Skip to main content

Despre ULIM – D.A.C.

Despre Departamentul de Asigurare a Calității (D.A.C)

Departamentul de Asigurare a Calității reprezintă structura de suport și consultanță a Consiliului Administrativ, a Consiliului pentru Asigurarea Calității (CpAC) și a Comisiilor similare de la nivelul facultăților în vederea implementării și dezvoltării unui sistem de management al calității în ULIM.

Obiectivul fundamental al activităţii Departamentului de Asigurare a Calității îl constituie promovarea culturii calităţii în ULIM, prin antrenarea întregii comunităţi academice (personal didactic și didactico-științific, personal auxiliar şi studenţi).

Misiunea Departamentului de Asigurare a Calității constă în acordarea de sprijin managementului ULIM în realizarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie, prin proiectarea, implementarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a asigurării şi evaluării calităţii, în acord cu respectarea exigenţelor naționale și internaționale în acest domeniu.

Conform misiunii asumate, D.A.C. îşi desfăşoară activitatea prin implementarea următoarelor obiective:

 • implementează Strategia de dezvoltare instituțională ULIM cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei;
 • inițiază şi promovează proiecte de dezvoltare a culturii calităţii în educaţie prin identificarea potențialului programelor de studiu şi al structurilor universitare și modernizarea acestuia în vederea satisfacerii exigenţelor beneficiarilor direcţi (studenţii ULIM) şi indirecţi (angajatori, absolvenți angajaţi, beneficiari ai serviciilor în baza de contracte, familiile beneficiarilor direcţi, întreaga societate) ai activității educaționale a ULIM;
 • compatibilizează standardele și indicatorii interni de asigurare şi evaluare a calităţii cu metodologia externă utilizată de către agenţiile specializate de evaluare a calităţii în învăţământul superior care acţionează la nivel naţional şi internaţional;
 • promovează necesitatea asigurării calităţii în educaţie prin raportare la capacitatea şi eficacitatea instituţională a ULIM, precum şi la managementul institutional al calităţii;
 • asigură cadrul pentru desfăşurarea activităţilor de autoevaluare și de evaluare a personalului didactic și didactico-științific, a disciplinelor, precum și a calității programelor de studii de către studenţi, absolvenți, angajatori, manageri instituționali;
 • organizează sesiuni de formare profesională şi de informare în domeniul asigurării calităţii cu scopul de a îmbunătăţi performanţele specifice ale facultăţilor, catedrelor şi ale programelor de studiu;
 • coordonează activităţi ale facultăţilor, catedrelor, programelor de studii convergente cu solicitările legale ce vizează asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior.

Structura organizațională

Directorul Departamentului

Directorul D.A.C.:

 • conduce activitatea operativă a departamentului şi asigură îndeplinirea atribuţiilor din prezentul Regulament de organizare şi funcţionare;
 • proiectează sistemul de management al calităţii în ULIM și planurile anuale de activitate privind asigurarea calității;
 • proiectează metodologia de asigurare a calităţii în ULIM în conformitate cu exigenţele evaluării externe;
 • supervizează elaborarea materialelor comune tuturor programelor de studiu din ULIM necesare procesului de autorizare, acreditare şi evaluare periodică de către ANACEC;
 • întocmeşte planul operaţional al D.A.C şi urmăreşte îndeplinirea acestuia;
 • monitorizează elaborarea rapoartelor anuale cu indicarea activităților de asigurare a calității la nivel de catedre, facultăți, ULIM, alături de CpAC;
 • supervizează acţiunile de audit intern în sfera asigurării calităţii şi de evaluare academică a calităţii la nivelul facultăţilor şi al ULIM;
 • asigură transparenţa rapoartelor instituționale şi publicarea acestora pe pagina web a ULIM cu respectarea confidenţialităţii datelor potrivit legii;
 • verifică respectarea cerinţelor de întocmire a procedurilor operaţionale;
 • propune participarea personalului implicat în asigurarea şi evaluarea calităţii la sesiuni de formare şi certificare în domeniu;
 • coordonează procesul de evaluare a personalului didactic de către studenţi;
 • coordonează activităţile de postare a informaţiilor cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii pe pagina web a ULIM;
 • reprezintă D.A.C. în relaţie cu structurile academice interne şi departamentele din ULIM, precum şi cu departamente similare din universităţile partenere.

Coordonatorul activităților de evaluare și asigurare a calității

Coordonatorul activităților de evaluare și asigurare a calității:

 • elaborează indicatori şi metodologia de asigurare a calităţii;
 • elaborează criteriile de evaluare a calităţii;
 • monitorizează activitatea de audit intern;
 • coordonează evaluarea calităţii procesului de învăţământ de către diferite categorii de beneficiari (studenţi, absolvenţi, angajatori, etc.);
 • organizează evaluarea personalul didactic;
 • analizează şi evaluează calitatea realizării strategiei de evaluare a rezultatelor academice;
 • coordonează şi monitorizează elaborarea/aprobarea, evaluarea şi îmbunătăţirea planurilor de învăţământ;
 • acordă suport metodic în elaborarea şi redactarea curriculum-urilor la discipline;
 • evaluează documentele normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice);
 • acordă suport metodic în elaborarea şi aplicarea instrumentelor de evaluare;
 • monitorizează procesul de redactare şi avizare a lucrărilor metodice.

Coordonatorul activităților de standardizare și control managerial

Coordonatorul activităților de standardizare și control managerial:

 • actualizează baza de date privind acreditarea/autorizarea programelor de studii;
 • acordă suport metodologic în stabilirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare în baza priorităţilor instituţionale a cadrelor didactice, programelor de studii, activității structurilor instituției;
 • monitorizează procesul de elaborare a documentelor normativ-reglatorii privind asigurarea calităţii;
 • oferă suport în promovarea imaginii ULIM;
 • elaborează formularelor de evaluare: pentru studenți, absolvenți, cadre didactice, personal administrativ, parteneri din sectorul real;
 • colaborează cu structurile de autoguvernare studențească în privinţa realizării studiilor şi cercetărilor despre calitatea vieţii studenţeşti în ULIM;
 • oferă asistenţă în procesul de evaluare externă.

Metodist – responsabil de relațiile cu Consiliul pentru Asigurarea Calității și Comisiile de Asigurare a Calității de la facultăți

Metodistul responsabil de relațiile cu Consiliul pentru Asigurarea Calității și Comisiile de Asigurare a Calității de la facultăți:

 • acordă suportul logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic;
 • asigură condiţiile de realizare a procedurilor de evaluare;
 • colaborează cu CpAC, acordând suport logistic în vederea evaluării interne a calităţii și întocmirea rapoartelor de evaluare periodică a calităţii educaţiei la nivel institutional;
 • acordă suport logistic în vederea întocmirii rapoartelor catedrelor, facultăților;
 • acordă suport logistic în vederea documentării activităţii Consiliului pentru Asigurarea Calității și Comisiilor de Asigurare a Calității de la facultăți;
 • acordă suport logistic în cadrul activităților de audit intern.

Date de contact

Directorului D.A.C.: Svetlana Rusnacsrusnac@ulim.md

Coordonatorul activităților de evaluare și asigurare a calității: Inga Stoianovaistoianova@ulim.md

Coordonatorul activităților de standardizare și control managerial: Alexandru Bostanabostan@ulim.md

Metodistul responsabil de relațiile cu Consiliul pentru Asigurarea Calității și Comisiile de Asigurare a Calității de la facultăți: Ecaterina Balanebalan@ulim.md