Skip to main content
Facultatea de drept

Susținerea tezei cu titlul MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII AUTORIZATE DE CĂTRE PROCUROR ÎN PROCESUL PENAL

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către domnul COVALCIUC Ion, conducător științific: OSOIANU Tudor, conferențiar universtar, doctor în drept.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

GHEORGHIȚĂ Mihaipreşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorelsecretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar

VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar

REFERENŢI OFICIALI

DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar

TEMA TEZEI: MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII AUTORIZATE DE CĂTRE PROCUROR ÎN PROCESUL PENAL

SPECIALITATEA: 554.03 – Drept procesual penal

DATA: 2 iulie 2018

ORA: 10.00

LOCUL: mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52, aud. 214

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

1. Covalciuc I. Clasificarea și condițiile realizării măsurilor speciale de investigații. Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”. Bălți, 25-26 septembrie 2015.,Bălți,2015 p. 228-231.

2. Covalciuc I. Reflecții asupra evoluției istorice a reglementărilor normative privind activitatea specială de investigații. În Revista Națională de Drept. Nr. 11, noiembrie 2016. p. 53- 58.

3. Covalciuc I. Activitatea specială de investigații în cadrul documentării infracțiunilor de corupție: riscuri și oportunități. Premise de perfecționare a legislației naționale și de ajustare la standardele Uniunii Europene: Culegere de articole științifice. Chișinău, 2017, p. 157-173.

4. Covalciuc I. Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative. În Buletinul Științific al USC Nr 2(4), 2016. p 176-186.

5. Covalciuc I., Rusu L. Realizarea dreptului la un proces penal contradictorial prin intermediul înaintării cererilor și plângerilor. În Conferința științifică internațională dedicată a 20 ani a învățământului economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potențialului economicomanagerial în contextul realizării securității naționale”. Bălți, 6 iulie 2015., Bălți, 2015 p. 569- 151 571.

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată. Cercetările din lucrare sunt axate pe măsurile speciale de investigații, care se realizează în procesul penal. Indispensabilitatea măsurilor speciale pentru investigarea (MSI) anumitor categorii de infracțiuni, pe de o parte, și riscul imixtiunii lor în domeniul drepturilor omului, pe de altă parte, au determinat selectarea temei cercetate și a problemei abordate.

Conţinutul de bază al tezei include analiza complexă a naturii juridice a MSIautorizate de procuror (prin prisma noțiunilor de activitatea specială de investigații și MSI, principiilor activității speciale de investigații; caracterizării MSI autorizate de procuror) și dispunerii și realizării MSI de procuror prin prisma temeiurilor și condițiilor privind efectuarea MSI autorizate de procuror; exigențelor procedurale privind dispunerea, efectuarea și consemnarea MSI autorizate de procuror; particularităților controlului privind MSI autorizate de procuror; particularităților utilizării rezultatelor MSI în probatoriul penal).

Principalele rezultate obţinute: 1) definirea acțiunilor de natură să pericliteze asigurarea securității statului, ordinea publică, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor; 2) utilizarea acelorași principii pentru MSI efectuate în cadrul procesului penal, cât și pentru MSI efectuate în afara acestuia, cu includerea în corpul legii a principiilor specifice activității speciale de investigații, în special principiile subsidiarității și proporționalității; 3) utilizarea acelorași garanții procesuale atât pentru MSI efectuate în cadrul procesului penal, cât și pentru MSI efectuate în afara acestuia; 4) modificarea cadrului normativ, intruziunile în domeniul drepturilor omului fiind descrise în mod clar, cu respectarea prevederilor constituționale; 5) utilizarea unui singur limbaj juridic în cadrul tuturor actelor normative care reglementează MSI autorizate de către procuror; 6) revizuirea temeiurilor pentru efectuarea MSI, excluzându-se confuziile actuale create prin impunerea unor temeiuri propriu-zise, cât și a unor motive, ambele categorii fiind catalogate de către legiuitor în rol de temeiuri.