Facultatea de drept

Susţinerea tezei de doctor în drept VINOVĂŢIA – CONDIŢIE INERENTĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE

By 28 august 2017 mai 15th, 2019 No Comments

Pretendent: Ursu Viorica

Conducător ştiinţific: Baltaga Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 34.551.01–07 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Specialitatea: 551.01. Teoria generală a dreptului

Data: 08.09.2017

Ora: 15.00

Local: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, str. Vlaicu Pîrcălab 52, Chişinău MD 2012, Republica Moldova, aud. 214.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Ursu V. Unele aspecte ale evoluţiei formelor vinovăţiei civile. În: Jurnalul juridic naţional: Teorie şi practică, n.4 (14), 2015, p. 31-39 (0,56 c.t.).
 2. Ursu V. Evoluţia conceptului de vinovăţie cu valoare juridică în teologie şi filosofie, în contextul istoric. În: Legea şi viaţa nr. 9, 2015, p. 37-44 (0,5 c.t.).
 3. Ursu V. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia. În: Legea şi viaţa nr. 9, 2016, p. 26-31 (0,38 c.t.).
 4. Ursu V. Tendinţe în abordarea ştiinţifică a categoriei de vinovăţie în dreptul contravenţional. În: Studii Juridice Universitare, U.L.I.M., nr. 1-2, 2016, pag. 156-163 (0,5 c.t.).
 5. Ursu V. Theories regarding the criminal guilt în the foreign doctrine conception. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 6th edition, Bucharest: Publishing House, 2013, p. 275-283 (0,56 c.t.).
 6. Ursu V. Theoretical and practical analysis of guilt as an essential condition or element of the civil legal liability. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture and Citizenship 7th edition, Bucharest: Publishing House, 2014, p. 262-272 (0,7 c.t.).
 7. Ursu V. Concepts and historical references regarding the criminal guilt în ancient times. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture And Citizenship 8th edition, Bucharest: Publishing House, 2015, p. 707-718 (0,75 c.t.).
 8. Ursu V. The concept of guilt: its notion and essence. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture And Citizenship 9th edition, Bucharest: Publishing House, 2016, p. 826-837 (0,75 c.t.).
 9. Ursu V. The evolution of the guilt notion în the medieval period at some european nations. În: Proceedings of the International Conference European Union’s Hystory, Culture And Citizenship 9th edition, Bucharest: Publishing House, 2016, p. 838-847 (0,6 c.t.).
 10. Ursu V. Vinovăţia – un element esenţial al răspunderii civile delictuale în concepţia doctrinei naţionale şi a doctrinelor străine. În: Universitas Europaea XXI: Ştiinţa universitară în contextual integrării europene — Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică: Conf. şt. teoretico-practică intern., Chişinău: U.L.I.M., 2013, p. 405-411 (0,44 c.t.).
 11. Ursu V. Vinovăţia victimei – problemă a cauzalităţii criminalităţii. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze, Chişinău: Artpoligraf, 2014, p. 138 (0,4 c.t.).
 12. Ursu V. Vinovăţia penală. În: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-23 noiembri, Chişinău: Tehnica-UTM, 2014, p. 295-298 (0,25 c.t.).

Rezumatul tezei:

 1. Problematica abordată constă în elaborarea instrumentarului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a categoriei de vinovăţie din punct de vedere al Teoriei generale a dreptului, ceea ce a condus la determinarea locului şi rolului vinovăţiei în sistemul condiţiilor subiective ale răspunderii juridice, argumentându-se reconsiderarea vinovăţiei, condiţie a răspunderii juridice, pentru că toate faptele ilicite, indiferent de natura lor şi forma de răspundere pe care o generează, pot antrena răspunderea numai în măsura în care autorul lor are o anumită poziţie subiectivă faţă de consecinţele negative produse de ele.
 2. Conţinutul de bază al tezei: cuprinde: cercetarea aspectelor terminologice şi istorico-juridice de evoluţie a conceptului studiat; realizarea de studii ştiinţifico-juridice şi analize comparative prin prisma diferitor teorii doctrinare şi reglementări legale ale altor state în domeniul supus cercetării; cercetarea aspectelor referitoare la conceptul de vinovăţie în teologie, filosofie şi psihologie; identificarea vinovăţiei în sistemul condiţiilor răspunderii juridice; descrierea şi exemplificarea construcţiei teoretice a vinovăţiei în drept (esenţa, conţinutul şi forma) şi investigarea legăturilor dintre ele, precum şi a factorilor care au impact direct asupra elementelor structurii vinovăţiei; analiza particularităţilor vinovăţiei în unele ramuri ale dreptului public (constituţional, penal, contravenţional) şi ale dreptului privat (civil, muncii); formularea concluziilor generale şi prezentarea propunerilor de lege ferenda în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional.
 3. Principalele rezultate obţinute: fundamentarea ştiinţifică a vinovăţiei-condiţie inerentă a răspunderii juridice; identificarea construcţiei teoretice a vinovăţiei în drept: esenţă, conţinut şi forme; determinarea şi analiza comparativă a vinovăţiei din punct de vedere istoric, filosofic, religios, psihologic şi juridic; elucidarea principalelor probleme ce ţin de condiţia inerentă a răspunderii juridice – vinovăţia; identificarea şi evidenţierea particularităţilor vinovăţiei în diverse ramuri ale dreptului (constituţional, penal, contravenţional, civil, muncii); formularea concluziilor teoretice, orientate spre evaluarea şi completarea instituţiei vinovăţiei.