Skip to main content
Facultatea Drept

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Baeșu Valeriu

Miercuri, 12 iulie 2017, ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Baeșu Valeriu, conducător științific: Țurcan Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul ştiinţific specializat D 34.552.01 – 02 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, cu titlul ,, Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova”, la specialitatea 552.01 – drept constituțional.

Rezumatul tezei

Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, 179 pagini text de bază, bibliografie ce conţine 335 titluri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute este determinată de faptul că în lucrarea de doctorat sunt abordate în complex două componente interdependente: structura și conținutul drepturilor economice ale omului și mecanismul statal de consacrare și garantare a acestora, probleme fragmentar studiate în doctrină. Respectiv, prin cercetarea realizată, autorul conturează concepţia teoretică a drepturilor economice ale omului, ca categorie distinctă a drepturilor fundamentale ale omului și precizează varietăţile acestora în scopul facilitării procesului de protecție a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elucidarea drepturilor economice ale omului drept categorie distinctă a drepturilor fundamentale, fapt ce a contribuit la clarificarea aspectelor legate de structura și conținutul lor în vederea eficientizării reglementării și protecției juridice a acestora în Republica Moldova.

Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării poate fi estimată sub următoarele aspecte: a fost realizat un comentariu al legislaţiei în domeniul garantării drepturilor economice ale omului, cu scopul soluţionării multiplelor probleme ce reies din lacunele reglementărilor naţionale din domeniu; a fost fundamentată teoretic necesitatea perfecţionării legislaţiei naţionale ce ţine de garantarea drepturilor economice ale omului; a fost efectuată o analiză comparativă în domeniul garantării constituţionale a drepturilor economice ale omului, rezultatele obţinute fiind susceptibile de a fi aplicate în cercetările ştiinţifice de ramură; la perfecţionarea reglementărilor legislative din domeniul garantării drepturilor economice ale omului; au fost înaintate propuneri de lege ferenda capabile, după părerea noastră, să contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul garantării drepturilor economice ale omului în Republica Moldova.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute este determinată de faptul că în lucrarea de doctorat sunt abordate în complex două componente interdependente: structura și conținutul drepturilor economice ale omului și mecanismul statal de consacrare și garantare a acestora, probleme fragmentar studiate în doctrină. Caracterul novator al rezultatelor obținute ține de argumentarea drepturilor economice ca categorie distinctă a drepturilor fundamentale ale omului; elucidarea esenței și trăsăturilor caracteristice ale drepturilor economice ale omului, precum: dreptul la muncă și protecția muncii, dreptul la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul la grevă, dreptul de asociere în sindicate și libertatea economică; identificarea lacunelor în legislația Republicii Moldova în domeniul protecției drepturilor economice ale omului și oferirea soluţiilor pentru îmbunătăţirea şi consolidarea mecanismelor de consacrare și garantare a acestei categorii de drepturi.