Skip to main content
Facultatea Drept

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a dlui Pisarenco Constantin

Tema tezei: „Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracţiunilor”

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent  PISARENCO Constantin

Conducător GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 34.554.04–02 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

 

 

Tema tezei: „Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracţiunilor”

Profilul ştiinţific: 554. Drept penal

Specialitatea: 554.04. Сriminalistica, expertiza judiciară, investigaţii operative

 Data 29 ianuarie 2016

Ora 16.00

Local  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Adresa: str. Pârcălab, 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului n reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil)

  1. Pisarenco C., Golubenco Gh. Noţiunea şi clasificarea microobiectelor în criminalistică. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea şi Viaţa”, 2012, nr. 5 (245), p. 13-19. ISSN 1810-3081. Categoria C.
  2. Pisarenco C. Microurme în descoperirea infracţiunilor: de la antichitate la epoca modernă. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea şi Viaţa”, 2014, nr. 11 (275), p. 40-43. ISSN 1810-3081. Categoria C.
  3. Pisarenco С. Aprecierea rapoartelor de expertiză a microobiectelor de către organul de urmărire penală si de instanţa de judecată. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea şi Viaţa”, 2014, nr. 12 (275), p. 27-31. ISSN 1810-3081. Categoria C.
  4. Pisarenco C. Dezvoltarea micrologiei în etapa contemporană. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea şi Viaţa”, 2014, nr. 10 (274), p. 28-33. ISSN 1810-3081. Categoria C.
  5. Pisarenco C. Consideraţii privind locul microobiectelor în rândul surselor materiale de probă. În: Jurnalul „Juridic Naţional: teorie şi practică”, 2014, nr 5 (9), p. 35-38. ISSN 2345-1130. Categoria C.
  6. Pisarenco C. Metode, procedee şi mijloace tehnico-criminalistice de depistare, fixare şi ridicare a microobiectelor la faţa locului. În: Jurnalul „Juridic Naţional: teorie şi practică”, 2014, nr. 6 (10), p. 28-32. ISSN 2345-1130. Categoria C.
  7. Pisarenco C. Probleme procesuale privind valorificarea criminalistică a microobiectelor. În: Revista ştiinţifico-practică “Legea şi Viaţa”, 2014, nr. 10 (274), p. 42-46. ISSN 1810-3081. Categoria C.

Rezumatul tezei

Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, 150 pagini text de bază, bibliografie ce conţine 283 titluri, 17 tabele, 1 figură, 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe juridice.

Scopul lucrării rezidă în baza analizei doctrinei microobiectologiei criminalistice, a practicii autohtone de procesare a microurmelor, microparticulelor, microcantităţilor de substanţă să se concretizeze cadrul conceptual al acestui domeniu, ceea ce ar permite elaborarea unor recomandări de perfecţionare a legislaţiei procesual-penale în acest sens, propuneri de algoritmizare a procesului de recoltare şi de anexare la dosar a microobiectelor, de dezvoltare a sistemului de evidenţe criminalistice în vederea eficientizării procesului de investigare al infracţiunilor.

În plan teoretic s-a făcut o generalizare, sintetizare şi actualizare a doctrinei micrologiei în criminalistica naţională, specificându-se noţiunea de microobiect, clasificarea acestora, locul lor în sistemul probator, precum şi a expertizei tehnico-criminalistice diagnosticatoare a rechizitelor acestora, constituind prima lucrare ştiinţifică în materia dată.

În plan practic, soluţiile înaintate permit aducerea reglementărilor normativ-procesuale privind recoltarea şi expertizarea microobiectelor în cadrul urmăririi penale la practica şi ritmul cotidian acreditat, la tendinţele şi exigenţele contemporane, la o eficientizare a procesului de procesare şi valorivicare a microobiectelor în scopul investigării infracţiunilor prin folosirea algoritmilor recomandaţi şi a elaborărilor cu valoare de îndrumar în acest sens.

La nivel profilactico-criminalistic, abordările făcute eficientizează activitatea de dezvoltare a evidenţelor criminalistice centralizate ale CTCEJ prin organizarea unei noi evidenţe a microobiectelor (colecţie, cartotecă) în scopuri de căutare, constatare şi informare a organelor de urmărire penală şi unităţilor de expertiză.

Luând în considerare cele menţionate mai sus, lucrarea a contribuit la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante în materia criminalisticii şi expertizei judiciare prin dezvoltarea doctrinei autohtone a microobiectologiei cu finalităţi şi soluţii practice evidente, în special, privind descoperirea, fixarea şi ridicarea microobiectelor din scena infracţiunii, prin algoritmizarea acestor procese şi perfecţionarea legislaţiei procesual-penale, precum şi prin propunerile cu caracter augziliar ce sporesc eficacitatea sistemului de evidenţe criminalistice folosite în combaterea criminalităţii.

Impactul lor asupra domeniului în cauză constă în optimizarea activităţilor practice de recoltare, expertizare şi valorificare a microobiectelor în scopul investigării infracţiunilor, aprecierea corectă a rezultatelor acestora de către instanţele de judecată, contribuind la obiectivarea actului de Justiţie, în ansamblu.