • a forma deprinderi de expertiză a proiectelor sociale, sociopolitice, socioeconomice, organizaţionale;
 • a forma cunoştinţe şi abilităţi de consultanţă psihologică a relaţiilor interpersonale şi în cadrul grupului primar, în orientarea profesională şi de carieră, dezvoltarea psihosocială individuală.   

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii programului de master pot urma un program de doctorat în psihologie şi se pot angaja în diverse servicii de:

 • asistenţă şi consultanţă în probleme de dezvoltare comunitară, organizaţională, business, management şi reclamă în organizaţii, întreprinderi, firme, bănci etc.;
 • management al cadrelor;
 • cercetare, evaluare, consultanţă şi implicare în programele de stat şi nonguvernamentale privind comunicarea interculturală şi interetnică, monitorizarea relaţiilor de gen, de familie, intra- şi intergrupale;
 • consultanţă în mass-media în probleme de monitorizare şi formare a opiniei publice;
 • consultanţă în liderism şi influenţă politică;
 • cercetare ştiinţifică în psihologia socială.

Program de master Economie socială și managementul proiectelor

Concepţia formării specialistului

Programul de master este orientat spre pregătirea absolvenților altor domenii, decât cel al științelor educației, și urmărește un șir de obiective corelate cu nevoia de profesionalizare a specialiștilor din sistemul preuniversitar care nu dețin competențe psihopedagogice și care aspiră spre o calificare didactică. Formarea specialiștilor în educație se conformează la trei obiective de bază, care concordă cu modernizarea învățămîntului: a forma profesioniști bine informați și cu o viziune critică și capacități de intelectualizare a activității educaționale; a-i dota cu metode de proiectare didactică – predare – învățare – evaluare eficiente și pozitiv orientate; a-i pregăti în conformitate cu procesul de regionalizare și globalizare a sistemului educațional.  

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului de master constă în a pregăti cadre didactice şi de cercetare de performanţă pentru instituţiile de învăţămînt, precum și pentru şi instituţiile de cercetare în științele educaționale.

Misiunea:

 • a forma persoane capabile să se încadreze în domeniul politicilor educaționale, monitorizării problemelor social-economice și umane din sfera educației;
 • a forma un sistem de cunoștințe specifice domeniului educației: privind curriculumul și proiectarea didactică, tehnologiile și metodele de instruire și evaluare, cadrul de servicii educaționale etc.;
 • a dezvolta capacitățile de a identifica, descrie și aplica principiile profesionale etice, standardele specialității în diverse arii de cercetare și activitate practică, de a aborda cu responsabilitate problemele profesionale și a lua decizii conforme nivelului de competențe; 
 • a contribui la autoafirmarea competențelor profesionale și la dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.   

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului de master se pot angaja în:

 • instituții preuniversitare de învățământ;
 • învățământul profesional preuniversitar;
 • învățământul superior;
 • instituții educaționale din mediul extrașcolar;
 • instituții educaționale speciale;
 • consultanță și asistență în mediul educațional;
 • organizații nonguvernamentale preocupate de problemele educației;
 • alte domenii de referință.

Program de master Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Concepţia formării specialistului

Programul de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială reprezintă un stagiu de cercetare în domeniul asistenței sociale cu aprofundare în metodologia cercetării și intervenției în domeniile aplicative ale asistenței sociale la nivel micro, messo și macro- social. Programul va servi drept pilon de trecere de la asistența socială ca sferă a serviciilor la asistența socială ca știință și va pregăti specialiști calificați în cercetarea, evaluarea, dezvoltarea, și promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare socială, elaborarea programelor și proiectelor sociale, evaluarea serviciilor și asistența profesionistă a beneficiarilor asistenței sociale.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului de studiu este promovarea de strategii moderne în organizarea procesului instructiv-educativ în domeniul asistenţei sociale în Republica Moldova, ce ar corespunde standardelor internaționale.

Misiunea: programul educațional la nivel de masterat va pregăti specialiști calitativ noi, înalt profesioniști în domeniul asistenței sociale – experți sociali;

Obiectivele:

 • de a elabora structura și conținutul unui program de formare a asistenților sociali - experți la nivel de masterat, ce ar corespunde standartelor internaționale, axat pe pregătirea specialiștilor ce se vor ocupa de abordarea sistemică a problemelor sociale de nivel național și global;
 • promovarea statutului de ”expert social” și formarea specialiștilor în domeniul expertizei sociale;
 • oferirea de studii avansate în asistența socială care se corespundă standardelor internaționale și să ofere posibilitate studiilor de doctorat în domeniul asistenței sociale în Republica Moldova.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenții programului vor putea activa în calitate de asistenți sociali – experți în următoarele domenii și instituții publice și/sau private:

Servicii socio-medicale: Spitale generale, Spitalele de psihiatrie, Clinici pentru Abuzul de substanțe, Centre de dezintoxicare, ambulator clinic, Case pentru bătrîni, Centre pentru persoane fără adăpost,

Servicii psiho-sociale: Agenții de îngrijire Foster, Agenții pentru copii, Centre de tineret, Școli şi universități, Grădinițe, tabere de Tineret

Agenții: guvernamentale, Non-guvernamentale,

Departamentele de resurse umane,

Programe: de intervenție în crize, dezastre, închisori, programe rezidentiale, de combatere a violenței în familie și abuzului faţă de copii

Centre de plasament temporar

Program de master Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional și universitar (modul psihopedagogic aprofundat)

Concepţia formării specialistului

În cadrul Programului de studii masteranzii beneficiază de instruire în baza unor discipline specifice, focusate pe formarea competenţelor profesionale în domeniu: Bazele economiei sociale; Managementul resurselor umane; Psihologie socială organizaţională; Programe sociale de dezvoltare comunitară, Cadrul juridic al organizaţiilor şi întreprinderilor de ES, Managementul proiectelor sociale etc.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul de master în economia socială are menirea de a forma specialişti calificaţi în protecţia persoanelor defavorizate social şi integrarea socio-profesională a acestora. Sarcinile de bază ale specialiştilor în domeniul economiei sociale sînt:  identificarea, facilitarea şi crearea de noi locuri de muncă, în special pentru persoanele marginalizate economic şi social; încurajarea iniţiativelor in domeniul crearii intreprinderilor de economie socială, atelierelor protejate, care vor contibui la diminuarea fenomenelor de excluziune şi descriminare socială, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile şi reducerea sărăciei.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Direcţiile teritoriale de Asistenta Socială), instituţiile  non-guvernamentale comerciale (companii, SRL) şi necomerciale (asociaţii, fundaţii), etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul  resocializării şi integrării socio-profesionale a persoanelor  aflate în dificultate. 

Program de master Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială

Concepţia formării specialistului

Programul de studiu ”Managementul serviciilor sociale și de sănătate” prevede formarea asistenților sociali capabili de a lucra în domeniul socio-medical, ceea ce orientează concepția programului la acumularea cunoștințelor în mai multe domenii: asistență socială, medicină, psihologie aplicată, drept medical, management etc. și la formarea deprinderilor de asistență socio-medicală a populației.

Scopul şi misiunea programului de studiu

Scopul programului este de a extinde arealul cunoștințelor și activităților asistentului social spre domeniul clinic și de a înarma specialiștii cu abilități specifice de diagnoză și intervenție socio-medicală, ceea ce ar contribui esențial la sporirea calității vieții populației.

Programul își propune drept misiune selectarea și formarea cadrelor apte de a presta servicii sociale în sistemul medical sau rezidențial, de a oferi asistență complexă psiho-socio-medicală beneficiarilor care se află în dificultate socio-medicală temporară sau completă: copii nou-născuți sau de vârstă timpurie (orfani, abandonați, invalizi etc.), persoanelor cu afecțiuni grave sau cronice (cu cancer, TBC, HIV-SIDA, boli reumatice grave etc.), bătrâni și bolnavi terminali, ce necesită îngrijiri paleative.

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare în subdiviziunile structurilor guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătății, Direcţiile de Asistenta Socială), instituţiile  non-guvernamentale (ONG, fundații) și publice de sănătate (spitale, clinici psihiatrice, aziluri, Centre de dezintoxicare, ambulator clinic, centre de plasament) etc. Activitatea lor va fi desfăşurată în scopul evaluării situației clinico-sociale și sanitare a diferitor categorii de persoane și remedierii stării de sănătate și calității vieții a persoanelor aflate în dificultate.

Fișele disciplinelor

Psihologie clinică și consiliere psihologică
Psihologie socială
Psihologie juridică

Planuri de studii

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Psihologie clinică și consiliere psihologică
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master - 2018 descarcă
Psihologie socială
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master - 2018 descarcă
Psihologie juridică
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master - 2018 descarcă
Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Management educațional
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Plan de învățământ, programul de master - 2018 descarcă

Planuri de învățămînt, gestionate de Catedra Asistență Socială și Sociologia ”Nicolae Sali”

Asistența Socială și Expertiza Socială (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)
Plan de învățămînt, programul de master Studii avansate descarcă
Managementul organizațional și al resurselor umane
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Economie Socială și managementul proiectelor sociale
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Management şi consiliere în asistenţa socială
Plan de învățământ, programul de master descarcă
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Plan de învățământ, programul de master descarcă

Masterat 2019

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail